Sunday 12 November 2017

Y.B. Encik Cheo Yee How (Pengkalan Rinting): Yang Berhormat Datuk Speaker,
soalan nombor 6.

Apakah kelebihan dari segi pelancongan bagi Lapangan Terbang Senai
berbanding dengan Lapangan Terbang Changi, Singapura, yang cuma
berjarak 64km antara satu soma lain dan merupakan salah satu Lapangan
Terbang tersibuk di dunia?

Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan dan Kepenggunaan :

Yang Berhormat Datuk Speaker, Lapangan Terbang Antarabangsa Senai pada asasnya dibuka pad a tahun 197 4 untuk memberikan perkhidmatan khusus bagi penduduk di Negeri Johor. Pada ketika ini, Lapangan Terbang ini diuruskan oleh perkhidmatan Terminal Lapangan Terbang Sdn. Bhd. (Senai Airport Terminal Service) dengan izin, seiepas mengambil alih operasi Lapangan Terbang daripada Malaysia Airport Holdings Berhad pada tahun 2003. Menerusi kelebihan dari segi sektor pelancongan, kelebihan kedudukannya yang strategik di Iskandar Malaysia, Lapangan Terbang Antarabangsa Senai akan menjadi salah satu hub penerbangan utama di Malaysia pada masa yang akan datang. Ketika ini, Syarikat Penerbangan Firefly Sdn. Bhd. telah menjadikan Senai Airport sebagai hub mereka di selatan tanahair. Pastinya, kita tidak boleh membandingkan Lapangan Terbang Changi Airport di Singapura yang merupakan salah satu Lapangan Terbang tersibuk di dunia dengan Lapangan Terbang Senai Airport yang terdapat di Negeri Johor berbanding antara perkhidmatan Lapangan Terbang bagi perkhidmatan untuk negara dengan Lapangan Terbang untuk negeri adalah jauh perbezaannya.

Yang Berhormat Datuk Speaker, walau bagaimanapun, sukacita saya menyatakan di sini dengan pembangunan Iskandar Malaysia ya ng dibawa oleh Kerajaan Persekutuan ini, rancangan Senai Airport City a taup un Bondar
Logistik Lapangan Terbang Senai yang memerlukan· perbelanjaan berbilion ringgit akan ditapakkan bersebelahan dengan Bangunan Terminal Utama yang mempunyai keluasan sebanyak 1,133 hektar dan menyediakan 3 buah komponen iaitu Pusat Perdagangan Lapangan Terbang, Pusat Logistik Penerbangan Kargo dan Taman Perindustrian Teknologi Tinggi Senai. Pembinaan Pusat membeli belah, Aeromall yang bernilai RM70 juta itu adalah salah satu persediaan Kerajaan Negeri dan Persekutuan dalam meningkatkan taraf perkhidmatan Lapangan T erbang Antarabangsa Senai Airport di mata dunia. Pada ketika ini, suka soya menyatakan bahawa antara sektor penerbangan yang aktif pada ketika ini adalah seperti berikut:

1. Syarikat Firefly Sdn. Bhd yang menyediakan perkhidmatan penerbangannya ke Kota Bharu, Kuala Lumpur, Subang.

2. Syarikat Asiana yang menyediakan perkhidmatan penerbangannya ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, lpoh, Miri, Sibu, Tawau, Pulau Pinang, Surabaya, Bandung, Indonesia.

3. Malindo Airlines yang menyediakan perkhidmatan penerbangannya ke Subang.

Selain itu, Lapangan Terbang Antarabangsa Senai turut aktif dalam perkhidmatan chartered flight seperti berikut : ·

1. Malaysia Airlines menyediakan perkhidmatan chartered flight ke Kuala Lumpur dan Jeddah khususnya untuk pakej umrah dan haji.

2. Arabia International Airlines ke Doha, Jeddah.

3. Aseana Airline yang menyediakan perkhidmatan chartered flight untuk Kyi Cheong, Korea - Johor Bahru.

Sekian, terima kasih.

19-20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/ 1/4

DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS , 20 FEBRUARI 2013

Y.B. DR. BOO CHENG HAU (SKUDAI)
SOALAN 17 (A6)

Apakah bantuan-bantuan dan pembangunan yang dihulurkan oleh kerajaan kepada perkampungan Orang Asli di Negeri Johor?

JAWAPAN PUAN HAJAH ASIAH BINTI MD. ARIFF

Mengikut bancian Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Johor, pada tahun 2012 terdapat sebanyak 63 buah kampung Orang Asli. Manakala jumlah keseluruhan penduduk seramai 11944 orang tidak termasuk bukan keturunan Orang Asli yang berkahwin d engan Orang Asl i iaitu serama i 149 orang. Pecahan mengikut daerah ialah seperti berikut, daerah Segamat terdapat 9 buah kampung dengan bilangan penduduk seramai 2,192 orang, Batu Pahat 7 buah kampung 1 ,641 orang, Johor Bahru 8 buah kampung 1657 orang , Kluang
12 buah kampung 1489 orang, Kota Tinggi 5 buah kampung 14 9 orang, Mersing 9 buah kampung 1478 orang, Pontian 5 buah kampung 970 orang,Ledang 3 buah kampung 581 orang dan Muar 6 buah kampung dengan bilangan penduduk seramai 517 orang.

Dari Tahun 2000 sehingga kin i. program dan projek yang telah dilaksanakan untuk tujuan p embangunan d i perkampungan Orang Asli antaranya adalah seperti seperti Program Penempatan Tersusun. Program Pembangunan Ekonomi dan Program Pembangunan Sosial.

Dalam Rancangan Malaysia Ke 8 (RMK8) iaitu dari tahun 2001 hingga 2005 sejumlah peruntukan yang d iterima ialah sebanyak RM 15.179 juta . Bagi tempoh lima tahun. peruntukan tersebut telah digunakan untuk melaksanakan tiga program iaitu . Program Penempatan Tersusun, Program Pembangunan Ekonomi
dan Program Pembangunan Sosial.

Di bawah Program Penempatan Tersusun projek-projek yang telah dilaksanakan ialah seperti penyusunan semula kampung iaitu Kampung Bumiputera Dalam Rengit, Batu Pahat, Kampung Sungai Layau. Kota Tinggi. Kampung Simpang Arang, Gelang Patah, Kampung Pengkalan Tereh, Kluang dan Kampung Segamat Kecil, Segamat. Peruntukan ini juga telah digunakan untuk

30
----------------------------------------------------------------------------------------
SU KJ .(DN).BIL:331 / 1/ 2/1 3/ 1/4
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2013

penyusunan semula kampung yang terdedah kepada bencana alam iaitu Kampung Sri Mahkota, Pontian Besar, Pontian dan Kampung Kuala Masai, Plentong, Johor Bahru. Sepanjang tempoh RMK-8 projek-projek yang telah dilaksanakan dipenempatan yang tersebut diatas tadi ialah seperti membina dan menyiapkan rumah sebanyak 201 unit, membina dan menyiapkan kemudahan lnfrastruktur serta kemudahan awam seperti jolon, longkang, jambatan konkrit, jeti, T ABIKA dan lain-lain.

Di bawah Program Pembangunan Ekonomi pula peruntukan projek yang telah dilaksanakan ialah seperti bantuan ternakan dan perikanan, pengembangan pertanian, bimbingan usahawan kepada Orang Asli , bantuan ruang niaga dan juga menyediakan kemudahan infrastruktur di ladang-ladang Rancangan Orang Asli yang dimajukan oleh FELCRA Bhd.

Manakala d i bawah Program Pembangunan Sosial pula dalam tempoh tersebut antara projek-projek yang telah dilaksanakan ialah Bantuan Rumah PPRT sebanyak 116 unit d i pelbagai Daerah, penyediaan kemudahan infrastruktur perkampungan Orang Asli 18 projek, bantuan pembinaan rumah ketua masyarakat sebanyak 13 projek, penyediaan kemudahan bala i rawatan di perkampungan Orang Asli 18 projek, penyediaan kemudahan serta penyelenggaraan T ABIKA untuk anak-anak Orang Asli 35 projek dan pelaksanaan program pembangunan manusia dan minda seperti kursus-kursus bagi semua !apison masyarakat Orang Asli sebanyak 66 projek.

Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 iaitu bagi tempoh lima tahun dari tahun 2006 hingga 20 10 Kerajaan telah memperuntukan sebanyak RM 18.153 juta . Peruntukan sebanyak RM3.1 5 juta bagi melaksanakan Program Penempatan Tersusun antar projek yang telah dilaksanakan ialah seperti pembinaan projek bantuan rumah, kemudahan infrastruktur serta kemudahan awam. RM2.562 juta untuk melaksanakan Program Pembangunan Ekonomi, antara projek yang dilaksanakan ialah seperti bantuan enjin sangkut, bot fibre glass, peralatan menangkap ikon kepada nelayan pantai, bantuan kepada pekedai runcit, infrastruktur di kawasan pembangunan ladang Orang Asli serta kursus pengembangan kepada golongan petani Orang Asli. Sebanyak RM 12.441 juta pula untuk Program Pembangunan Sosial antara projek yang dilaksanakan ialah pembinaan bantuan rumah PPRT, kemudahan infrastruktur dan
31
-----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).B IL:331 /1/2/13/1/4
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2013

kemudahan awam diperkampungan Orang Asli, serta pelaksanaan program pembangunan manusia dan minda di kalangan semua lapisan masyarakat Orang Asli.

Dalam Rancangan Malaysia Ke-1 0 dari tahun 2011 hingga 2013 peruntukan pembangunan yang diperuntukan ialah sebanyak RM 11.22 jut a. Dalam tempoh tersebut tiada peruntukan untuk Program Penempatan Tersusun . Bagi Program Pembangunan Ekonomi diperuntukan sebanyak RM 1.387 juta dan bagi Program Pembangunan Sosial sebanyak RM9.881 juta.


Pada tahun 2010 di bawah peruntukan Skim Program Kesejahteraan Rakya(SPKR) Kerajaan juga telah memperuntukan sebanyak RM3.047 juta bagi projekbantuan rumah (PBR). Sebanyak 85 unit rumah PBR bin a baru dan 14 unit baikpulih. Pada Tahun 2012 melalui peruntukan Private Funding Initio ive (PF I)
sebanyak RM0.32 juta dibelanjakan untuk pembinaan 8 unit PBR .

Manakala di bawah SPKR sebanyak RM 1.2 11 juta telah digunakan untuk baikpulih rumah 144 unit rumah Orang Asli. Di bawah Program Pakej Rangsangan Khas Pembiayaan swasta sejumlah RM3.75 juta telah dibelanjakan untuk melaksanakan 23 projek infrastruktur dan kemudahan awam di 16 perkampungan Orang Asli.

Pada Tahun 2013 pula Kerajaan memperuntukan sebanyak 6.233 juta untuk Program Bantuan Rumah (Baru) sebanyak 75 unit, Program Bantuan Rumah (Baikpulih) sebanyak 73 unit, Program lnfrastruktur Pembinaan Jolon di 8 perkampung Orang Asli di negeri Johor. Di bawah Program Pengupayaan Ekonomi untuk masyarakat Orang Asli pula peruntukan sebanyak RM0.45 juta digunakan untuk kursus penyelenggaraan enjin sangkut dan membuat bot fibre-glass kepada 110 peserta Orang Asli terdiri dari nelayan pantai di negeri Johor. Selain dari itu seramai 80 peserta Orang Asli yang terlibat dengan anaman sawit juga telah diberi kursus penyelenggaraan tanaman sawit. Disamping itu masyarakat Orang Asli juga telah diberi pendedahan dibawah program lawatan sambil belajar ke lokasi-lokasi yang ada kaitan dengan usaha
meningkatkan pendapatan sampingan mereka .

32
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SU KJ.(DN). BIL:331 /1/2/13/1/4
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2013

PERUNTUKAN DARI TAHUN 2001 HINGGA 2013

RANCANGAN MALAYSIA KE8
NAMA PROGRAM 2001 2002 2003 2004 2005 JUMLAH RMK-8
RM RM RM RM RM RM
PENEMPATAN 704491 2800000 2117000 1145509 - 1850000
TERSUSUN

PEMBANGUNAN 50000 200000 282476 1447749 292600 2272825
EKONOMI

PEMBANGUNAN 1476000 2000874 1479834 1151752 565540 5198000
SOSIAL

JUMLAH BESAR 754491 2200874 1762310 3745010 858140 9320825


RANCANGAN MALAYSIA KE 9
NAMA PROGRAM 2001 2002 2003 2004 2005 JUMLAH RMK-8
RM RM RM RM RM RM
PENEMPATAN 694000 508800 200000 3250000 200000 1602800
TERSUSUN

PEMBANGUNAN 835000 281800 70000 1000000 480000 2666800
EKONOMI

PEMBANGUNAN 1005000 1495000 1626000 810000 - 3310000
SOSIAL

JUMLAH BESAR 2534000 2285600 270000 1810000 680000 7579600

33
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 97 (A93)

Nyatakan bilangan aduan berkenaan kutu rayau, tindakan lanjutan hasil dari aduan yang dibuat, mengikut setiap daerah dalam Negeri Johor dari tahun 2003 sehingga kini.

JAWAPAN Y.B. PUAN HAJAH ASIAH BINTI MD. ARIFF

DATA BAGI TAHUN 2003-2009 TIDAK DAPAT DISEDIAKAN MEMANDANGKAN DATA
BERKAITAN HANYA MULA DISEDIAKAN BERMULA TAHUN 2010

Tahun 2010

BIL DAERAH JENIS OPERASI TANGKAPAN ORANG PAPA
BERJADUAL AD HOC AWAM JUMLAH TEMPATAN ASING PELESER JUMLAH
1. JOHOR BAHRU 19 12 34 65 27 24 38 89
2. MUAR 10 1 3 14 13 2 0 15
3. BATU PAHAT 13 0 8 21 5 0 2 7
4. SEGAMAT 14 2 2 18 1 0 0 1
5. KLUANG 5 1 1 7 0 2 0 2
6. PONTIAN 11 1 3 15 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 21 0 0 21 0 0 0 0
8. MERSING 23 0 1 24 1 0 2 3
9. KULAIJAYA 4 0 0 4 0 0 0 0
10. LEDANG 8 0 0 8 0 0 0 0


Tahun 2011

BIL DAERAH JENIS OPERASI TANGKAPAN ORANG PAPA
BERJADUAL AD HOC AWAM JUMLAH TEMPATAN ASING PELESER JUMLAH
1. JOHOR BAHRU 13 11 27 51 27 5 80 112
2. MUAR 3 5 5 13 8 0 3 11
3. BATU PAHAT 11 0 5 16 7 0 1 8
4. SEGAMAT 16 4 3 23 0 0 0 0
5. KLUANG 12 1 4 17 0 0 0 0
6. PONTIAN 12 0 4 16 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 11 2 0 13 2 0 0 0
8. MERSING 24 0 0 24 0 0 1 1
9. KULAIJAYA 7 0 1 8 1 0 1 2
10. LEDANG 0 0 0 0 0 0 0 0

-------------------------------------------------------------------------------------------'
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4
DEWAN NEGERI JOHOR ·

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI2014


Tahun 2012

BIL DAERAH JENIS OPERASI TANGKAPAN ORANG PAPA
BERJADUAL AD HOC AWAM JUMLAH TEMPATAN ASING PELESER JUMLAH
1. JOHOR BAHRU 21 7 50 78 29 29 45 103
2. MUAR 6 0 2 8 10 0 8 18
3. BATU PAHAT 9 0 2 11 0 0 1 1
4. SEGAMAT 1 2 1 4 0 0 0 0
5. KLUANG 12 0 0 12 1 0 1 2
6. PONTIAN 11 0 0 11 0 0 1 1
7. KOTA TINGGI 4 2 0 6 0 0 0 0
8. MERSING 8 0 0 8 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 33 1 2 36 7 0 0 7
10. LEDANG 0 0 4 4 0 0 2 2


Tahun 2013

BIL DAERAH JENIS OPERASI TANGKAPAN ORANG PAPA
BERJADUAL AD HOC AWAM JUMLAH TEMPATAN ASING PELESER JUMLAH
1. JOHOR BAHRU 21 7 50 78 29 29 45 103
2. MUAR 6 0 2 8 10 0 8 18
3. BATU PAHAT 9 0 2 11 0 0 1 1
4. SEGAMAT 1 2 1 4 0 0 0 0
5. KLUANG 12 0 0 12 1 0 1 2
6. PONTIAN 11 0 0 11 0 0 1 1
7. KOTA TINGGI 4 2 0 6 0 0 0 0
8. MERSING 8 0 0 8 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 33 1 2 36 7 0 0 7
10. LEDANG 0 0 4 4 0 0 2 2

Tahun 2013

BIL DAERAH JENIS OPERASI TANGKAPAN ORANG PAPA
BERJADUAL ADHOC/ADUAN AWAM JUMLAH TEMPATAN ASING PELESER JUMLAH
1. JOHOR BAHRU 46 60 2 108 20 5 40 75
2. MUAR 12 8 0 20 5 0 6 11
3. BATU PAHAT 12 5 0 17 0 0 1 1
4. SEGAMAT 12 4 0 16 0 0 0 0
5. KLUANG 12 2 0 14 2 0 1 3
6. PONTIAN 12 0 0 12 0 0 1 1
7. KOTA TINGGI 12 2 0 12 0 0 1 1
8. MERSING 12 0 0 12 0 0 1 1
9. KULAIJAYA 34 5 0 39 6 0 1 7
10. LEDANG 9 1 0 10 0 0 2 2

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN LISAN 20 FEBRUARI2014 {Ecallna

--------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2014


TAHUN 2010
BIL DAERAH PERINTAH MASUK DENDA/JAMINAN LAIN-LAIN
RUMAH SERI KENANGAN RUMAH KANAK-KANAK INSTITUSI LAIN IKAT JAMIN KEMBALI PADA KELUARGA MASUK SECARA SUKARELA IMIGERSEN POLIS
1. JOHOR BAHRU 7 0 11 0 16 1 24 0
2. MUAR 0 0 0 0 0 0 1 0
3. BATU PAHAT 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SEGAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KLUANG 0 0 0 0 0 0 2 0
6. PONTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MERSING 1 0 0 0 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
10. LEDANG 0 0 0 0 0 0 0 0


TAHUN 2011
BIL DAERAH PERINTAH MASUK DENDA/JAMINAN LAIN-LAIN
RUMAH SERI KENANGAN RUMAH KANAK-KANAK INSTITUSI LAIN IKAT JAMIN KEMBALI PADA KELUARGA MASUK SECARA SUKARELA IMIGERSEN POLIS
1. JOHOR BAHRU 20 0 20 0 35 0 4 0
2. MUAR 0 0 0 0 1 0 0 0
3. BATU PAHAT 0 0 1 0 0 0 0 0
4. SEGAMAT 0 0 0 0 1 0 0 0
5. KLUANG 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PONTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MERSING 0 0 0 0 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 0 0 0 0 0 0 00 0
10. LEDANG 0 0 0 0 0 0 0 0TAHUN 2010
BIL DAERAH PERINTAH MASUK DENDA/JAMINAN LAIN-LAIN
RUMAH SERI KENANGAN RUMAH KANAK-KANAK INSTITUSI LAIN IKAT JAMIN KEMBALI PADA KELUARGA MASUK SECARA SUKARELA IMIGERSEN POLIS
1. JOHOR BAHRU 1 0 1 0 2 0 9 0
2. MUAR 0 0 0 0 4 0 0 0
3. BATU PAHAT 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SEGAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KLUANG 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PONTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MERSING 0 0 0 0 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
10. LEDANG 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIT DEWAN
PEJABAT JURlJJULIS DE\\7 AN NEGERI )OHOR
SO ALAN KISAN 20 FEBR ARI 2014 (Eca/loa)

-----------------------------------------------------------------------------------------
SU KJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4

DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2014

TAHUN 2010
BIL DAERAH PERINTAH MASUK DENDA/JAMINAN LAIN-LAIN
RUMAH SERI KENANGAN RUMAH KANAK-KANAK INSTITUSI LAIN IKAT JAMIN KEMBALI PADA KELUARGA MASUK SECARA SUKARELA IMIGERSEN POLIS
1. JOHOR BAHRU 9 0 8 0 22 0 24 0
2. MUAR 0 0 0 0 4 0 0 0
3. BATU PAHAT 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SEGAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KLUANG 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PONTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MERSING 0 0 0 0 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 0 0 0 0 0 0 2 0
10. LEDANG 0 0 0 0 2 0 0 0


KEPUTUSAN DAN PERINTAH SETIAP ADUAN

TINDAKAN LANJUTAN
1. Tindakan yang dilaksanakan bagi setiap tangkapan dibahagi kepada Tiga (3) kaedah utama iaitu :

i. Memohon Perintah Mahkamah untuk kemasukan ke lnstitusi
Kebajikan yang menjalankaN pemulihan seperti Desa Bina Diri (DBDL Rumah Seri Kenangan
(Warga Emas) atau Rumah Kanak-Kanak (Bagi pengemis yang
melibatkan kanak-kanak)

UNIT DEWAN,

PEJABAT )URUTUUS DEW AN NEGERI JOHOR
SOA.L.Al'l USAN 20 FEBRUARI2014 (Ecallna)

-----------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4 ·
DEWAN'NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2014

ii. Dikenakan Denda I Jaminan berbentuk !kat Jamin Oleh Keluarga dan Pengemis dikembalikan kepada keluarga. Pihak keluarga bertanggungjawab untuk menjaga mangsa.

iii. Diserahkan kepada Pihak lmigresen (bagi Pendatang Tanpa lzin) dan pihak Polis (PDRM)

2. Jumlah tindakan lanjutan yangtelah dibuat sepanjang tahun 20 10 sehingga 20 13 adalah seperti jadual berikut :

TAHUN 2010
BIL DAERAH PERINTAH MASUK DENDA/JAMINAN LAIN-LAIN
RUMAH SERI KENANGAN RUMAH KANAK-KANAK INSTITUSI LAIN IKAT JAMIN KEMBALI PADA KELUARGA MASUK SECARA SUKARELA IMIGERSEN POLIS
1. JOHOR BAHRU 7 0 11 0 16 1 24 0
2. MUAR 0 0 0 0 4 0 1 0
3. BATU PAHAT 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SEGAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KLUANG 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PONTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MERSING 1 0 0 0 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
10. LEDANG 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 2011
BIL DAERAH PERINTAH MASUK DENDA/JAMINAN LAIN-LAIN
RUMAH SERI KENANGAN RUMAH KANAK-KANAK INSTITUSI LAIN IKAT JAMIN KEMBALI PADA KELUARGA MASUK SECARA SUKARELA IMIGERSEN POLIS
1. JOHOR BAHRU 20 0 20 0 35 0 4 0
2. MUAR 0 0 0 0 1 0 0 0
3. BATU PAHAT 0 0 1 0 0 0 0 0
4. SEGAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KLUANG 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PONTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MERSING 0 0 0 0 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
10. LEDANG 0 0 0 0 0 0 0 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4-
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2014

TAHUN 2012
BIL DAERAH PERINTAH MASUK DENDA/JAMINAN LAIN-LAIN
RUMAH SERI KENANGAN RUMAH KANAK-KANAK INSTITUSI LAIN IKAT JAMIN KEMBALI PADA KELUARGA MASUK SECARA SUKARELA IMIGERSEN POLIS
1. JOHOR BAHRU 1 0 1 0 2 0 4 0
2. MUAR 0 0 0 0 4 0 0 0
3. BATU PAHAT 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SEGAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KLUANG 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PONTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MERSING 0 0 0 0 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
10. LEDANG 0 0 0 0 0 0 0 0


TAHUN 2013
BIL DAERAH PERINTAH MASUK DENDA/JAMINAN LAIN-LAIN
RUMAH SERI KENANGAN RUMAH KANAK-KANAK INSTITUSI LAIN IKAT JAMIN KEMBALI PADA KELUARGA MASUK SECARA SUKARELA IMIGERSEN POLIS
1. JOHOR BAHRU 9 0 8 0 22 0 24 0
2. MUAR   0 0 0 0 1 0 0 0
3. BATU PAHAT 0 0 1 0 0 0 0 0
4. SEGAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KLUANG 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PONTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KOTA TINGGI 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MERSING 0 0 0 0 0 0 0 0
9. KULAIJAYA 0 0 0 0 0 0 2 0
10. LEDANG 0 0 0 0 2 0 0 0

UNIT DEWAN
PE}ABAT }URlJTUUS DEW AN fEGERI }OHOR
SOALAN USAN 20 FEBRUARI 2014 (Eca.llna)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4-
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 98 (A94)

Nyatakan bilangan homestay yang telah didirikan dan masih lagi beroperasi mengikut setiap daerah dalam Negeri Johor sehingga kini.

JAWAPAN Y.B. DATUK TEE SlEW KIONG

Pada masa ini bilangan homestay yang ada di Negeri Johor adalah 17 buah dan masih lagi beroperasi secara aktif sehingga sekarang. Senarai homestay terse but adalah sepertimana di Lampiran A 1.


LAMPIRAN Al

SENARAI HOMESTAY/PENGUSAHA NEGERI JOHOR SEHINGGA JANUARI 2014

BIL NAMA HOMESTAY DAERAH NAMA PENYELARAS NO.TELEFON BILANGAN PESERTA JUMLAH BILIK

1. HOMESTAY BT 28 LENGA MUAR HJ.RAHMAT BIN IDRIS 013-7499720 13 17

2. HOMESTAY KG PARIT BUGIS MUAR HJ.SAIFUDIN BIN MOHD KADAK 0137744244 28 36

3. HOMESTAY KG SARANG BUAYA MUAR I)HJ YUSOF BIN AHMAD 06-4162396 13 20
II)HJ.SABILAN BIN RAHMAN 013-7742203

4. HOMESTAY KG PARIT TENGAH BATU PAHAT i)HJ. MAULANA BIN HASSAN 0197644712 17 32
ii)EN. SUKRAN BIN ARIFFIN 019-7666400

5. HOMESTAY KG PERMATANG SEPAM PONTIAN i) HJ. BUANG BIN SAADON 012-7373627 33 33
ii)HJ. DIN BIN ALI 0742558081

6. HOMESTAY KG PUTERI MENANGIS PONTIAN EN.SUJAK BIN HUSSIN 012-7032340 14 21
UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTUUS DEW A1' NEGERI JOHOR
SOALAN LISAN 20 FEBRUARI 2014 {Eca/lna)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 20147. HOMESTAY TANJUNG PIAI PONTIAN EN.RAHIM BIN ABD SAMAD 019-7679756 21 27

8. HOMESTAY KG SRI PAYA KULAI JAYA HJ.AHMAD BIN MOHAMAD 01970007008 25 25

9. HOMESTAY KG SRI GUNUNG PULAI KULAI JAYA EN JUMAN BIN WAGIMAN 07-6991840 25 28

10. HOMESTAY KG SINARAN BARU JOHOR BAHRU PN.NORBI BTE AHMAD 012-7149871 32 40

11. HOMESTAY KG PERIGI ACHEH JOHOR BAHRU EN.MALIK BIN AZIZ 012-8282108 10 10

12. HOMESTAY  KG LUKUT KOTA TINGGI HJ.MOHD NOR BIN LAWANG 012-7105680 17 17
019-7332070

13. HOMESTAY KG TEMENIN BARU KOTA TINGGI EN.ZAINOH BIN MUSA 012-7530657 29 40

14. HOMESTAY FELDA SEMENCHU KOTA TINGGI HJ.OMAR BIN DEAN 019-7019484 61 90

15. HOMESTAY FELCRA SG ARA KOTA TINGGI EN.WAN KAMARUDDIN 013-9838135 14 14

16. HOMESTAY KG AIR PAPAN MERSING EN.MOHD ASSRI BIN NAWAWI 013-7058015 10 11
EN.MOHAMAD SUKRI 019-9987315
JUMLAH 385 488

UNIT DEWAN
PEJABAT ]URUTUUS DEWAN NEGERI ]OHOR
SOALAN LISAN 20 FEBRUARI2014 (Ecallna)
----------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 99 (A95)

Nyatakan butir-butir berkenaan projek Meldrum food village yang bakal dibina termasuk syarikat yang terlibat, tarikh mula pembinaan, tempoh pembinaan, kos yang digunakan, serta penjaja dari mana akan dimuatkan dalam Meldrum food village.

JAWAPAN Y.B. DATUK HAJJ ABD. LATIF BIN BANDI

UNTUK MAKLUMAN DEWAN YANG MULIA INI, MELDRUM FOOD VILLAGE HANYA MERUPAKAN SALAH SATU CADANGAN YANG DIBUAT OLEH PEMAJU KEPADA KERAJAAN UNTUK PROGRAM TRANFORMASI JOHOR BAHRU YANG MELIHAT KEPADA SENARIO YANG LEBIH MELUAS.

PADA MASA INI, TUMPUAN KERAJAAN ADALAH KEPADA KERJA-KERJA PEMULIHAN SUNGAI SEGGET. MANAKALA PUSAT-PUSAT MEMBELI BELAH DI BANDARAYA JOHOR BAHRU ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENAIKTARAF PREMIS MASING-MASING UNTUK MENYEDIAKAN RUANG DAN PELUANG KEPADA PENJAJA DAN PENIAGA-PENIAGA KECIL UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MEREKA Dl TEMP AT YANG LEBIH KONDUSIF.

UNIT DEWAN ,
PEJABAT JURUTUUS DEW AN NEGERI JOHOR
SOALA LISAN 20 FEBRUARI 2014 {Ecall.na)

----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 100 (A96)

Apakah bantuan yang akan diberi kepada Orang Asli yang tinggal di sekitar Gunung Arong, Mersing yang bakal diusir dari tempat tinggal mereka.

JAWAPAN Y.B. PUAN HAJAH ASIAH BINTI MD. ARIFF

Untuk makluman Yang Berhormat ADUN Pengkalan Rinting lsu penerokaan dan pembinaan pondok kediaman oleh Orang Asli di Batu 10 Jolon Mersing-Endau ini telah dibangkitkan dalam Mesyuarat Penyelarasan Pencerobohan Rizab Hutan Simpan Gunung Arong di Pejabat Daerah Mersing pada 21 September 2011 bertempat di Bilik Mesyuarat Pejabat Tanah Mersing. Perkara ini juga ada dibangkitkan dalam Mesyuarat Tindakan Daerah Mersing.

Kumpulan yang meneroka kawasan Hutan Simpan Gunung Arong ini diketuai oleh Encik Awang Bin Rambai, sementara yang lainnya, mereka adalah dari daerah Rompin dan ada juga dari daerah Pekan, Pahang. Terdapat seramai 12 keluarga Orang Asli dari etnik Orang Jakun mendiami kawasan ini. Mereka mendiami kawasan ini dengan membina rumah tradisional dari bahan tempatan. Lokasi penempatan mereka yang berada di tepi jolon utama ini, sebenarnya bekas kongsi mengumpul balak dan sumber air dari perigi yang digunakan oleh mereka merupakan bekas perigi lama pekerja di kongsi balak pada masa itu.


Untuk makluman Yang Berhormat, daripada 12 buah pondok kediaman tadi, 5 buah kini sudah tidak berpenghuni manakala 6 buah lagi masih di diami. Daripada 6 buah ini lima keluarga adalah mereka yang berasal dari negeri Pahang dan mempunyai kampong halaman di tempat asal mereka. Manakala satu keluarga iaitu Awang Bin RamaL walaupun berasal dari Rompin, Pahang, keluarga Awang Bin Rambai ini sebenarnya pernah tinggal di Kampung Orang Asli Pasir lntan, Kota Tinggi. lsteri beliau berasal dari Kampung Orang Asli Labong, Endau, Mersing tidak jauh dari tempat tinggal sekarang. Untuk keluarga Awang Bin Rambai Jabatan Kemajuan Orang Asli telahpun menyiapkan sebuah rumah tiga bilik lengkap dengan kemudahan bekalan elektrik dan air SAJ di Kampung Orang Asli Labong, Endau. Manakala bagi

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTIULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN  LISAN 20 FEBR ARI 2014 {Ecallna)

----------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2014

keluarga yang berasal dari negeri Pahang Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Pahang sedang berusaha untuk mendapatkan peruntukan Projek Bantuan Rumah (PBR) dariS Kementerian Kemajuan Dan Wilayah (KKLW). Adalah di harapkan setelah rumah mereka siap di kampung masing-masing, mereka akan kembali semula ke tempat asal mereka.
UNIT DEWAN

PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN LISAN 20 FEBRUARI 2014 (Eca/lna)

----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /1/2/13/1/4 
DEWAN NFGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KEEMPAT PENGGAL PERSIDANGAN PERTAMA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 20 FEBRUARI 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 101 (A97)

Nyatakan bilangan kebakaran yang dikendalikan untuk setiap balai bomba dalam Negeri Johor, dari tahun 2003 sehingga kini.

JAWAPAN Y.B. DATUK HAJJ ABD. LATIF BIN BANDI

Maklum bolas akan diberikan secara terus oleh YB Pengerusi Jawatankuasa
Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTUUS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN LISAN  20 FEBR ARI 2014 (Ecallna)
-------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment