Sunday, 12 November 2017

SUKJ .(DN).BIL: 31 1/02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 14 MEI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 19 (A214)

Memandangkan kini basikal merupakan salah satu pengangkutan yang semakin popular di bandar-bandar yang maju, adakah Johor Bahru bercadang untuk menyediakan infrastruktur yang berkenaan dengan basikal termasuk laluan basikal, tempat letak basikal dalam tempoh masa terdekat.

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABD. LATIFF BIN BANDI

DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU (MBJB), PENGGUNAAN BASIKAL UNTUK AKTIVITI HARIAN DAN BERSENAM MENJADI SEMAKIN POPULAR. BILANGAN
PENDUDUK YANG BERBASIKAL TELAH MENINGKAT SEJAK BEBERAPA TAHUN
KEBELAKANGAN INI. SEHUBUNGAN ITU , MBJB JUGA MEMAINKAN PERANAN PENTING
UNTUK MENGGALAKKAN PENGGUNAAN BASIKAL Dl KALANGAN PENDUDUK DENGAN MENYEDIAKAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR BERKENAAN DENGAN BASIKAL TERMASUK LALUAN BASIKAL DAN TEMPAT LETAK BASIKAL MENGIKUT DASAR DAN GARIS PANDUAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPKT SELARAS DENGAN SARANAN KERAJAAN NEGERI JOHOR DAN PROGRAM TRANSFORMASI BANDARAYA JOHOR BAHRU.

PENYEDIAAN LALUAN BASIKAL ADALAH KOMPONEN PENTING DALAM MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA MELALUI PEMBANGUNAN PERBANDARAN YANG MAMPAN. IA SELARI DENGAN DASAR DAN POLISI PEMBANGUNAN NEGARA DALAM RMK10, DASAR PERBANDARAN NEGARA (DPN) DAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (RFN). HALATUJU DALAM USAHA INI PERLU DIPERKUKUHKAN DENGAN POLISI DAN GARIS PANDUAN PENYEDIAAN LALUAN DAN KEMUDAHAN BERBASIKAL YANG KONDUSIF.
YANG BERHORMAT TAN SRI SPEAKER,

MENYEDARI AMALAN BERBASIKAL AMAT PENTING DAN BOLEH MENYUMBANGKAN
KEPADA GAYA HIDUP SIHAT DAN KE ARAH SIFAR KARBON DAN SIFAR PENCEMARAN
Dl SESUATU KAWASAN, MBJB KOMITED DAN SEDANG BERUSAHA MEWUJUDKAN
KEMUDAHAN LALUAN BASIKAL DENGAN MENJALANKAN USAHA-USAHA SEPERTI
BERIKUT :-

I) BEKERJASAMA DENGAN PIHAK ISKANDAR MALAYSIA MENYEDIAKAN 'PROJEK
PERINTIS' BAGI LALUAN BASIKAL Dl PUSAT BANDARAY A JOHOR BAHRU

PIHAK ISKANDAR MALAYSIA TELAH MENYEDIAKAN PERUNTUKAN SEBANYAK RM 1.2 JUTA UNTUK M ELAKSANAKAN 'PROJEK PERINTIS' LALUAN BASIKAL DI PUSAT BANDARAYA JOHOR BAHRU SEPANJANG 12.37 KM. PROJEK INI AKAN DIJALANKAN SECARA BERPERINGKAT DAN FASA PERTAMA AKAN DIMULAKAN PADA JUN 2015 DAN DIJANGKA SlAP HUJUNG TAHUN 2015

PIHAK ISKANDAR MALAYSIA TELAH MENYEDIAKAN PERUNTUKAN SEBANYAK
RM 1.2 JUTA UNTUK MELAKSANAKAN 'PROJEK PERINTIS' LALUN BASIKAL DI
PUSAT BANDARAYA JOHOR BAHRU SEPANJANG 12.37 KM. PROJEK INI AKAN

UNIT DEWAN,
PEJABA T JURUTULJS DEWAN NEGERI JOHOR
13 Mei 2015 (ina)
26
---------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/ 2-1/1 3/ 3/1 DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 14 MEI 2015

DIJALANKAN SECARA BERPERINGKAT DAN FASA PERTAMA AKAN DIMULAKAN
PADA JUN 2015 DAN DIJANGKA SlAP HUJUNG TAHUN 2015. PELAKSANAAN
PROJEK INI TELAH DIPERSETUJUI OLEH "APPROVAL AND IMPLEMENTATION
COMMITIEE (AIC)" YANG TELAH DIPENGERUSIKAN OLEH Y AB MENTER! BESAR
PADA 2 APRIL 2015.

II) MEMASUKKAN PEN YEDIAAN LALUAN BASIKAL SEBAGAI SYARAT LULUS
KEBENARAN MERANCANG (KM) BAGI PEMBANGUNAN BARU DAN AKAN
DATANG.

DALAM SETIAP PEMBANGUNAN BARU, PIHAK PEMAJU DIKEHENDAKI MENYEDIAKAN KEMUDAHAN LALUAN BASIKAL DAN KEMUDAHAN TEMPAT LETAK BASIKAL. CONTOH , PENYEDIAAN LALUAN BASIKAL SEPANJANG 2,233 METER DI TAMAN SERI AUSTIN DAN SEPANJANG 1,500 METER DI TAMAN SETIA TROPIKA.

III) PENYEDIAAN PELAN INDUK LALUAN BASIKAL MBJB SEDANG MENYEDIAKAN SATU PELAN INDUK (MASTER PLAN) PERANCANGAN LALUAN BAS IKAL YANG KOMPREHENSIF. PELAN INDUK INI AKAN MEMANDU MBJB DALAM MERANCANG PELAKSANAAN LALUAN BASIKAL YANG MENYELURUH BAGI SETIAP KAWASAN DENGAN MENGAMBIL KIRA SEGALA ASPEK BERKAITAN PERANCANGAN LALUAN BASIKAL TERMASUKLAH ASPEK KESINAMBUNGAN (CONNECTIVITY) DAN RANGKAIAN YANG BERTERUSAN (INTER-CONNECTED).

IV) MENJALANKAN PROMOSI DAN KEMPEN MELALUI PROGRAM 'JB WAKE-UP
CAR FREE DAY' PROGRAM INI DIJALANKAN SETIAP MINGGU KEDUA SETIAP BULAN BERMULA
TAHUN 2015 Dl KAWASAN PUSAT BANDARAYA JOHOR BAHRU BERTUJUAN UNTUK MEMPROMOSI DAN MENYOKONG INISIATIF KERAJAAN DALAM USAHA MENGURANGKAN PEMBEBASAN KARBON DAN AMALAN GAYA HIDUP SIHAT DAN MESRA ALAM. DALAM PROGRAM INI, PELBAGAI AKTIVITI DIJALANKAN SEPERTI AKTI VITI BERBASIKAL, SENAM ROBIK, JOGGERS, SKATEBOARDERS,ROLLER-BLADERS, AKTIVITI RIADAH DAN 'HEALTH SCREENING' .

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTUL/S DEWAN NEGERI JOHOR
13 Mei 2015 (ina)
27

--------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 18 MEI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 22 (A213)

Memandangkan sistem kumbahan dalam Bandaraya Johor Bahru telah pun lama,
maka pelbagai masalah terhadap sistem kumbahan berlaku terutamanya berlakunya penyumbatan sistem ini, nyatakan rancangan pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru terhadap pengubahsuaian sistem kumbahan yang sedia ada.

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABD. LATIFF BIN SANDI

DI DALAM KAWASAN DEWAN UNDANG NEGERI (DUN) KAWASAN PENG KALAN RINTING TERDAPAT LIMA (5) KAWASAN PERUMAHAN YANG M EMPUNYAI SISTEM KUMBAHAN Dl BAWAH PENYELENGGARAAN MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU (MBJB) IAITU TAMAN TAMPOI INDAH, TAMAN TAMPOI INDAH 2, TAMAN TAMPOI UTAMA, TAMAN KOLAM AYER DAN TAMAN SELAT TEBRAU. MANAKALA KAWASAN PERUMAHAN TAMAN NONG CHIK DAN TELUK DANGA MASIH DI BAWAH PENYELENGGARAAN PEMAJU DAN DIPANTAU OLEH PIHAK SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN). BAGI KAWASAN PERKAMPUNGAN PULA,SISTEM KUMBAHAN YANG DIGUNAPAKAI ADALAH DARI JENIS SISTEM TANGKI SEPTIK PERSENDIRIAN DI MANA KERJA-KERJA PENGOSONGAN TANGKI SEPTIK DICADANGKAN KEPADA PEMILIK/PREMIS IAITU DUA (2) TAHUN SEKALI .

PENAMBAHBAIKAN BAGI SISTEM KUMBAHAN BERPUSAT YANG DISELENGGARA OLEH
PIHAK MBJB PADA KETIKA INI DILAKUKAN SECARA BERPERINGKAT DAN KERJA-KERJA
PENYELENGGARAAN DILAKUKAN SECARA TAHUNAN DENGAN MELANTIK KONTRAKTOR BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN UNTUK MEMASTIKAN MASALAH KESUMBATAN SISTEM PEMBETUNG DAPAT DIKAWAL DAN DIATASI. CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF SISTEM PEMBENTUNGAN BERPUSAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:

SENARAI CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF SISTEM PEMBETUNGAN
BERPUSAT (LOJI OLAHAN KUMBAHAN).

BIL TAJUK KERJA CATATAN
1. KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN
MENGUJILAR I PAM SERT A KERJA-KERJA BERKAITAN DI LOJI RAWATAN TAMAN TAMPOI INDAH, FASA I DAN FASA II, JOHOR BAHRU PERALATAN SEDIADA SEPERTI PAM, MOTOR DAN LAIN -LAIN KELENGKAP AN LOJI TELAH ROSAK.

2. KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM LOJI OLAHAN KUMBAHAN TAMAN TAMPOI UTAMA SEDIADA KEPADA SISTEM YANG BARU. SISTEM SEDIADA MERUPAKAN SISTEM LAMA YANG TIDAK LAGI SESUAI DIGUNAPAKAI PADA MASA KINI.

3. KERJA-KERJA PEMBAIKAN PERALA TAN DAN KELENGKAPAN LOJI OLAHAN KUMBAHAN JALAN MAWAR 3, TAMAN TAMPOIINDAH II, JOHOR BAHRU. PERALATAN SEDIADA SEPERTI PAM, MOTOR DAN LAIN-LAIN KELENGKAP AN LOJI TELAH ROSAK.

4. KERJA-KERJA PEMBAIKAN LOJI OLAHAN KUMBAHAN BERPUSAT JALAN MEWAH RIA Y2, TAMAN BUKIT MEWAH, JOHOR BAHRU. PERALATAN SEDIADA SEPERTI PAM, MOTOR DAN LAIN-LA IN KELENGKAP AN LOJI TELAH ROSAK.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
18 Mei 2015 (ina)
28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ .(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 14 MEI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 31 (A215)

Bilakah Muzium Diraja Johor dan Kebun Bunga lstana akan dibuka semula kepada
orang awam?

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Muzium Diraja Johor dan Kebun Bunga lstana akan dibuka semula kepada orang awam sekiranya telah mendapat titah dan pekenan daripada DYMM Sultan Johor.

UNIT DEWAN.
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
13 Mei 2015 (ina)
42
-----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI AHAD, 10 MEI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 33 (A217)

Apakah perkembangan untuk menyelesaikan masalah penduduk-penduduk setinggan yang masih berada di Kampung-kampung yang berada di persisiran Sungai Skudai (Kampung Skudai Kiri, Kampung Usaha Jaya, Kampung Pengkalan Rinting, Kampung Pasir, Kampung Sri Serdang)?

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Untuk makluman penyelesaian penempatan semula penduduk- penduduk setinggan telah menjadi salah satu agenda yang dibincangkan di peringkat daerah Johor Bahru melalui mesyuarat jawatankuasa taskforce penempatan setinggan _dan perumahan daerah Johor Bahru yang dipengerusikan sendiri oleh Pegawai Daerah Johor Bahru.

Pihak SUK Perumahan telah menyediakan penempatan cadangan penduduk - penduduk setinggan yang telah disenaraikan oleh pihak Pejabat Daerah Johor Bahru di Projek Perumahan Rakyat Sungai Melana, Skudai.

Projek Perumahan Rakyat Sungai Melana Fasa 1 yang dimaksudkan ini mempunyai 1170 unit rumah yang dibangunkan pihak Jabatan Perumahan Negara dan telah diserahkan kepada kerajaan negeri (melalui pejabat SUK Perumahan Johor) untuk penyelarasan dan penawaran kepada penduduk setinggan di daerah Johor Bahru.

Oleh kerana bilangan yang terhad, senarai keutamaan kampung setinggan yang
terlibat untuk penempatan semula ini adalah seperti berikut:

Bil. Kampung terlibat ( cadangan) Jumlah rumah(UNIT)

l. 10% KUOTA DIBERIKAN KEPADA KEMENTER IAN BELlA DAN SUKAN (ATAS PERSETUJUAN JPN) 117

2. KAMPUNG SUNGAI DANGA 150
3. KAMPUNG BAKAR BATU, PERLING 150

4. KAMPUNG SKUDAI KIRI 654
5. KMAPUNG MAT AMIN 12
6. KAMPUNG SUNGAI PERLING 182
Jumlah 1, 115

Penawaran dan proses menduduki penempatan baru ini sedang dalam proses akhir bersama pihak Pejabat Daerah Johor Bahru dan kumpulan penduduk di kampung setinggan sepertimana di butiran di atas.

Dari semasa ke semasa pejabat SUK Perumahan bersama ahli jawatankuasa taskforce daerah akan mengenal pasti cadangan penempatan setinggan di projek perumahan yang bakal disediakan oleh pihak Jabatan Perumahan Negara berdasarkan baki kampung- kampung setinggan yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat.

UNIT DEWAN.
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
10 Mei 2015 (ina)
44

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331/02/2-1/13/3/1

DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
MULAI PADA 07 MEl HINGGA 18 MEI 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B155

Senaraikan maklumat berkenaan kesemua logi kumbahan di bawah jagaan Majlis Bandaraya Johor Bahru dengan setiap peruntukan kos penyelenggaraan, kapasiti dan kawasan perkhidmatan logi yang berkenaan.

JAWAPAN

Senarai loji kumbahan di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru adalah
sebagaimana 'LAMPIRAN A'.

SENARAI LOJI OLAHAN KUMBAHAN BERPUSAT Dl KAWASAN ADUN PENGKALAN RINTING JOHOR BAHRU

BIL NO.LOJI KAWASAN/TAMAN JENIS LOJI LEMBANGAN SUNGAI NILAI PENDUDUK SETARA(PE)
1. JBB 12 Taman Selat Tebrau Jalan Waspada IT
2. JBB 13 Taman Kolam Air Jalan Sepui EA
3. JBBT 26 Taman Tampoi Utama Jalan Sri Perkasa 1/0 NPS
4. JBBT 27 Taman Tampoi Utama Fasa I Jalan Sri Perkasa1/1 BF
5. JBBT 28 Taman Tampoi Utama Fasa II Jalan sri perkasa utama BF
6. JBBT 29 Taman Tampoi Utama Fasa III Jalan perkasa utama BF
7. JBBT 30 Taman Tampoi lndah Fasa I Jalan Titiwangsa 13 HK
8. JBBT 31 Taman Tampoi lndah Fasa II Jalan Titiwangsa HK
UNIT DEWAN,
PEJABAT ]URUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN BERTULIS MEI 2015 (Eca)
278

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331/02/2-1 /13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
MULAI PADA 07 MEl HINGGA 18 MEI2015

9. JBBT 32 Jalan Mawar 3 Jalan Mawar 3 EA
10. JBBT 33 Jalan Persiaran Titiwangsa Utama Jalan Persiaran Titiwangsa Utama EA
11. JBBT 35 Jalan Mewah Ria 1/2 Jalan Mewah Ria 1/2 OD

PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN BERTULIS MEI 2015 (Eca)
279

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
MULAI PADA 07 MEl HINGGA 18 MEI2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B156

Senaraikan semua rekod tarikh dan masa pembersihan longkang dan saliran air yang telah dijalankan untuk ke semua longkang dalam daerah Johor Bahru bagi tahun 2013 hingga kin i.

JAWAPAN

Terdapat tujuh (7) anak sungai dan duo (2) batang parit utama yang mengalir melalui di kawasan ADUN Pengkalan Rinting iaitu Sungai Taman Johor (4.1 km) , Sungai Hj. Rahmat (5.4km) , Sungai Kempas (14km), Sungai Sri Bunton (3.4km) , Sungai Chat (5.2km), Sungai Ayer Molek (4.9km), Sungai Segget (4.9km) , Parit Utama Taman Anggerik (2.9km) dan parit utama Abd. Samad (6.8km).

Kerja pembersihan bagi sungai dan parit utama oleh pihak MBJB pada ketika ini dilakukan mengikut lembangan sungai dan panjang sungai serta dilakukan secara tahunan dengan melantik kontraktor bagi kerja pembersihan untuk memastikan sistem saliran berada di dalam keadaan baik serta mengawal masalah banjir.

Skop kerja kontraktor penyelenggaraan sungai dan parit utama adalah sebagaimana berikut:

i. Pembersihan sampah dan mendakan kecil 3 kali seminggu
ii. Memotong rumput sehingga 6m kiri dan kanan di dalam rizab saliran, 1 kali sebulan (2 kali sebulan jika perlu)
iii. Pembersihan kolam takungan di dalam rizab saliran
iv. Pembersihan perangkap sampah
v. Aplikasi EM
vi. Pembersihan Taman Rekreasi di dalam rizab saliran
vii. Pembersihan longkang dan parit utama Iebar melebihi 1 meter
viii. Peruntukan sementara untuk kerja luar jangka seperti pokok tumbang dan kerosakan kecil

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SOAI.AN BERTUUS MEl 2015 (Eca)
280
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
MULAI PADA 07 MEl HINGGA 18 MEI2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B157

Nyatakan bilangan rumah terbengkalai mengikut setiap daerah untuk negeri
Johor dari tahun 2010 hingga kini.

JAWAPAN

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat sehingga 31 Mac 2015, terdapat 8 projek
perumahan di Johor yang dikategorikan sebagai projek terbengka la i, di dalam
perancangan dan di dalam proses pemulihan . Berikut adalah butirannya :-

DALAM PERANCANGAN PEMULIHAN

BIL. NAMA PROJEK NAMA PEMAJU BIL.UNIT DIBINA
1. TAMAN MEWAH JAYAPLENTONG 199
2. TAMAN TUNKU ABDUL RAHMANSEGAMAT 90
3. TAMAN KULAI UTAMA- KULAI 89

DALAM PROSES PEMULIHAN

BIL. NAMA PROJEK NAMA PEMAJU BIL.UNIT DIBINA
1.TAMAN SERI EMAS 7 SUNGAI MATI, MUAR 149
2.TAMAN BAYU TEBRAU,PLENTONG 980
UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN BERTULIS MEl 2015 (Eca)
282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331/02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

3.TAMAN MOUNT AUSTIN,JOHOR BAHRU KONG SUN ENTERPRISE 911
4.TAMAN SERI LAMBAK-KLUANG USRA ASSOCIATION SDN.BHD 137
5.TAMAN DESA KEMPAS-JOHOR BAHRU MAJU DELIMA SDN.BHD 179

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTUUS DEWAN NEGERl JOHOR
SOALAN BERTUUS MEl 2015 (Eca)
283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
MULAI PADA 07 MEl HINGGA 18 MEI2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B158

Cadangan pengambilan tanah untuk pembinaan jolon keluar masuk lebuhraya Tanjung Pelepas ke kawasan pembangunan Forest City, Mukim Tanjung Kupang, Johor Bahru bawah Akta 486. Berapakah caangan pampasan yang akan diberi kepada tuan punya berdaftar atau penduduk yang direkod tanahnya diambil?

JAWAPAN

Tanah-tanah yang diambil bagi tujuan jolon ini telah diwartakan di bawah Akta Pengambilan Balik Tanah 1960. Oleh yang demikian, bagi penentuan pampasan yang dimaksudkan ianya akan dilaksanakan selaras dengan maksud Sek 12 & 47 yang dibaca bersekali dengan Jadual Pertama di dalam Akta yang sama.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTUUS DEWAN NEGERl JOHOR
SOAU\N BERTUUS MEl 2015 (Eca)
284
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SU KJ.(DN). BIL:331 /02/2-1/13/3/1

DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
MULAI PADA 07 MEl HINGGA 18 MEI2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B159

Memandangkan tercatatnya kerugian oleh nelayan, hasil penambakan lout di Selat Johor apakah langkah-langkah lagi pihak kerajaan untuk membantu warga nelayan ini.

JAWAPAN

Pihak kerajaan amat mengambil berat berkenaan perkara yang melibatkan nelayan. Bagi membantu para nelayan terlibat, pihak kerajaan telah mewujudkan satu tabung bagi mengumpul dana daripada pemaju-pemaju yang terbabit dengan projek pembangunan pesisir pantai.

Tabung Pembangunan Nelayan Negeri Johor ditubuhkan bagi tujuan meringankan beban nelayan-nelayan yang terjejas dari segi pendapatan dan lokasi penangkapan ikon mereka telah menjadi sempit akibat projek-projek pembangunan yang melibatkan kerja-kerja penambakan. Pihak kerajaan negeri telah bersetuju agar setiap pemaju perlu membayar RM 0.30 bagi setiap kaki persegi kawasan yang telah ditambak. Hasil kutipan akan dimasukkan ke dalam tabung tersebut bagi membantu para nelayan yang terjejas. Setakat ini, hanya kawasan Pengerang, Tanjung Piai dan Johor Bahru yang terlibat dengan penambakan.

Pelon Transformasi Nelayan dan Penternak Selat Tebrau sedang dirangka bagi memastikan nelayan dan penternak dapat menjadikan pendapatan mereka terus terjamin. lni juga bertepatan dalam mentransformasikan para nelayan ke arah yang lebih moden seiring pembangunan yang dilaksanakan di kawasan tersebut.

Pihak kerajaan juga dalam perancangan bagi melantik konsultan khusus bagi membantu pihak kerajaan mencadangkan kaedah penyelesaian isu nelayan dan penternak secara komprehensif meliputi perancangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk para nelayan dan penternak.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN BERTUUS MEI 2015 (Eca)
285
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
MULAI PADA 07 MEI HINGGA 18 MEI 2015

Di samping itu , satu program iaitu Program Menambah dan Mempelbagaikan Pendapatan Nelayan sedang dilaksanakan bagi menggalakkan para nelayan terlibat dalam industry akuakultur.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTUUS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN BERTUUS MEl 2015 (Eca)
286
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/3/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 18 MEI2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 21 (A216)

Pada hujung tahun lepas pihak MBJB telah menyatakan sebanyak RM 6 milion untuk penyelenggaraan saliran air dalam MBJB. Sila senaraikan butir-butir kegunaan peruntukan yang dinyatakan di atas.

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIFF BIN BANDI

UNTUK MAKLUMAN, PIHAK MAJLIS BANDARA Y A JOHOR BAHRU (MBJB) TELAH
MENYATAKAN PADA TAHUN 2014 BAHAWA SEBANYAK RM6 JUTA TELAH
DIPERUNTUKKAN UNTUK PENYELENGGARAAN SALIRAN AIR Dl DALAM KAWASAN
MBJB. BERIKUT ADALAH BUTIR-BUTIR KEGUNAAN PERUNTUKAN TERSEBUT:

I.KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM SALIRAN - RM3.9 JUTA
II.PROJEK TEBATAN BANJIR - RM1.4 JUTA
III.PROJEK PEMBAIKAN SISTEM SALIRAN - RM1.7 JUTA

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
18 Mei 2015 (ina)
27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment