Sunday 12 November 2017

YB Tan Sri Speaker: Yang Berhormat Pengkalan Rinting, jemput.

YB Encik Cheo Yee How (Pengkalan Rinting) : Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 9.

Kemukakan semua butir-butir berkenaan dengan mesin kudo perjudian haram,
termasuk bilangan premis mesin kudo yang buka, aduan berkenaan yang diterima,
tindakan pihak berkuasa terhadap aktiviti haram ini.

16
PENYATA RASMI
------------------------------------------------------------------------------------------------------
YB Tan Sri Speaker: Jemput.

YB Pengerusi Jawafankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan:

Berdasmkan soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Ahli-Ahli Berhormat Sungai Abong,
Stulang dan Pengkalan Rinting. lstilah-istilah yang digunakan oleh Yang Berhormat
seperti mesin kudo, perjudian, premis kudo dan pusat perjudian tidak ada termaktub di
dalam senarai lesen hiburan di bawah Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan
1998. Dan, kita tidak pernah melulus pusat perjudian selama ini. Untuk makluman AhliAhli
Yang Berhormat sejak dari tahun 2013 banyak mahan oleh kerajaan telah
dikeluarkan yang berkaitan dengan aktiviti pusat hiburan kelumga.
Antmanya sebagaimana kelulusan Majlis Mesyumat Kerajaan Johor (MMK) bertarikh 19
Jun 2013 menyatakan, Majlis bersetuju supaya Pejabat Daerah, PBT tidak lagi memberi
lesen Pusat Hiburan Keluarga dan permohonan-permohonan baru hendaklah
dibekukan. Manakala ·Jesen premis-premis hiburan keluarga yang melanggm syarat
hendaklah dibatalkan dan pusat ini adalah berkuatkuasa serta merta.
Selain itu juga pada 12 Jun 2013, Majlis Mesyumat Kerajaan bersetuju diambil tindakan
penguatkuasaan bersepadu ke atas premis-premis hiburan kelumga yang melanggm
symat-syarat lesen dan berunsurkan perjudian oleh agensi-agensi seperti Pejabat
Daerah, Pihak Berkuasa Tempatan dan pihak Polis bagi menangani masalah sosial
yang timbul. Begitu juga bagi Majlis Perbandaran Mum mengenai pelaksanaan zon
hiburan secara pentadbiran sebagaimana peruntukan Perenggan 2(2)(8) Akta
Perancang Bondar dan Desa Akta 172, pusat-pusat hiburan tidak lagi dibenarkan
beroperasi dalam lingkungan 3 kilometer radius dmi pusat bandar.
Berdasarkan dmipada mahan kerajaan tiada lesen hiburan bmu akan dikeluarkan
oleh Pihak Berkuasa dan mana-mana permohonan penyambungan lesen hiburan ini
tidak akan diluluskan. Walau bagaimanapun terdapat sejumlah 102 lesen hiburan
kelumga yang telah dilanjutkan tempoh lesen tersebut dan tidak akan lagi disambung
pada tahun-tahun yang akan datang, bermakna berakhirnya pada tahun ini.

17
PENYATA RASMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KETIGA PENGGAL
PERSIDANGAN KEDUA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 6 (A 108)

Memandangkan jika berlakunya jerebu akan melanda seluruh Negeri Johor, sehingga kini nyatakan penambahan "haze detector" di dalam Negeri Johor berbanding tempoh masa yang lepas berserta dengan lokasi penambahan tersebut.

JAWAPAN DATUK HAJI AYUB BIN RAHMAT

Jerebu merupakan fenomena pencemaran udara yang saban tahun melanda negara kita. Pihak kerajaan telah memasang sebanyak 52
buah stesen pengawasan kualiti udara automatik di seluruh negara yang telah menyalurkan data cerapan udara 24 jam setiap hari. Sebanyak empat (4) buah stesen telah dibina di Negeri Johor dengan masingmasing diMuar, Kota Tinggi, Larkin dan Pasir Gudang.

Ekoran jerebu merentasi sempadan yang terjadipada tahun-tahun sudah melanda bahagian Pantai Barat Negeri Johor sekiranya fenomena tersebut berlaku, maka pihak kerajaan telah bersetuju untuk membuat tambahan empat (4) lagi stesen pengawasan kualiti udara automatik di negeri ini. Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor selaku agensi yang diberi tanggungjawab untuk memberi cadangan lokasi yang bersesuaian telah mengenalpasti empat (4) lagi kawasan untuk dipasang alat pengawasan udara automatik terse but iaitu setiap satu ( 1) di Batu Pahat, Segamat, Pontian, dan Pengerang.

Parameter-parameter yang dicerap pada masa ini adalah Habuk halus bersaiz 10 mikron (PM 1 0) , Karbon monoksida (CO), Nitrogen dioksida (N02), Sulfur dioksida (S02) dan Ozon (03) serta parameter meteorologi seperti arah dan kelajuan angin, suhu dan kelembapan. Parameterparameter baru yang akan ditambah dalam program pengawasan udara baru adalah habuk halus bersaiz 2.5 mikron (PM2.5), Hidrokarbon, Volatile compound (BTEX) dan Ultraviolet (UVB).

UNIT DEWAN.
PEJABAT JURUTUUS DEWAN NEGERI ]OHOR
SOALAN LISAN FEB 2015 (Eca)
9

---------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KETIGA PENGGAL
PERSIDANGAN KEDUA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

MAKLUMAT TAMBAHAN BAGI SOALAN LISAN A 108

Perincian berhubung pemasangan stesen baru tersebut adalah seperti
tertera pada jadual di bawah :-

Daerah Lokasi Cadangan Parameter dicerap Kos pembinaan (RM)

Segamat Kuaters Klinik Kesihatan Bandar IOI SO2,CO,NO2,Ozon,PM10,PM2.5,UVB 1.12 juta
Arah dan laju angin, suhu,kelembapan

Batu Pahat MRSM Batu Pahat S02, CO, N02, Ozon, PM 1 O,PM2.5, UVB 1.12 juta
Arah dan laju angin,
suhu, kelembapan.
Pontian SMK Dato Penggawa Barat PM 10,PM2.5, UVB Arah dan laju angin, 0.77 juta
suhu, kelembapan.

Pengerang SK Lepau S02, N02,PM 1 O,PM2.5, UVB 1.02 juta
Arah dan laju angin,
suhu, kelembapan.

Pengerang terletak di bahagian Pantai Timur Negeri Johor. Namun pemasangan stesen dibuat di Daerah Pengerang adalah bagi
memantau pergerakan jerebu (sekiranya berlaku pembakaran terbuka dalam negara) daripada memasuki negara jiran iaitu Singapura. Tindakan awal bagi mencegah kebakaran yang berlaku akan dapat diambil dengan kadar segera apabila data yang dicerap menunjukkan terdapat kemerosotan kualiti udara di kawasan tersebut. Secara tidak langsung hubungan yang harmoni di antara kedua-dua negara dapat dikekalkan.

UNIT DEWAN.
PEJABAT JURUTUUS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN liSAN FEB 2015 (Eca)+
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331/02/2-1 /13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KETIGA PENGGAL
PERSIDANGAN KEDUA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 12 FEBRUARI2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 43 (A104)

Senaraikan bilangan kebakaran yang berlaku di Daerah Johor Bahru mengikut kategori kebakaran setiap bulan bermula dari tahun 2013 sehingga kini.

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIF BIN BANDI

Bilangan kebakaran yang berlaku di Daerah Johor Bahru (Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru, Johor Jaya, Pasir Gudang, Pulai dan Tebrau) mengikut kategori kebakaran setiap bulan bermula dari tahun 2013 hingga kini seperti di Lampiran 1

UNIT DEWAN,
PEJABAT )URUTULIS DEWAN NEGERI )OHOR
SOALAN LISAN FEB 2015 (Eca)
60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILANGAN KEBAKARAN MENGIKUT KATEGORI DAERAH JOHOR BAHRU
BAGI TAHUN 2013

BIL BULAN KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. JANUARI 13 53 21 52 139
2. FEBRUARI 15 32 13 65 125
3. MAC 14 46 18 62 140
4. APRIL 5 30 21 51 107
5. MEI 15 17 12 48 92
6. JUN 12 131 37 114 294
7. JULAI 12 102 23 101 238
8. OGOS 14 55 20 51 140
9. SEPTEMBER 10 33 16 76 135
10. OKTOBER 19 18 18 73 128
11. NOVEMBER 12 10 16 44 82
12. DISEMBER 16 8 17 47 88
JUMLAH 157 535 232 784 1708


BILANGAN KEBAKARAN MENGIKUT KATEGORI DAERAH JOHOR BAHRU
BAGI TAHUN 2014

BIL BULAN KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. JANUARI 26 280 23 46 375
2. FEBRUARI 31 539 23 35 628
3. MAC 20 388 20 47 475
4. APRIL 21 46 25 46 138
5. MEI 26 17 10 29 82
6. JUN 15 45 17 30 107
7. JULAI 24 47 22 42 135
8. OGOS 25 24 19 35 103
9. SEPTEMBER 22 51 22 37 132
10. OKTOBER 26 93 29 47 195
11. NOVEMBER 12 19 15 56 102
12. DISEMBER 24 20 27 40 111
JUMLAH 272 1569 252 490 2583

BILANGAN KEBAKARAN MENGIKUT KATEGORI DAERAH JOHOR BAHRU
BAGITAHUN 2015

BIL BULAN KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. JANUARI 12 164 14 54 244

Jan-14

BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 8 74 10 21
2. BBP JOHOR JAYA 8 62 9 6
3. BBP PASIR GUDANG 4 58 2 12
4. BBP PULAI 6 86 2 7
JUMLAH 26 280 23 46

FEB-14

BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 4 151 4 10
2. BBP JOHOR JAYA 10 112 6 8
3. BBP PASIR GUDANG 1 147 3 7
4. BBP PULAI 16 129 10 10
JUMLAH 31 539 23 35

MAC-14

BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 4 116 4 26
2. BBP JOHOR JAYA 5 87 3 9
3. BBP PASIR GUDANG 4 106 5 12
4. BBP PULAI 7 79 8 0
JUMLAH 20 388 20 47

APR-14

BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 7 18 13 21
2. BBP JOHOR JAYA 10 3 7 7
3. BBP PASIR GUDANG 2 12 1 14
4. BBP PULAI 2 13 4 4
JUMLAH 21 46 25 46

MEI-14
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 7 5 4 14
2. BBP JOHOR JAYA 7 5 2 2
3. BBP PASIR GUDANG 5 3 1 7
4. BBP PULAI 7 4 3 6
JUMLAH 26 17 10 29

JUN 14
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 4 13 2 11
2. BBP JOHOR JAYA 5 9 3 4
3. BBP PASIR GUDANG 0 10 4 9
4. BBP PULAI 6 13 8 6
JUMLAH 15 45 17 30

JULAI 14

BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 9 20 8 16
2. BBP JOHOR JAYA 4 8 4 5
3. BBP PASIR GUDANG 6 10 2 12
4. BBP PULAI 5 9 8 9
JUMLAH 24 47 22 42

OGOS 14
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 2 10 7 19
2. BBP JOHOR JAYA 8 1 5 7
3. BBP PASIR GUDANG 3 6 1 4
4. BBP PULAI 12 7 6 5
JUMLAH 25 24 19 35

SEP-14
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 9 10 9 16
2. BBP JOHOR JAYA 4 10 4 9
3. BBP PASIR GUDANG 4 17 5 5
4. BBP PULAI 5 14 4 7
JUMLAH 22 51 22 37

OKT 13
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 9 26 13 17
2. BBP JOHOR JAYA 5 21 10 7
3. BBP PASIR GUDANG 4 22 3 7
4. BBP PULAI 8 24 3 16
JUMLAH 26 93 29 47

NOV 14
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 3 3 6 18
2. BBP JOHOR JAYA 4 4 5 8
3. BBP PASIR GUDANG 1 7 2 14
4. BBP PULAI 4 5 2 16
JUMLAH 12 19 15 56

DIS 14
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 7 4 10 17
2. BBP JOHOR JAYA 11 3 8 8
3. BBP PASIR GUDANG 2 7 3 5
4. BBP PULAI 4 6 6 10
JUMLAH 24 20 27 40
JAN 13
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 5 10 9 15
2. BBP JOHOR JAYA 1 11 4 10
3. BBP PASIR GUDANG 3 20 3 12
4. BBP PULAI 4 12 5 15
JUMLAH 13 53 21 52

FEB 13
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 4 7 5 24
2. BBP JOHOR JAYA 4 10 1 13
3. BBP PASIR GUDANG 5 6 2 14
4. BBP PULAI 2 9 5 14
JUMLAH 15 32 13 65

MAC 13
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 4 5 2 33
2. BBP JOHOR JAYA 5 8 6 7
3. BBP PASIR GUDANG 1 19 1 10
4. BBP PULAI 4 14 9 12
JUMLAH 14 46 18 62

MEI 13
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 7 6 5 15
2. BBP JOHOR JAYA 4 2 1 9
3. BBP PASIR GUDANG 2 4 1 13
4. BBP PULAI 2 5 5 11
JUMLAH 15 17 12 48

JUN 13

BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 6 32 10 42
2. BBP JOHOR JAYA 2 35 13 21
3. BBP PASIR GUDANG 2 35 5 25
4. BBP PULAI 2 29 9 26
JUMLAH 12 131 37 114

JULAI 13

BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 4 20 10 39
2. BBP JOHOR JAYA 2 15 6 23
3. BBP PASIR GUDANG 4 18 3 16
4. BBP PULAI 2 49 4 23
JUMLAH 12 102 23 101

OGOS 13
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 2 11 6 27
2. BBP JOHOR JAYA 5 6 5 6
3. BBP PASIR GUDANG 4 6 4 8
4. BBP PULAI 3 32 5 10
JUMLAH 14 55 20 51

sep 13

BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 4 8 5 21
2. BBP JOHOR JAYA 2 5 7 13
3. BBP PASIR GUDANG 2 11 1 18
4. BBP PULAI 2 9 3 24
JUMLAH 10 33 16 76

OKT 13

BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 5 6 5 25
2. BBP JOHOR JAYA 4 2 7 19
3. BBP PASIR GUDANG 2 4 2 19
4. BBP PULAI 8 6 4 10
JUMLAH 19 18 18 73

NOV13
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 1 3 5 13
2. BBP JOHOR JAYA 6 3 4 13
3. BBP PASIR GUDANG 1 2 1 10
4. BBP PULAI 4 2 6 8
JUMLAH 12 10 16 44

DIS 13
BIL BALAI KEBAKARAN BANGUNAN KEBAKARAN TERBUKA KEBAKARAN KENDERAAN LAIN-LAIN KEBAKARAN JUMLAH
1. BBP JOHOR BAHRU 6 4 7 17
2. BBP JOHOR JAYA 3 0 2 7
3. BBP PASIR GUDANG 1 1 1 8
4. BBP PULAI 6 3 7 15
JUMLAH 16 8 17 47


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIL. DAERAH ZON PENTADBIRAN BOMBA BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT PERUNTUKAN DAN JENIS BANTUAN YANG DIBERI (RM)
1. JOHOR BAHRU ZON 1 JOHOR JOHOR BAHRU 262924.00
JOHOR JAYA 12436.00
PASIR GUDANG 55985.00
PULAI 21700.00
TEBRAU 25938.00
2. KULAIJAYA ZON 1 JOHOR KULAI 30215.00
KULAIJAYA -
3. PONTIAN ZON 1 JOHOR PONTIAN 49600.00
PONTIAN BARU 17760.00
PEKAN NENAS 16535.00
4. KOTA TINGGI ZON 2 JOHOR KOTA TINGGI 19350.00
BANDAR PENAWAR 59188.00
5. NERSING ZON 2 JOHOR MERSING 26010.00
ENDAU 23020.00
6. KLUANG ZON 3 JOHOR KLUANG 12608.00
RENGGAM 6584.00
7. BATU PAHAT ZON 3 JOHOR JALAN TIMAH SARI 47835.00
ZON 3 JOHOR JALAN MOHD KHALID 35706.00
RENGIT 29010.00
YONG PENG 12684.00
AYER HITAM 12154.00
8. MUAR ZON 4 JOHOR MUAR 54545.00
9. LEDANG ZON 4 JOHOR TANGKAK 54800.00
10. SEGAMAT ZON 4 JOHOR BUKIT GAMBIR 13358.00
JALAN ABDULLAH 3992.00
BANDAR PUTRA 32910.00
LABIS 29444.00
JUMLAH 4 BUAH 27 BUAH 966291.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KETIGA PENGGAL
PERSIDANGAN KEDUA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 44 (A106)

Senaraikan kesemua lokasi pembinaan baru projek rumah mampu milik dengan jumlah unit yang a kan bina untuk setiap daerah masing-masing dalam Negeri Johor yang terkini.

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIF BIN BANDI

Untuk makluman Dewan yang mulia ini, berdasarkan rekod yang berdaftar di Pejabat SUK Bahagian Perumahan bermula daripada tahun 2013 sehingga kini(Januari 20 15) yang akan dibina sebanyak 5583 unit. Senarai lokasi pembinaan projek perumahan ini adalah seperti berikut:-

bil DAERAH LOKASI PEMBINAAN
1. JOHOR BAHRU Taman LamanSetia-Setia Eco Garden
jumlah unit dibina Taman LamanSetia-Setia Eco Garden
(3436 unit dibina) Taman Mutiara Mas
Taman MutiaraRini
Taman MutiaraRini
Taman Nusa Bayu
Taman Nusa Bayu
Taman Molek, MukimPientong
Taman Laman lndah, MukimPulai
Taman Sri PulaiPerdana I
Taman Sri PulaiPerdana li

2. batu pahat Bandar Putra lndah Fasa I
(1127 unit dibina) Bandar Putra lndah Fasa li
Taman Bukit lndah, Mk Sri Gading
Taman Bukit lndah , Mk Sri Gading
3. KULAIJAYA (215 UNIT DIBINA) Taman Lagenda Putra Kulai
4. PONTIAN (51 UNIT DIBINA) Puteri Residences Taman Puteri, PekanNenas
Taman Kiara 2 Di Atas Lot 2289,2290


UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERl JOHOR
SOALAN LISAN FEB 2015 {Eca)
61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/2/3

DEWAN NEGERI JOHOR

5 KLUANG(619UNIT DIBANA) Kluang lndah, MukimKiuang
Kluang lndah, MukimKiuang
Taman Mengkibol, Kluang
6. MUAR(20UNIT DIBINA) Lot Ptd 8641 & 8642 MukimSg. Balang
Lot 1964 Taman Purnama
Taman Sri Jeram, Mk Jalan Bakri
7. SEGAMAT(115UNIT DIBINA) Lot 3633, JalanBatuAnam/BulohKasap,Jementah
Taman Astakajaya, Lot 2179,
MukimBulohKasap
Taman Akasia, Lot 1506 MukimPogoh
Taman Seri Sejati
Taman Bukit Pertama, Bukit Siput
Taman Makmur 2, Bukit Siput
Taman Kenari, Bukit Siput

RUJUKAN SEBAGAIMANA LAMPIRANUNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN LISAN FEB 2015 (Eca)
62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOALAN A 106- PROJEK SETAKAT TAHUN 2013 & 2014

BIL DAERAH TAHUN NAMA PROJEK HARGA JUALAN JUMLAH UNIT DIBINA JUMLAH MENGIKUT DAERAH

TAMAN LAMAN SETIA·SETIA ECO GARDEN 139K 383
2013 TAMAN LAMAN SETIA-SETIA ECO GARDEN 139K 285
TAMAN MUTIARA MAS 80K 178

TAMAN MUTIARA RINI 80K 307
TAMAN MUTIARA RINI 220K 748
1 JOHOR BAHRU TAMAN NUSA BAYU 80K 80 3436
2014
TAMAN NUSA BAYU 150K 241
TAMAN MOLEK, MUKIM PLENTONG 150K 630
TAMAN LAMAN INDAH, MUKIM PULAI 150K 400
TAMAN SRI PULA I PERDANA I 150K 78
TAMAN SRI PULAI PERDANA II 150K 106

BANDAR PUTRA INDAH FASA I 150K 612
2 BATU PAHAT 2014
BANDAR PUTRA INDAH FASA II 150K 483

TAMAN BUKIT INDAH , MK SRI GADING 80K 15
TAMAN BUKIT INDAH , MK SRI GADING 140K 17
3 KULAIJAYA 2014 TAMAN LAGENDA PUTRA KULAI 80K 215 215
PUTERI RESIDENCES TAMAN PUTERI ,PEKAN NENAS 5180K 17

4 PONTIAN 2014 TAMAN KIARA 2 Dl ATAS LOT 2289,2290 80K 34

2013 LOT 3633, JALAN BATU ANAM/BULOH KASAP,JEMENTAH 80K 9
TAMAN ASTAKAJAYA, LOT 2179, MUKIM BULOH KASAP 80K 2

5 SEGAMAT TAMAN AKASIA, LOT 1506 MUKIM POGOH 80K 16 115
TAMAN SERI SEJATI 80K 6
2014 TAMAN BUKIT PERTAMA, BUKIT SIPUT 80K 17
TAMAN MAKMUR 2, BUKIT SIPUT 80K 48
TAMAN KENARI , BUKIT SIPUT 80K 17
2013 KLUANG INDAH, MUKIM KLUANG 80K 222
6 KLUANG 2014 KLUANG INDAH, MUKIM KLUANG 80K 21 619
TAMAN MENGKIBOL, KLUANG 140K 376
LOT PTD 8641 & 8642 Mukim Sg. Balang 80k 1
7 MUAR 2013 LOT 1964 TAMAN PURNAMA 80K 5 20
TAMAN SRI JERAM, MK JALAN BAKRI 80K 14
JUMLAH 5583


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KETIGA PENGGAL
PERSIDANGAN KEDUA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 12 FEBRUARI2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 78 (A 107)

Senaraikan kesemua lokasi setinggan dengan bilangan isi rumah masingmasing yang masih berada di dalam Daerah Johor Bahru sehingga kini.

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Berdasarkan rekod bancian terkini, terdapat sebanyak 61 lokasi setinggan di dalam daerah Johor Bahru dengan jumlah rumah adalah sebanyak 6,289 unit. Kesemua kawasan setinggan tersebut sedang dalam tindakan penyelesaian samada melalui proses kurniaan ataupun tawaran rum a h kos rendah, rumah mampu milik, PPR. Jumlah lokasi setinggan mengikut mukim adalah sebagaimana jadual berikut:-

Bll MUKIM BILANGAN KAWASAN
1 PlentonG 12
2 Tebrau 19
3 BAndar 10
4 Pulai 14
5 SG Tiram 5
6 Taniung Kupang 1
JUMLAH 61

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTUUS DEWAN NEGERl JOHOR
SOALAN LlSAN FEB 2015 (Eca)
107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B75

Senaraikan kesemua komuniti berpagar di bawah panduan "Gated Community" dan · "Guarded Nei~hbourhood" oleh Jabatan Perancang Bondar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bersama dengan status kelulusan masing-masing di daerah Johor Bahru untuk tempoh masa terkini.

JAWAPAN

Konsep 'Gated & Guarded Community' telah lama di amalkan di Malaysia khususnya bagi pembangunan perumahan berbilang tingkat seperti servis apartmen, apartmen dan kondominium di mana semua kemudahan seperti jalan, parit dan kawasan lapang di dalam kawasan ini di miliki secara bersama oleh pembeli dan di selenggara oleh satu badan pengurusan yang dilantik. Konsep ini semakin popular di kalangan pemaju di Bandaraya Johor Bahru dan mendapat perhatian di kalangan pembeli kerana faktor keselamatan dan ciri-ciri yang eksklusif.

Bagaimanapun, konsep 'Gated & Guarded Community' yang dilaksanakan ketika ini teru tamanya bagi pembangunan sedia ada adalah bercanggah dengan konsep sebenar di mana ianya telah menyekat laluan dan hak awam. Konsep yang di amalkan juga tidak selaras dengan konsep Bondar Selamat yang lebih menggalakkan interaksi sosial dan keselamatan di bawah Jawatankuasa Penduduk (RT/JKKK).

Justeru, pihak Jabatan Perancang Bondar dan Desa Semenanjung Malaysia telah mengambil langkah menyediakan garis panduan 'Gated & Guarded Community' sebagai panduan kepada pemaju dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam perlaksanaan konsep ini. Garis panduan tersebut telah diterima pakai oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor pada 17 Ogos 2011 (RM/ Bil. 1309/2011) dan seterusnya di terima pakai di peringkat Majlis Bandaraya Johor Bahru pada 30 Disember 2011.

Berdasarkan garis panduan tersebut, pihak Majlis Bandaraya hanya membenarkan pembangunan "Gated Community" di kawasan perumahan baru yang berkonsepkan strata. Manakala bagi kawasan perumahan sedia ada hanya di benarkan 'Guarded Neighbourhood' dengan syarat antaranya :-

i. Tidak dibenarkan pagar keselamatan di bina mengelilingi sempadan kejiranan,
ii. Tidak mempunyai halangan fizikal di atas jolon awam serta tiada sekatan keluar
/ masuk kepada penghuni dan orang ramai,

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
a riff (Soafan 6ertulis'F'EIJ3 2015 82
----------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.{DN).BIL: 311/02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

iii. Halangan berbentuk sekatan fizikal sementara seperti 'manual boom gate', kon dan papan tanda keselamatan adalah dibenarkan dengan syarat terdapat pengawal keselamatan bertugas mengawal sekatan tersebut 24 jam.

Selaras dengan keputusan MMK ini, sehingga kini pihak majlis hanya mempertimbangkan permohonan 'Gated & Guarded Community ' bagi pembangunan berstrata termasuk 'landed strata' ini sebanyak 6 permohonan telah diluluskan dan perincian seperti di lampiran 1. Sementara taman Setia lndah, Taman Setia Tropika, Taman Seri Austin, Taman Kempas lndah, Kempas Utama kelulusan yang di beri hanya untuk membina pondok pengawal sahaja.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soa fan 6ertu(u'PF/B 2015
83
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).Bil: 311/02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

Lampiran 1,
SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN STRATA YANG TERLIBAT
DENGAN KONSEP 'GATED COMMUNITY
BIL. KEDUDUKAN TAPAK UNIT YANG TERLIBAT PEMAJU/ PEMILIK

l. PTD 146390, HS(D) 284388, JALAN Masai Baru,
Mukim Plentong, 96 UNIT Tetuan taipan eagle sdn.bhd.
  Johor.Bahru

2. Sebahagian PTD 145645 & PTD 60 unit Tetuan Rawhide Sdn,Bhd
145646, (pembangunan fasa 1),
Taman Ponderosa, Mukim
Plenton~, Johor Bahru, Johor.


3. Sebahagian lot PTD 127597, 4 Plot Tetuan Perisind
127598, 148145,148147, 148150, (keluasan 48.14 Holdings Sdn. Bhd.
156776, 156777, 156778, Mukim ekar)
Plentong, Johor Bahru, Johor.

4. Peru mahan (strata land parcels) 221 Unit Tetuan Permas
dan kemudahan sec ora serah (keluasan 35.21 Jaya Sdn. Bhd.
balik kurnia semula (sbks) dai atas ekar)
PTD 147105-147307, jolon Permas
13, Bondar Baru Permas Jay a ,
Mukim Plentong, Johor Bahru,
Johor.

5. Pembangunan bercampur di atas 799 Unit Tetuan Front
PTD 119774, 119775 dan 119776, (keluasan 101 .28 Concept Sdn. Bhd.
Sungai Lunchoo, Mukim Plentong, ekar)
Johor Bahru, Johor.

6. 6. Pemajuan Susunatur Perumahan, 1612 Unit Tetuan Setia lndah
Perdagangan dan Kemudahan, di (keluasan 160.66 Sdn. Bhd.
at as PTD 163058-163060, PTD ekar)
1 63062, PTD 163063, PTD 163072,
PTD 163073, PTD 163076, PTD
163077, PTD 163079 dan PTD
163080, sebahagian Taman Kota
Seri Johor, Mukim Tebrau, Johor
Bahru.

7. Pemajuan Susunatur Perumahan 3250 Unit Tetuan Benua
Dan Perdagangan di at as PTD (359.60 ekar) Kurnia Sdn Bhd
68903 [H .S(D) 290184], PTD 68905  Dan Tetuan
[H.S (D) 290186] dan PTD 99396 Neraca Prisma Sdn
[H.S(D) 329948], Mukim Tebrau, Bhd
Johor Bahru

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ari.ff (Soalan bertulis'NOV 2015
84
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B76

Nyatakan kandungan bahan-bahan pencemar seperti logam, mikroorganisma bersama kuantiti masing-masing di sungai-sungai sekitar daerah Johor Bahru dari
2005 sehingga kini?

JAWAPAN

Dari tahun 2005- 2014, Jabatan A lam Sekitar Negeri Johor telah melaksanakan Program Pengawasan Kualiti Air Sungai bagi menentukan status terkini semua air
sungai di Lembangan Johor Bahru. Sampel-sampel air sungai diambil daripada 34 stesen yang ditetapkan dan diukur kualitinya secara in-situ serta dihantar ke makmal Jabatan Kimia Malaysia untuk dianalisis. lndeks Kualiti Air (IKA) dibentuk untuk mengukur tahap pencemaran dan kesesuaian jenis guna air seperti yang digariskan oleh Standard Kualiti Air Negara, Malaysia. lndeks Kualiti Air (IKA) ini mengambil kira berdasarkan enam parameter seperti Keperluan Oksigen Biokimia (BOD), Keperluan Oksigen Kimia (COD), Ammoniakal Nitrogen (NH3N), pH, Oksigen Terlarut (DO) dan Pepejal Terampai (SS) . Kualiti air
sungai-sungai di Daerah Johor Bahru dikategorikan . Kelas II iaitu air yang memerlukan rawatan konvensional. Selain Jabatan Alam Seki tar, kajian air sungai untuk sumber air minuman juga dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEG ERI JOHOR
a riff (SoaLan BERTULIS FEB 2015
85
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOALAN-SOALAN BERTULIS

DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B77

Pihak kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM500,000.00 dan seterusnya dalam sesi bajet yang lalu juga mengumumkan lagi satu perbelanjaan untuk tujuan
produk pelancongan "Heritage Trai l" di Bondar raya Johor Bahru, sehubungan dengan itu senaraikan butir-butir pembangunan yang telah dijalankan untuk tujuan ini dengan kos-kos masing-masing.

JAWAPAN

Maklum bolas akan diberikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan,Perdagangan dan Kepenggunaan terus kepada Yang Berhormat.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
anff {Soaum 6ertu frs'FElB 2015
86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ .(DN).BIL: 311/02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN -SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA KHAMIS, 12 FEBRUARI20 15

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B78

Senaraikan semua aktiviti promosi pelancongan negeri Johor, termasuk butir-butir lokasi, cora, langkah-langkah, kos perbelanjaan dan yang berkenaan untuk setiap aktiviti tersebut untuk tahun 2014 dan tahun 2015.

JAWAPAN

Untuk makluman kaedah program bagi mempromosikan pelancongan dibahagikan kepada 5 segmen atau komponen utama kaedah promosi dan pemasaran iaitu
-Segmen Promosi Acara-Acara Pelancongan
-Segmen Promosi Pemasaran Dalam dan Luar Negara
-Segmen Pengiklanan dan Penerbitan
-Segmen Laman Web & Multimedia
-Segmen Lawatan Media dan Agensi Pelancongan (FAM Trip)

TAHUN 2008
Bagi tahun 2008 Kerajaan Negeri telah membelanjakan peruntukkan berjumlah keseluruhan RM 1,326,517.60 sepertimana pecahan berikut
-Segmen Promosi Acara-Acara Pelancongan RM381273.30
-Segmen Promosi Pemasaran Dalam & Luar Negara RM411694.00
-Segmen Pengiklanan dan Penerbitan' RM533550.00

TAHUN 2009
Bagi tahun 2009 Kerajaan Negeri telah membelanjakan peruntukkan berjumlah
keseluruhan RM 1 ,867,148.00 sepertimana pecahan berikut
-Segmen Promosi Acara-Acara Pelancongan RM1064289.00
-Segmen Promosi Pemasaran Dalam & Luar Negara RM453806.00
-Segmen Pengiklanan dan Penerbitan RM297178.00
-Segmen Lawatan Media dan Agensi (FAM Trip) RM51875.00

TAHUN 2010
Bagi tahun 2010 Kerajaan Negeri telah membelanjakan peruntukkan berjumlah
keseluruhan RM 2,570,574.30 sepertimana pecahan berikut

-Segmen Promosi Acara-Acara Pelancongan RM1051879.57
-Segmen Promosi Pemasaran Dalam & Luar Negara RM545022.15
-Segmen Pengiklanan dan Penerbitan RM874165.58
-Segmen Lawatan Media dan Agensi (FAM Trip) RM99507.05

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTU LIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff (Soaran 6BERTULIS FEB 2015
87

--------------------------------------------------------------------------------------------------'
SUKJ .(DN).BIL: 311/02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

TAHUN 2011
Bagi tahun 2011 Kerajaan Negeri telah membelanjakan peruntukkan berjumlah
keseluruhan RM 1,974,384. 91 sepertimana pecahan berikut
-Segmen Promosi Acara-Acara Pelancongan RM1398989.71
-Segmen Promosi Pemasaran Dalam & Luar Negara RM825802.50
-Segmen Pengiklanan dan Penerbitan RM1001103.00
-Segmen Lawatan Media dan Agensi (FAM Trip) RM152778.70

TAHUN 2012
Bagi tahun 2012 Kerajaan Negeri telah membelanjakan peruntukkan berjumlah
keseluruhan RM 1 ,951618.81 sepertimana pecahan berikut
-Segmen Promosi Acara-Acara Pelancongan RM873674.46
-Segmen Promosi Pemasaran Dalam & Luar Negara RM504046.25
-Segmen Pengiklanan dan Penerbitan RM550430.00
-Segmen Lawatan Media dan Agensi (FAM Trip) RM23468.10


TAHUN 2013
Bagi tahun · 2013 Kerajaan Negeri telah membelanjakan peruntukkan berjumlah
keseluruhan RM 2,558,625.13, sepertimana pecahan berikut
-Segmen Promosi Acara-Acara Pelancongan RM1013268.88
-Segmen Promosi Pemasaran Dalam & Luar Negara RM727636.60
-Segmen Pengiklanan dan Penerbitan RM676358.00
-Segmen Lawatan Media dan Agensi (FAM Trip) RM141361.00

TAHUN 2014
Bagi tahun 2014 Kerajaan Negeri telah memperuntukkan perbelanjaan berjumlah
keseluruhan RM 3,000,000.00 sepertimana pecahan berikut
Segmen Promosi Acara-Acara Pelancongan RM1000000.00
Segmen Promosi Pemasaran Dalam & Luar Negara RM950000.00
Segmen Pengiklanan dan Penerbitan RM900000.00
Segmen Lawatan Media dan Agensi (FAM Trip) RM150000.00

TAHUN 2015-2018
Kerajaan Negeri telah memperuntukkan perbelanjaan di bawah Peruntukkan P61 KAJIAN PENGALAKKAN PELANCONGAN NEGERI JOHOR berjumlah RM 4,500,000.00 bagi setiap penggal dari tahun 2015 hingga 2018.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soafan BERTULIS FEB 2015
88
--------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA KHAMIS, 12 FEBRUARI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B79

Senaraikan kesemua projek pembangunan perumahan yang telah diluluskan dengan status masing-masing soma ada masih dijalankan, berhenti, projek sakit, atau terbengkalai untuk tahun 2013 sehingga kini.

JAWAPAN

Pada tahun 2013, Majlis Bandaraya Johor Bahru telah menerima sebanyak 186 permohonan pelan bangunan bagi semua jenis pembangunan. Sebanyak 17 permohonan pembangunan perumahan lot berasingan dan strata yang telah diluluskan sebagaimana dalam senarai "LAMPIRAN 1 B79" .

Manakala, pada tahun 2014 pihak Majlis telah menerima sebanyak 206 permohonan pelan bangunan bagi semua jenis pembangunan. Sebanyak 24 permohonan pembangunan permohonan lot berasingan dan strata yang telah diluluskan sebagaimana dalam senarai "LAMPIRAN 2 B79" .

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ari.ff (Soalan bertulis FEB 2015
89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN 1 B79
LAPORAN PROJEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG TELAH
DILULUSKAN DALAM KAWASAN
MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU BAGI TAHUN 2013

BIL TAJUK PROJEK No.Fail Tarik Kelulusan Pelan STATUS TAPAL PEMBINAAN TARIKH CCC
1. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA M BJB/U/20 13/14/ BGN/1 4 19.02.20 14 DALAM PEMBINAAN -
133 BAGI CADANGAN 128 UNIT RUMAH KLUSTER 2
TINGKAT JENIS RC4-B Dl ATAS LOT PTD 167910- PTD
167929, PTD 167942- PTD 16796 1, PTD 167974- PTD
167993, PTD 168006 - PTD 168025, PTD 168038 - PTD
168061 , PTD 16807 4- PTD 168097, JALAN SETIA
TROPIKA UT AMA, TAMAN SETIA TROPIKA, MUKIM
TEBRAU, JOHOR BAHRU

2. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN DI BAWAH AKTA MBJB/U/2013/14/BGN/28 11.07.2013 DALAM PEMBINAAN -
133 BAGI TUJUAN PEMAJUAN 86 UNIT PERUMAHAN
BERSTRATA YANG MENGANDUNGI:
I. 12 UNIT RUM AH BANGLO 3 TINGKAT (JEN IS B2- 1)
II. 12 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT (JENIS B2-2)
III. 62 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT (JENIS B2-3)
IV. 1 UNIT RUMAH KELAB 1 TINGKAT BERSERTA KOLAM RENANG
v. 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK BERSERTA KEMUDAHAN DT ATAS
PTD 213089,PEMBANGUNAN TELUK SENIBONG, MUKIM PLENTONG,
JOHOR BAHRU.

3. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA MBJB/U/2013/14/BGN/33 19.11.2013 DALAM PEMBINAAN -
133 BAGI TUJUAN PEMBANGUNAN 158 UNIT RUMAH
TERES YANG MENGANDUNGI :

I. 89 UNIT RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS K & K1
(24' X 70'/ 74' - 94') Dl ATAS PTD 166038-PTD
166044, PTD 166046-PTD 166055, PTD 166082-PTD
166101, PTD 166103-166121, PTD 166161 -PTD
166 177 & PTD 166179-PTD 166194

II. 7 UNIT RUMAH TERES 1 TINGKAT BERSERTA "ATIIC"
JENIS K2 (24'X70' I 73') Dl ATAS PTD 166037, PTD
166045, PTD 166056, PTD 166081, PTD 166102,
PTD 166160 & PTD 166178

III. 61 UNIT RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS L & L 1
(24 'X70') Dl ATAS PTD16605, PTD166080 &
PTD166122- PTD166159

IV. 1 UNIT RUMAH TERES 1 TINGKAT BERSERTA " ATIIC"
JENIS L2 (24' X 70' ) DI ATAS PTD 166057

V. 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK 'DOUBLE
CHAMBER' DI ATAS PTD 166036
TAMAN DAYA, MUKIM TEBRAU, JOHOR BAHRU

4. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA 133 MBJB/U/2013/14/BGN/35 19.07.2013 DALAM PEMBINAAN -
BAGI TUJUAN PEMBINAAN
6 UNIT RUMAH BERBANDUNG 2 TINGKAT YANG
MENGANDUNGI :

i. 2 UNIT RUMAH BERBANDUNG 2 TINGKAT JENIS D3B &
D3C (36' X 65') Dl ATAS PTD 208329 &
PTD 208330

ii. 2 UNIT RUMAH BERBANDUNG 2 TINGKAT JENIS B3A
(31' X 65') 01 ATAS PTD 208331 & PTD 208332

iii. 2 UNIT RUMAH BERBANDUNG 2 TINGKAT JENIS 1 & 2
(30' X 65') 01 ATAS PTD 208333 & PTD 208334
JALAN SIERRA PERDANA 2/7, TAMAN SIERRA PERDANA,
MUKIM PLENTONG, JOHOR BAHRU.

5. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA 133 MBJB/U/2013/14/BGN/38 13.07.2014 DALAM PEMBINAAN -
BAGI CADANGAN PEMBINAAN 16 UNIT RUMAH
BERKEMBAR 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI :

A. 12 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT RB3-C (40'X
80')01 ATAS PTD 163454- PTD 163459, PTD 163488 -
PTD 163493

B. 4 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT RB3-D (50'X
80') Dl ATAS PTD 163460 - PTD 163461, PTD 163494-
PTD 163495

DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 156033, FASA 8 (LOT ASAL
63733), TAMAN SETIA TROPIKA, MUKIM TEBRAU, JOHOR
BAHRU

6. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN 01 BAWAH AKTA 133 MBJB/U/20 13/14/BGN/42 09.04.2014 DALAM PEMBINAAN -
BAGI TUJUAN PERUMAHAN 190 UNIT RUMAH KEOIAMAN
YANG MENGANDUNGI :
I. 114 UNIT RUMAH KLUSTER 34' X 70' JENIS A3
II. 58 UNIT RUMAH KLUSTER 34' X 70' JENIS B3
III. 13 UNIT RUMAH BERKEMBAR JENIS E2
IV. 4 UNIT RUMAH BERKEMBAR JENIS E3
V. 1 UNIT RUMAH BERKEMBAR JENIS E4
VI. 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK
Di ATAS PTD 58150 DAN PTD 58151, JALAN MUTIARA
EMAS UTAMA I JALAN MUTIARA EMAS 8, TAMAN
MOUNT AUSTIN, MUKIM TEBRAU, JOHOR BAHRU

7. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN 01 BAWAH AKTA 133 MBJB/U/2013/14/BGN/44 21.06.2013 DALAM PEMBINAAN -
BAGI TUJUAN PEMBANGUNAN 112 UNIT "HOLIDAY
HOME" PERUMAHAN STRATA FASA 1A
DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 64070-64083, PTD 64225-
64230, PTD 64264-64285, PTD 64256, PTD 64258, PTD
64260-64263, PTD 64286-64295, PTD 64377-64388, PTD
64446-64461, PTD 64437-64445, PTD 64416-64429, PTD
64403-64415, PTD 64389-64402, PTD 64430-64435, JALAN
PERSIARAN BUMI HIJAU, MUKIM PLENTONG, JOHOR
BAHRU.

8. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA 133 MBJB/U/2013/14/BGN/49 03.06.2013 DALAM PEMBINAAN -
BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
BERSTRATA BAGI 119 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT
YANG MENGANDUNGI:
119 UNIT JENIS RT2C-D (20' X 80') RUMAH TERES 2
TINGKAT Dl ATAS SUBLOT 41001 - 41119
1 UNIT PENCA WANG LEKTRIK Dl AT AS SUBLOT 41000
1 UNIT PONDOK PENGAWAL Dl ATAS SUBLOT 41351
BERSERTA KEMUDAHAN BERKAITAN
Di ATAS SEBAHAGIAN LOT PTD 163060, TAMAN SETIA
ECO CASCADIA. MUKIM TEBRAU, JOHOR BAHRU

9. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA 133 MBJB/U/2013/14/BGN/50 03.06.2013 DALAM PEMBINAAN -
BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
BERSTRATA BAGI 106 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT
FASA 1 (20' X 75') BERSERTA KEMUDAHAN BERKAITAN
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PTD 163060, TAMAN SETIA
ECO CASCADIA,MUKIM TEBRAU, JOHOR BAHRU

10. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN DI BAWAH AKTA MBJB/U/20 13/14/BGN/51 03.06.2013 DALAM PEMBINAAN -
133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN BERSTRATA BAGI 124 UNIT RUMAH
TERES 2 TINGKAT Dl ATAS SEBAHAGIAN LOT PTD
163060, TAMAN SETIA ECO CASCADIA, MUKIM
TEBRAU, JOHOR BAHRU

11. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA 133 MBJB/U/20 13/14/BGN/53 12.07.2013 DALAM PEMBINAAN -
BAGI TUJUAN MEMBINA 129 UNIT RUMAH TERES 2
TINGKAT YANG MENGANDUNGI :
I. 66 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT TYPE A (26' X 80')
II. 63 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT TYPE B (24' X 80')
DI ATAS SEBAHAGJAN LOT PTD 162550 DAN 1 UNIT
PENCAWANG ELEKTRIK Dl ATAS LOT PTD 162853, FASA
5G, TAMAN SERI AUSTIN, MUKIM TEBRAU, JOHOR BAHRU

12. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN OJ BAWAH AKTA 133 MBJB/U/2013/14/BGN/64 05.01.2014 DALAM PEMBINAAN -
BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 187
UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT Dl ATAS LOT PTD 188816-
PTD 188961 DAN PTD 188963 - PTD 189004 BERSERTA
PENCAWANG (DOUBLE CHAMBER) Dl ATAS LOT PTD
188962, TAMAN RINTJNG, JOHOR BAHRU

13. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA MBJB/U/20 1314/BGN/83 17.12.2014 PEMBINAANMASIH BELUM DIMULAKAN -
133 BAGI CADANGAN PEMBINAAN 226 UNIT
PERUMAHAN BERSTRATA (FASA 2- PRESINT 2) 1 UNIT
PONDOK PENGAWAL Dl ATAS SEBAHAGIAN PTD
163058 DAN PTD 163059, KOTA SERI JOHOR,
MUKIM TEBRAU, JOHOR BAHRU

14. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA 133 MBJB/U/2013/14/BGN/49 03.06.2013 DALAM PEMBINAAN -
BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
BERSTRATA BAGI 119 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT
YANG MENGANDUNGI :
119 UNIT JENIS RT2C-D (20' X 80') RUMAH TERES 2
TINGKAT Dl ATAS SUBLOT 41001-41119
1 UNIT PENCAWANG LEKTR IK Dl ATAS SUBLOT 41000
1 UNIT PONDOK PENGAWAL Dl ATAS SUBLOT 41351
BERSERTA KEMUDAHAN BERKAITAN
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PTD 163060, TAMAN SETIA
ECO CASCADIA. MUKIM TEBRAU, JOHOR BAHRU

15. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA 133 MBJB/U/2013/14/BGN/152 03.06.2013 DALAM PEMBINAAN -
BAGI TUJUAN PEMBANGUNAN 120 UNIT RUMAH TERES 2
TINGKAT YANG MENGANDUNGI:
i. 44 UNIT RUMAH TERES 2TINGKAT (22' X 75')-
JENIS A ii. 76 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT (24' X 75')-
JENIS B
DI ATAS PTD 162552 (FASA 5H- PARCEL 1), TAMAN SERI
AUSTIN, MUKIM TEBRAU, JOHOR BAHRU


16. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA 133 MBJB/U/20 13/14/BGN/160 03.11.2014 PEMBINAAN MASIH BELUM DIMULAKAN -
BAGI TUJUAN PEMBANGUNAN 86 UNIT RUMAH
BERBANDUNG (40' X 80') 2 TINGKAT Dl ATAS LOT PTD
150569 - PTD 150621, PTD 153293 - PTD 153306, PTD
153315, PTD 169858- PTD 169865 & PTD 169867 - 169876
DAN 1 UNIT RUMAH SESEBUAH Dl AT AS PTD 169866,
TAMAN KEMPAS UTAMA, MUKIM TEBRAU, JOHOR BAHRU

17. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Dl BAWAH AKTA 133 MBJB/U/20 13/14/BGN/176 06.04.2014 DALAM PEMBINAAN -
BAGI TUJUAN PEMBANGUNAN 6 UNIT RUMAH
BERBANDUNG 2 TINGKAT (45' X 80') Dl ATAS LOT PTD
153281- PTD 153286, TAMAN KEMP AS UTAMA. MUKIM
TEBRAU, JOHOR BAHRU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment