Sunday 12 November 2017

SUKJ.(DN).B IL: 311 / 1/ 2/13/ 3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 24 NOVEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 11 (A 142)

Apakah perkembangan berkenpan dengan Jangkitan Kencing Tikus (Leptospirosis) di Hutan Lipur Gunung Pulai? Memandangkan kawasan tersebut merupakan kawasan tadahan air bagi sumber air awam.

JAWAPAN YB DATUK HAJI AYUB BIN RAHMAT .

Penyakit Leptospirosis adalah sejenis penyakit jangkitan zoonotik disebabkan oleh bakteria Leptospira. Bakteria ini terdapat dalam air kencing haiwan mamalia yang terjangkit seperti tikus, anjing, lembu, kambing, babi, kudo, dan haiwan-haiwan lain. Manusia boleh dijangkiti sekiranya terdedah secara langsung dengan air atau air banjir yang tercemar dengan air kencing haiwan yang terjangkit atau jika mengambil makanan atau minuman yang tercemar dengan air kencing haiwan yang terjangkit. Pesakit Leptospirosis boleh mengalami pelbagai gejala jika dijangkiti seperti demam, sakit kepala, loya, muntah, sakit otot, kemerahan pada mota, ruam pada kulit, sakit pada abdomen, batuk, sakit pada betis, jaundis atau mota kekuningan, ataupun air kencing berwarna kehitaman.

Sehingga minggu epid ke 44 yang berakhir pada 7 November 2015, terdap-at 281 kes Leptospirosis yang didaftarkan di Negeri Johor merangkumi kes-kes berkemungkinan dan kes-kes soh. Berbanding tahun 2014 untuk jangka waktu yang sama, kes tahun ini mengalami penurunan sebanyak 13%. Seramai 19 orang (6.8%) dari kes-kes yang didaftarkan telah dimaklumkan sebagai kematian leptospirosis. Terdapat duo laporan kes leptospirosis diterima pada tahun ini yang disyakki bermula jangkitannya dori Hutan Lipur Gunung Pulai. Kes pertama berlaku dalam bulan Ogos manakala kes kedua dalam bulan September. Disebabkan penyakit ini adalah penyakit zoonotik, tiada hubungan jangkitan manusia antara kedua-dua kes ini. Kes-kes tersebut telah dirawat dan pulih sepenuhnya.

Pejabat Kesihatan Daerah Kulai telah menjalankafl ~kajian sanitasi di kawasan mandi orang ramai pada September 2015 dan mendapati terdapat kawasan yang masih positif terhadap leptospira. Kajian sanitasi akan datang adalah pada bulan Disember 2015. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah juga dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kulai telah memasang papan tanda amman risiko jangkitan penyakit Leptospirosis dan bertindak memastikan tiada sampah sarap di kawasan berkenaan yang boleh menjadi punca pembiakan tikus dengan mengadakan gotong-royong pembersihan kawasan pada 20·September 2015 bersama pihak pengurusan hutan rekreasi tersebut dan para penduduk. Satu kajian kepadatan tikus sedang dijalankan untuk menentukan

UNIT DEWAN 1 7
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Ina (Soalan Lisan NOV) 2015}
17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 24 NOVEMBER 2015

populasi tikus di kawasan berkenaan dan kajian ini akan dilakukan secara berkala. Buat masa ini, kawasan Hutan Lipur Gunung Pulai masih dibuka kepada orang ramai.

Para penduduk kawasan sekitar Hutan Lipur Gunung Pulai telah mendapat bekalan air terawat sepenuhnya dari SAJ kecuali sebuah ladang yang menggunakan air mentah dari aliran sungai berkenaan. Pemprosesan air mentah menjadi air terawat ini akan membasmi bakteria Leptospira Bagi pihak ladang yang dinyatakan, air mentah tersebut dirawat terlebih dahulu oleh pihak ladang sendiri sebelum digunakan dan langkah ini melindungi pengguna dari jangkitan leptospirosis. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah Kulai ada memberi nasihat dan pendidikan kesihatan supaya air tersebut dimasak terlebih dahulu sebelum diminum dan juga melakukan pemantauan kualiti air ladang secara berkala sepanjang tahun.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Jua (SoaLan LISAN NOV 2015)
18
--------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.{DN).BIL: 311/1/2/13/3/3
DEWANN EGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 24 NOVEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW {PENGKALAN RINTING)
SOALAN 31 {Al41)

Apakah perancangan pengubahsuaian baik dari p ihok kerajaan terhadap
tapak penjaja lorong belakong Jalan Meldrum, Johor Bohru ?

JAWAPAN YB DATUK HAJJ ABO. LATIFF BIN SANDI

PADA MASA KINI TERDAPAT 85 ORANG PE NIAGA AKTIF YANG BERNIAGA DI LORONG BELAKANG JALAN MELDRUM, JOHOR BAHRU SEPERTI PECAHAN:-

A. MELA YU - 35 ORANG
B. CINA -49 ORANG
C. INDIA -1 ORANG

PIHAK MAJLIS BANDARA YA JOHOR BAHRU (MBJB) TELAH MEMASUKKAN CADANGAN PENAIKTARAFAN TAPAK PENJAJA LORONG BELAKANG JALAN MELDRUM, JOHOR BAHRU KE DALAM PELAN STRATEGIK 20 16-2020. PENAIKTARAFAN INI AKAN MENJADIKAN TAPAK PENJAJA LORONG BELAKANG JALAN MELDRUM, JOHOR BAHRU BUKAN SAHAJA SEBAGAI TEMPAT BER NIAGA TETAPI JUGA SEBAGAI TEMP AT PELANCONGAN DAN RIADAH SEISI KELUARGA.

UNIT DEWAN 4 2
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Ina (Soalan lisan NOV 2015)

-------------------------------------------------------------------------------------------
SU KJ.(DN). BIL: 311/1/2/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN -SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 24 NOVEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 32 (A 143)

Berapakah jumlah kutipan sisa buangan mengikut setiap kategori, selepas pelaksanaan pengasingan sisa pepejal dilaksanakan September lepas?

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIFF BIN BANDI

SELEPAS PELAKSANAAN PENGASINGAN SISA PEPEJAL Dl PUNCA, JUMLAH BARANGAN BERAT KITAR SEMULA YANG DIREKODKAN SEHINGGA OKTOBER ADALAH SEBANYAK 280,771 KILOGRAM.

UNIT DEWAN 4 3
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
lua (Soalan LISAN NOV 2015)

----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1 / 2/13/ 3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERS IDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 25 NOVEMBER 2015

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 37 (A 140)

Setakat ini, apakah status perkembangan pelaksanaan Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) dan Akta (Pindaan) Hakmilik Strata 2013 (Akta A 1450) di Negeri Johor?

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 [Akta A 1450} telah dikuatkuasakan pemakaiannya di seluruh negeri di Semenanjung Malaysia pada 1 Jun 2015. Kaedah-kaedahHakmilik Strata Negeri Johor 2015 mula berkuatkuasa pada 4
Jun 2015.

Objektif utama pindaan akta ini adalah memperkenalkan konsep baru pengeluaran hakmilik strata dan milikan kosong serentak, memperkemaskan pindaan Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2007 [Akta A 1290] dan memperkenalkan peruntukan baru selari dengan perkembangan semasa. Selain itu juga, pindaan ini turut memperkenalkan elemen-elemen baru dalam akta seperti Sijil Formula Unit Syer (SiFUS), Jadual PEtak, Peringkat Struktur Utama dan Sijil Cadangan Pelon Strata.

Untuk makluman, bermula daripada 4 Jun 2015 sehingga 31 Oktober 2015 mBahagian Hakmilik Strata, PTG Johor telah menerima sebanyak 11 permohonan bagi Sijil Formula Unit Syer (SiFUS) dan sebanyak 5 permohonan telah diluluskan oleh Pengarah Tanah dan Galion Johor.

UNIT DEWAN 52
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Ina (Soalan lisan NOV 2015)
----------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B99

Senaraikan jumlah pengeluaran semua jenis lesen penjaja, gerai makan, penjaja bergerak, penjaja sementara, kedai makan bagi semua PBT Negeri Johor dari tahun 2010 sehingga kini.

JAWAPAN

Bilangan lesen/permit perniagaan kecil yang dikeluarkan oleh PBT negeri Johor bagi tempoh 2010 hingga 2014 adalah sebagaimana di Lampiran B99.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEG ERI JOHOR
ariff (Soalan NOV 2015
113
--------------------------------------------------------------------------------------------
BILANGAN LESEN I PERMIT PERNIAGAAN KECIL YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT} NEGERI JOHOR}
LAMPIRAN 899

BIL DAERAH PBT BIL LESEN/PERMIT (1 JANUARI 2015-30 JUN 2015)
PASAR MALAM/PAGI/SEHARI PASAR TANI PASAR AWAM BASAH PENJAJA(STATIK) PENJAJA(BERGERAK) RUANG NIAGA DI PASARAYA JUMLAH
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN

1. JOHOR MBJB 52 6 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 31 5 2 0 0 0 0 0 53 73 14 0 240
        BAHRU MPJBT 60 261 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13 3 1 0 9 2 1 0 17 42 2 0 414
MPPG 628 53 10 0 0 0 0 0 26 0 1 0 85 0 3 0 3 2 0 0 21 27 0 0 859

2. MUAR MPM 10 13 0 0 0 0 0 0 7 10 0 0 27 4 0 0 5 4 1 0 0 13 0 0 94

3. BATU MPBP 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 2 0 2 17 0 0 36
        PAHAT MDYP 106 60 1 0 0 0 0 0 60 88 0 0 115 30 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 478

4. KLUANG MPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MDSR 304 185 4 0 0 0 0 0 60 60 10 0 210 50 16 0 2 4 0 0 6 8 0 0 919

5. SEGAMAT MDSR 122 166 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 19 3 2 0 3 1 0 0 5 5 0 1 331
MDL 6 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 21 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
6. PONTIAN MDP 77 8 0 0 0 0 0 0 40 223 0 0 229 11 0 0 12 11 2 0 5 8 0 0 626

7. KOTA MDKT 799 242 5 11 0 0 0 0 550 290 25 7 251 70 6 0 31 37 4 0 15 33 2 1 2379
        TINGGI

8. MERSING MDM 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 10 0 0 0 0 0 0 190

9. KULAI MPKu 59 41 16 0 0 0 0 0 5 3 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 9 11 5 10 167
        JAYA

10. LEDANG MDT 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 0 0 31 14 2 0 0 0 0 0 83
JUMLAH 2402 1051 43 12 588 0 0 0 771 682 39 7 1470 199 36 0 288 92 12 0 133 237 23 12 8097
JUMLAH KESELURUHAN 3508 588 1499 1705 392 405

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILANGAN LESEN I PERMIT PERNIAGAAN KECIL YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) NEGERI JOHOR)
LAMPIRAN B99


BIL DAERAH PBT BIL LESEN/PERMIT (1 JANUARI-31 DISEMBER 2014)
PASAR MALAM/PAGI/SEHARI PASAR TANI PASAR AWAM BASAH PENJAJA(STATIK) PENJAJA(BERGERAK) RUANG NIAGA DI PASARAYA JUMLAH
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN

1. JOHOR MBJB 46 25 1 0 0 6 0 0 2 0 0 0 16 20 1 0 0 0 0 0 184 264 47 0 612
        BAHRU MPJBT 82 228 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 1 3 1 0 36 10 7 1 34 131 9 0 551
MPPG 219 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 337

2 MUAR MPM 33 19 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 41 19 1 0 27 4 0 0 3 27 0 0 180

3. BATU MPBP 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0 0 17 42 0 0 0 9 0 0 101
        PAHAT MDYP 139 103 0 0 0 0 0 0 90 132 0 0 128 35 0 0 16 4 0 0 0 0 0 0 647

4. KLUANG MPK 46 27 18 0 0 0 0 0 8 16 4 0 134 58 17 5 0 0 0 0 18 45 10 0 406
MDSR 450 273 6 0 0 0 0 0 90 90 15 0 315 75 24 0 3 6 0 0 6 15 0 0 1368

5. SEGAMAT MDS 9 4 1 1 1 1 1 1 6 9 2 0 21 6 2 0 33 0 1 0 13 118 0 43 273
MDL 142 172 28 21 0 0 0 0 26 68 6 0 121 126 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 762

6. PONTIAN MDP 82 3 0 0 53 0 0 0 52 193 2 0 2 13 0 0 5 62 4 0 10 30 0 0 511

7. KOTA MDKT 54 12 2 0 0 0 0 0 6 4 0 0 15 0 0 0 303 4 0 0 6 2 1 0 409
TINGGI LBJT 312 11 1 0 336 0 0 0 57 0 0 0 343 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1070

8. MERSING MDM 106 26 0 0 43 6 0 0 43 6 0 0 37 13 0 0 38 12 3 2 3 1 0 0 339

9. KULAI MPKu 25 20 3 0 0 0 0 0 11 9 1 0 19 1 2 0 0 0 0 0 14 43 5 69 222
JAYA

10. LEDANG MDT 12 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 34 2 0 0 35 14 2 0 7 6 0 0 119
JUMLAH 1769 939 64 22 433 13 1 1 398 533 31 0 1339 383 97 8 523 158 17 3 299 692 72 112 7907
JUMLAH KESELURUHAN 2794 448 962 1827 701 1175

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN B99
BILANGAN LESEN I PERMIT PERNIAGAAN KECIL YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) NEGERI JOHOR)


BIL DAERAH PBT BIL LESEN/PERMIT (1 JANUARI 2013-31 DISEMBER 2013)
PASAR MALAM/PAGI/SEHARI PASAR TANI PASAR AWAM BASAH PENJAJA(STATIK) PENJAJA(BERGERAK) RUANG NIAGA DI PASARAYA JUMLAH

1. JOHOR MBJB 83 0 4 94 0 649 830
        BAHRU MPJBT 311 0 8 11 98 172 600
            MPPG 417 0 0 51 0 3 471

2 MUAR MPM 62 0 0 44 100 26 232

3. BATU MPBP 19 0 0 4 38 0 61
        PAHAT MDYP 309 0 222 130 29 0 690

4. KLUANG MPK 80 0 5 157 0 55 297
  MDSR 345 0 46 506 2 6 905

5. SEGAMAT MDS 39 0 23 20 11 307 400
MDL 720 0 0 273 168 0 1161

6 PONTIAN MDP 351 90 225 435 0 120 1221

7. KOTA MDKT 73 0 15 327 2 13 430
        TINGGI LBJT 183 317 2 286 47 0 835

8 MERSING MDM 0 0 0 0 0 0 0.

9 KULAI  MPKu 79 63 41 42 6 57 288
JAYA

10. LEDANG MDT 24 0 0 47 73 18 162
JUMLAH 3095 470 591 2427 574 1426 8583

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN B99
BILANGAN LESEN I PERMIT PERNIAGAAN KECIL YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PST) NEGERI JOHOR)

BIL DAERAH PBT BIL LESEN/PERMIT (1 SEPTEMBER 2012-31 DISEMBER 2012)
PASAR MALAM/PAGI/SEHARI PASAR TANI PASAR AWAM BASAH PENJAJA(STATIK) PENJAJA(BERGERAK) RUANG NIAGA DI PASARAYA JUMLAH

1. JOHOR MBJB 0 0 2 17 0 212 231
        BAHRU MPJBT 19 0 9 2 32 174 236
            MPPG 39 0 0 12 0 1 52

2 MUAR MPM 16 0 0 16 31 9 72
3. BATU MPBP 2 0 0 1 5 0 8
        PAHAT MDYP 388 0 74 95 0 0 557

4. KLUANG MPK 39 0 4 26 27 8 104
  MDSR 340 0 45 501 2 6 894

5. SEGAMAT MDS 51 0 14 14 172 13 264
MDL 241 0 0 54 0 0 295

6 PONTIAN MDP 117 30 75 145 0 40 407

7. KOTA MDKT 8 0 0 0 0 27 35
        TINGGI LBJT 31 65 0 0 35 0 131

8 MERSING MDM 0 0 0 0 0 0 0.

9 KULAI  MPKu 6 0 0 20 1 0 27
JAYA

10. LEDANG MDT 10 0 0 3 5 7 25
JUMLAH 1307 95 223 906 310 497 3338


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LAMPIRAN B99
BILANGAN LESEN I PERMIT PERNIAGAAN KECIL YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PST) NEGERI JOHOR)

BIL DAERAH PBT BIL LESEN/PERMIT (1 MEI 2012-31 OGOS 2012)
PASAR MALAM/PAGI/SEHARI PASAR TANI PASAR AWAM BASAH PENJAJA(STATIK) PENJAJA(BERGERAK) RUANG NIAGA DI PASARAYA JUMLAH

1. JOHOR MBJB 0 0 13 75 0 225 313
        BAHRU MPJBT 150 0 6 8 70 125 359
            MPPG 43 0 0 46 0 0 89

2 MUAR MPM 34 0 0 16 13 4 67
3. BATU MPBP 22 0 0 5 7 0 34
        PAHAT MDYP 374 0 74 95 0 0 543

4. KLUANG MPK 18 0 0 24 17 7 66
  MDSR 397 52 87 96 5 0 637

5. SEGAMAT MDS 44 0 37 19 7 28 135
MDL 241 0 0 0 41 0 282

6 PONTIAN MDP 117 30 75 145 0 40 407

7. KOTA MDKT 20 0 4 341 1 4 370
        TINGGI LBJT 63 103 0 222 0 0 388

8 MERSING MDM 0 0 0 0 0 0 0.

9 KULAI  MPKu 10 0 9 18 1 0 38

10. LEDANG MDT 9 0 3 12 13 1 38
JUMLAH 1542 185 308  1122 175 434 3766

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN B99
BILANGAN LESEN I PERMIT PERNIAGAAN KECIL YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PST) NEGERI JOHOR)

BIL DAERAH PBT BIL LESEN/PERMIT (1 MEI 2012-31 OGOS 2012)
PASAR MALAM/PAGI/SEHARI PASAR TANI PASAR AWAM BASAH PENJAJA(STATIK) PENJAJA(BERGERAK) RUANG NIAGA DI PASARAYA JUMLAH

1. JOHOR MBJB 62 0 21 64 0 292 439
        BAHRU MPJBT 147 0 7 5 61 123 343
            MPPG 0 0 0 0 0 0 0

2 MUAR MPM 0 0 0 0 0 0 0
3. BATU MPBP 0 0 0 0 0 0 0
        PAHAT MDYP 331 0 0 101 0 0 432

4. KLUANG MPK 34 0 2 55 3 4 98
  MDSR 397 52 87 84 5 0 625

5. SEGAMAT MDS 0 0 0 0 0 0 0
MDL 241 0 0 79 0 0 320

6 PONTIAN MDP 0 0 0 0 0 0 0

7. KOTA MDKT 31 0 8 0 1 12 52
        TINGGI LBJT 0 0 0 0 0 0 0

8 MERSING MDM 0 0 0 0 0 0 0.

9 KULAI  MPKu 12 0 5 15 1 0 33

10. LEDANG MDT 5 0 4 1 3 0 13
JUMLAH 1260 52 134 404 74 431 2355
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B100

Senaraikan kesemua jenis hotel, hostel, homestay, rumah penginapan, motel mengikut bintang untuk setiap daerah dalam negeri Johor.

JAWAPAN

Untuk makluman Yang Berhormat, sebanyak 91 buah premis penginapan
pelancongan di negeri Johor telah mendapat penarafan bintang 1 ,2,3,4 dan 5
sepertimana berikut :-

Daerah Penarafan Bintang Jumlah
1 2 3 4 5
Johor Bahru 7 17 17 9 2 52
Batu Pahat 1 4 0 1 0 6
Kota Tinggi 1 1 2 1 0 5
Muar 2 3 2 0 0 7
Kluang 0 1 1 0 0 2
Pontian 0 1 0 0 0 1
Segamat 1 2 1 0 0 4
Mersing 1 1 2 1 0 5
Kulai 2 3 1 1 0 7
Ledang 1 1 0 0 0 2
Jumlah 16 34 26 13 2 91

Manakala sebanyak 50 buah premis penginapan pelancongan di negeri Johor
telah mendapat penarafan Okid 1 ,2 dan 3 sepertimana berikut :-

Daerah Penarafan Okid Jumlah
1 2 3
Johor Bahru 6 9 15 30
Batu Pahat 0 2 0 2
Kota Tinggi 0 1 0 1
Muar 0 4 1 5
Kluang 1 1 1 3
Pontian 0 0 0 0
Segamat 0 1 0 1
Mersing 0 1 1 2
Ku lai 1 2 2 5
Ledang 1 0 0 1
Jumlah 9 21 20 50

unit DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
l(Soafan bertulis NOV 2015
114
---------------------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

Untuk makluman Yang Berhormat, Pejabat Kementerian Pelancongan &Kebudayaan Malaysia Negeri Johor tidak memberi penarafan bintang atau okid kepada homestay-homestay di negeri Johor. Terdapat 19 buah homestay di negeri
Johor sepertimana berikut :-

Daerah Jumlah Homestay
Johor Bahru 2
Batu Pahat l
Kota Tinggi 5
Muar 3
Kluang 0
Pontian 3
Segamat 0
Mersing 2
Kulai 2
Ledang 1
Jumlah 19

Yang Berhormat boleh merujuk senarai premis penginapan pelancongan negeri Johor yang telah diberikan penarafan bintang serta okid dan senarai homestay sepertimana lampiran berikut :-

LAMPIRAN A: Senarai Premis Penginapan Pelancongan mengikut daerah dan penarafan bintang l ,2,3,4 dan 5

LAMPIRAN B : Senarai Premis Penginapan Pelancongan mengikut daerah dan penarafan okid l ,2 dan 3

LAMPl RAN C : Senarai homestay mengikut daerah (lampiran C)


UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff (Soalan bertulis NOV 2015
115
----------------------------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

LAMPIRAN A

Senarai Premis Penginapan Pelancongan Negeri Johor Mengikut Daerah dan Penarafan Bintang 1 ,2,3,4,5

1) Daerah Johor Bahru

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Hotel Thistle 5
2 Hotel Renaissance 5
3 Hotel Grand Bluewave 4
4 Hotel Mutiara 4
5 Hotel M Suites 4
6 Hotel The Puteri Pacific 4
7 Hotel Berjaya Waterfront 4
8 KSL Resort 4
9 Amansari Residence Resort 4
10 Hotel Jen Puteri Harbour 4
11 Hotel Double Tree by Hilton 4
12 Hotel Goodhope 3
13 Hotel New York 3
14 Hotel Selesa 3
15 Tanjunq Puteri Golf Resort 3
16 Hotel Selesa (Pasir Gudang) 3
17 Hotel Suria 3
18 Hotel Pariss 3
19 Hotel 1 1 @Century 3
20 Hotel Eight Days 3
21 Hotel Grand Paraqon 3
22 Hotel Silka 3
23 Hotel Granada 3
24 Hotel Grand Sentosa 3
25 Hotel Sentral 3
26 Hotel Amansari City Centre 3
27 Hotel Amansari Express 3
28 Hotel Crystal Crown 3
29 Hotel Lion 2
30 Hotel T.S 2
31 Hotel Pelangi 2
32 Hotel Grand Far East 2
33 Hotel Lavender Inn 2
34 Hotel Lavender Inn 2

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEG ERI JOHOR
ariff(Soalan bertulis NOV 2015
116

-----------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

35 Hotel Swan Garden 2
36 Hotel Check- In 2
37 Hotel J 2
38 Hotel Grand Hallmark (Taman Molek) 2
39 Hotel Bliss Boutique 2
40 Hotel THY Executive 2
41 Hotel Seri MalaysiaHotel MoodHotel Grand 2
Hallmark (Taman Abad@Taman Century)
42 Hotel Mood 2
43 Hotel Grand Hallmark (Taman Abad @ Taman 2
Century)
44 Hotel Oranqe Inn 2
45 Hotel Kingston 2
46 Hotel Rose Cottage 1
47 Hotel Rose Cottage (Taman Nusa Damai) 1
48 Hotel The Great Wall 1
49 Hotel Euro Rich 1
50 The Fern Lodge 1
51 Hotel Tunes 1
52 Hotel JSL 1


2) Daerah Batu Pahat

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Hotel The Katerina 4
2 Hotel Crystal Inn 2
3 Hotel Pelican 2
4 Hotel The Landmark 2
5 Hotel The Silver Inn 2
6 Hotel Garden 1

3) Daerah Kota Tinggi

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Lotus Desaru Beach Resort 4
2 Hotel Myres 3
3 Hotel The Rock Desaru & Spa 3
4 Tan junq Kapal Beach Resort 2
5 Mutiara Motors Resort 1

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JO HOR
ariff(SoaLan bertulis NOV 2015
117

---------------------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

4) Daerah Muar

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Hotel Classic 3
2 Hotel Muar Traders 3
3 Hotel Sri Pelangi 2
4 Hotel Pelangi 2
5 Hotel D'99 2
6 Apartel Maharani 1
7 Hotel Streetview 1

5) Daerah Kluang

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Hotel Prime City 3
2 Hotel The Imperial 2

6) Daerah Pontian

Nama Premis Penginapan Pelanconan Penarafan Bintan
1. Hotel Pontian 1

7) Daerah Segamat

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Hotel VIP 3
2 Pusat Latihan & Rekreasi Felcra Tebing Tinggi 2
3 Hotel Villa 2
4 Hotel Golden Lake 1

8) Daerah Mersing

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Sibu Island Resort 4
2 TAD Marine Resort 3
3 Batu-Batu Island Resort 3
4 Hotel Timotel 2
5 Hotel Mersinq River View 1
UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
a riff (Soalan bertulis NOV 2015
118.

------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

9) Daerah Kulai

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Le Grandeur Palm Resort 4
2 Hotel Nouvelle 3
3 Hotel SayanQ 2
4 Hotel Kulai City Inn 2
5 Hotel Castello 2
6 Hotel Dragon Court 1
7 Hotel RJ 1

10) Daerah Ledang

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Hotel Golden Lake Muar 2
2 Hotel Ophir 1


UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEG ERI JOHOR
ariff(Soafan bertulis NOV 2015
119
---------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3 DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

LAMPIRAN B

Senarai Premis Penginapan Pelancongan Negeri Johor
Mengikut Daerah dan Penarafan Okid 1,2,3

1) Daerah Johor Bahru
Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Hotel Gateway 1
2 Hotel Rasa Sayang 1
3 Hotel Sentosa 1
4 Hotel JB 1
5 Hotel lnsuna 1
6 Hotel Link Court 1
7 Hotel lndah Inn 2
8 Hotel Fortuna 2
9 Hotel Midland 2
10 Hotel Sri Alam Apollo Country 2
11 Hotel 91 2
12 Hotel Sri lmpian 2
13 Hotel The Uni Garden 2
14 Hotel Aromas 2
15 Hotel Lai 2
16 Hotel Okid 3
17 Okid Cottage 3
18 Hotel Sakura 3
19 Hotel Sin Ma 3
20 Hotel Meldrum 3
21 Hotel Fully 3
22 Hotel Rose CottaQe 3
23 Hotel Zen Zeng Budget 3
24 Hotel Causeway 3
25 Hotel KinQston 3
26 Hotel Crystal Mas 3
27 Hotel Orient 3
28 Hotel Linkway 3
29 Hotel Fully House 3
30 Hotel JB City 3


2) Daerah Batu Pahat

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Rest House Batu Pahat 2
2 Hotel Suria 2


UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEG ER I JOHOR
ariff (SoaCan 6ertu(uMYf) 2015
120
----------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3 DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

3) Daerah Kota Tinggi
Bil Nama Premis Penginapan Pelanconan Penarafan Okid
1. Hotel Seri Kota 2

4) Daerah Muar

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Okid
1 Hotel Kinqdom 2
2 Hongleng Vi llage 2
3 Hotel Leewa 2
4 Sabak Awor Resort 2
5 Hotel Townview 3

5) Daerah Kluang

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Okid
1 Hotel Regal 1
2 Hotel Merdeka 2
3 Hotel Anika Inn 3

6) Daerah Pontian
Tiada.

7) Daerah Segamat

bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Okid
1. Hotel Harmon 2

8) Daerah Mersing

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Mersing Inn 2
2 Hotel D'View 3

9) Daerah Kulai

Bil Nama Premis Penginapan Pelancongan Penarafan Bintang
1 Hotel Metro 1
2 Hotel Hoover 2
3 Hotel Impress Star 2
4 Hotel Sri Hoover 3
5 Hotel City Star 3

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEG ERI JOHOR
ariff (Soafan Bertulis NOV 2015
121


-----------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

10) Daerah Ledang

bil Nama Premis Penginapan Pelanconan Penarafan Bintan
1. Hotel Lok Pin 1

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soafan bertulis NOV 2015
122
---------------------------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

LAMPIRAN C

Senarai Homestay Negeri Johor Mengikut Daerah

1) Daerah Johor Bahru

Bil Homestay Peserta Bilik
1 Homestay KampunQ Sinaran Baru 36 44
2 Homestay Kampung Perigi Acheh 08 08


2) Daerah Batu Pahat
Bil Homestay Peserta Bilik
1. Homestay Kampung Parit Tengah 18 33

3) Daerah Kota Tinqqi

Bil Homestay Peserta Bilik
1 Homestay Kampung Lukut 17 21
2 Homestay KampunQ Temenin Baru 34 48
3 Homestay Felda Semenchu 54 82
4 Homestay Felcra Sg. Ara 16 19
5 Homestay KEJORA 38 45

4) Daerah Muar

Bil Homestay Peserta Bilik
1 Homestay Bt. 28 Lenga 09 17
2 Homestay KampunQ Parit BuQis 31 43
3 Homestay Kampung Sarong Buaya 12 19

5) Daerah Kluanq
Tiada homestay.

6) Daerah Pontian

Bil Homestay Peserta Bilik
1 Homestay Permatang Bestari 25 30
2 Homestay TanjunQ Piai 19 29
3 Homestay Kampung Puteri Menangis 11 16


UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEG ERI JOHOR
a riff (Soalan bertulis NOV 2015
123
------------------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/3 DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

7) Daerah Segamat
Tiada homestay.

8) Daerah Mersing
Bil Homestay Peserta Bilik
1 Homestay Kampung Air Papan 20 27
2 Homestay Felda Tenggaroh 3 17 20
.
9) Daerah Kulai

Bil Homestay Peserta Bilik
1 Homestay kampung Sri Paya 21 25
2 Homestay Kampung Sri Gunung Pulai 22 28

1 0) Daerah Ledang
BIL HOMESTAY PESERTA BILIK
1. Homestay Kampung Sagil 16 17

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soalan bertulis nov 2015
124

--------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).Bil: 311/02/2-1/13/3/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2016)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 19 NOVEMBER 2015 HINGGA 30 NOVEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B101

Senaraikan kesemua projek-projek yang dijalankan untuk membaik pulih saliran dan sungai dalam negeri Johor untuk tahun 2015.

JAWAPAN

Sebanyak RM 3 juta telah diluluskan bagi projek-projek untuk membaik pulih saliran dan sungai dalam negeri Johor untuk tahun 2015. Senarai projek adalah seperti di  lampiran B 101.

UNIT DEWAN
PEJABAT JU RUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soalan bertulis NOV 2015
125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJET PEMBANGUNAN 2015 )
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI JOHOR

P51 - 51013 : Projek-projek Pengairan Kecil Negeri LAMPIRAN B101

BIL NAMA PROJEK KOS PROJEK(RM) DAERAH SKOP KERJA/PROJEK JUSTIFIKASI PROJEK
1. Kerja-kerja menaiktaraf U 150,000.00 Muar Kerja-kerja menaiktaraf U Drain Kemudahan sistem pengairan yang baik dan I
Drain tali air Sawah Sungai efisien
Balang

2. Kerja-kerja membina baru 150,000.00 Muar Kerja-kerja membina baru lintasan Kemudahan lintasan dan pembajakan sawah
        lintasan di Sawah Sungai
Balang,Muar johor

3 Kerja menaiktaraf dan 200,000.00 Kluang • Menaiktaraf jalan sediada dalam Sawah Kluang mempunyai keluasan 800ha
pengukuhan taliair di skim sawah sedaiada namun yang boleh diusahakan setakat 500ha.
        pengairan sawah Kahang,        • Membaiki sistem taliair Membaiki Masalah ini berpunca dari sistem saliran yang
        Kluang sturktur dalam sistem pengairan tidak sempurna. Selain itu terdapat banyak
struktur dan sistem saliran yang telah uzur
akibat dari jangka hayat yang lama.

4 Menaiktaraf taliair di: 200,000.00 Ledang Menaiktaraf taliair sediada dari Untuk meningkatkan kapasiti bekalan air ke
• Skim Pengairan Sawah taliair tanah kepada taliair konkrit sawah dan mengurangkan kehilangan air di
Sungai Ring dalam taliair dalam taliair
• Skim Pengairan Sawah
Kesang Gate

5 Membina dan Menyiapkan 100,000.00 Batu Pahat Membina Taliair konkrit Taliair tanah perlu dinaiktaraf kepada taliair
Taliair Konkrit di Blok A konkrit untuk memastikan sistem pembekalan
kawasan Sawah Sagil, Batu air kepada sawah-sawah berjalan lancar.
Pahat, Johor.

6. Menaiktaraf Pengairan 200,000.00 Mersing • Membina longkang konkrit Bagi mengatasi masalah bekalan air di
Sawah Endau • Membina pintu kawalan Pengairan Sawah Endau.
JUMLAH 1,000,000.00

1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJET PEMBANGUNAN 2015 )
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI JOHOR

BIL NAMAPROJEK KOS PROJEK(RM) DAERAH SKOP KERJA / PROJEK JUSTIFIKASI PROJEK

1 Menaiktaraf sistem 100,000.00 Muar Membina sistem perparitan dan Mengatasi masalah banjir kilat dan limpahan
saliran di Kampong lintasan yang sempurna dan air pasang sungai.
Gombang, Lenga, Muar, mencukupi.
Johor

2. Menaiktaraf sistem 150,000.00 Muar Membina sistem perparitan dan Mengatasi masalah banjir kilat dan limpahan
saliran di Parit Kesna, lintasan yang sempurna dan air pasang sungai.
Panchor, Muar, Johor mencukupi.

3. Menaiktaraf sistem 50,000.00 Johor Bahru Penggalian dan mendalamkan Untuk mengurangkan kejadian banjir kilat yang
saliran di: sungai. Pembinaan parit-parit berpunca dari mendapan sungai dan saiz parit-
• Sungai Plentong keluar. parit keluar yang kecil
• Sungai Senibong
• Sungai Kim-kim

4. Kerja membina parit 200,000.00 Kluang • Pembinaan parit konkrit Kawasan ini sering mengalami banjir kilat
konkrit serta kerja-kerja • Pembinaan pembentong akibat dari hujan lebat. Bilangan mangsa yang
berkaitan di: terlibat adalah lebih kurang 400 orang. Melalui
• Sempadan rizab Pt Hj projek ini aliaran air keluar dari kawasan
Hashim perumahan akan dapat ditingkatkan dan
• Kg Palembang Lama masalah banjir kilat akan dikurangkan.
(Fasa I)

5. Menggali dan 100,000.00 Ledang Menggali dan mendalamkan Untuk memudahkan pengaluran air keluar dari
Mendalamkan Semula semula sungai Sungai Ring ke Sungai Muar bagi
Sungai Ring, Ledang mengelakkan berlakunya banjir di bahagian
hulu sungai.
1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAJET PEMBANGUNAN 2015 )
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI JOHOR


BIL NAMAPROJEK KOS PROJEK(RM) DAERAH SKOP KERJA / PROJEK JUSTIFIKASI PROJEK

6 Menggali dan 75,000.00 Ledang Menggali dan mendalamkan Untuk memudahkan pengaluran air keluar dari
Mendalamkan Semula semula sungai Sungai Belemang ke Sungai Muar bagi
Sungai Belemang, mengelakkan berlakunya banjir di bahagian
Ledang hulu sungai.

7. Menggali Semula Parit 75,000.00 Ledang Menggali dan mendalamkan Untuk mengelakkan banjir apabila berlaku
Keliling dan Meninggikan semula parit keliling dan hujan dan air laut pasang.
Benteng Sungai Muar, meninggikan semula benteng
Daerah Ledang Sungai Muar

8. Menggali Sungai Legeh, 150,000.00 Segamat Menggali Sungai Legeh Bagi mengurangkan risiko banjir kilat di sekitar
Segamat Kg Sengkang Legeh, Felcra Sri Ledang serta
tanah persendirian.

9. Menggali Sungai 100,000.00 Segamat Menggali Sungai Panting Bagi mengurangkan risiko banjir kilat di sekitar
Panting, Segamat Kg Jabi serta tanah persendirian.

10. 10 Menggali Sungai 200,000.00 Segamat Menggali Sungai Jementah Bagi mengurangkan risiko banjir kilat di sekitar
Jementah (downstream), Pekan Jementah, Kg Bukit Tunggal serta
Segamat ladang milik swasta dan persendirian

11. Menggali Sungai 50,000.00 Segamat Menggali Sungai Sikunanti Bagi mengurangkan risiko banjir kilat di sekitar
Sikunanti, Mukim Pogoh, Kg Tekam serta tanah persendirian.
Segamat

12. Menggali Sungai 50,000.00 Segamat Menggali Sungai Genuang Ulu Bagi mengurangkan risiko banjir kilat di sekitar
Genuang Ulu, Mukim Bandar putra serta tanah persendirian.
Sungai Segamat,
Segamat
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAJET PEMBANGUNAN 2015
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI JOHOR

LAMPIRAN b101

BIL NAMAPROJEK KOS PROJEK(RM) DAERAH SKOP KERJA / PROJEK JUSTIFIKASI PROJEK
13 Menaiktaraf sistem 200,000.00 Pontian • Menggali dan mendalamkan Sistem saliran perlu diselenggara iaitu digali
saliran di: sungai dan parit semula sekali dim Tumbuhan saperti rumput
• Kg Sri Gambut • Mengganti, membina dan jarum dan rumput gajah hidup subur di dasar
• Kg Pak Khalib menyiapkan sebuah pembetung parit dan mengakibatkan parit cepat tohor
• Kg Maju Jaya • Mengganti dan membina menyekat aliaran air ke parit-parit utama dan
semula pembetung ke sungai-sungai.
• Membaikpulih jalan crusher run

14 14 Menggali dan 100,000.00 Pontian Menggali dan mendalamkan parit Parit perlu diselenggara iaitu digali semula
mendalamkan parit di: sekali dalam tempoh 3 tahun. Tumbuhan
• Mukim Serkat saperti rum put jarum dan rum put gajah hid up
• Mukim Rimba Terjun subur di dasar parit dan mengakibatkan parit
• Mukim Jeram Batu cepat tohor menyekat aliaran air ke parit-parit
• Mukim Pengkalan utama dan ke sungai-sungai.
Raja

15 Kerja-kerja menggali dan 100,000.00 Batu Pahat Menggali parit. Parit tanah sedia ada telah tohor kerana
membersihkan parit di: terdapat banyak mendapan dan perlu digali
• Skim Air Hitam semula untuk melancarkan aliran air.
• Skim Pt Raja
• Skim Senggarang
• Skim Tampuk dan
Rengit
• Skim Peserai
• Skim Minyak Beku

16. Kerja-Kerja Menggali dan 200,000.00 Kulaijaya Membersih, menggali dan melebar Melancarkan perjalanan air dan
Melebar parit serta lain- parit balas. mengurangkan risiko berlakunya banjir.
lain kerja yang berkaitan

3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAJET PEMBANGUNAN 2015
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI JOHOR

LAMPIRAN b101

BIL NAMAPROJEK KOS PROJEK(RM) DAERAH SKOP KERJA / PROJEK JUSTIFIKASI PROJEK
di:
• Kg. Sri Rahmat
• Anak Sg . Skudai,
• Kg. Melayu Seelong,
Senai
• Kg. Sri Muar
• Kg. Murni Jaya

17 Menggali saliran utama 100,000.00 Mersing Menggali semula sungai. Mengali dan membersih semula sungai dari: semak l rumpai airS bagi mengurangkan risiko
• Saliran Triang banjir.
• Paya Dato
JUMLAH 2,000,000.00

4
-----------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment