Sunday 12 November 2017

SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 140 (A 144)

Nyatakan jumlah bilangan lesen perikanan mengikut kelas, untuk semua daerah perikanan dalam Negeri Johor dari tahun 2005 sehingga kini.
JAWAPAN YB TUAN HAJIISMAIL BIN MOHAMED

Untuk makluman Yang Berhormat, berikut adalah merupakan bilangan lesen mengikut kelas dalam di Negeri Johor:


Tahun Daerah Sampan A B C C2
2005 Muar 639
Bt Pahat 594 44
Pontian 668 97
J.Bahru 916
Pengerang 481
Tq Sedeli 144 49 51 8
Mersing 221 79 129 28
2006 Muar 628
Bt Pahat 603 42
Pontian 684 101
J.Bahru 862
Penqerang 528
Tg Sedeli 143 45 52 8
Mersing 209 72 126 33
2007 Muar 649
Bt Pahat 561 44
Ponti an 691 96
J.Bahru 854
Penqeranq 531
Tg Sedeli 134 39 46 7
Mersing 326 72 120 39
2008 Muar 757
Bt Pahat 561 45
Pontian 691 95
J.Bahru 802
Penqerang 583
Tg Sedeli 134 39 46 7
Mersing 326 102 120 39
2009 Muar 707
Bt Pahat 851 32
Pontian 917 37
J.Bahru 1192
pengerang 621
tg sedeli 232 37 40 8
Mersing 317 104 122 43


UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTUL/S DEWAN NEGERI JOHOR
SEPTEMBER 2016 (ina)
183
----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

Tahun Daerah sampan A B C C2
2010 Muar 693
Bt Pahat 760 26
Pontian 900 40
J.Bahru 1138
Pengerang646
Tg Sedeli 221 36 41 8
Mersing 321 118 123 64
2011 Muar 650
Bt Pahat 732 24
Pontian 1097 39
J.Bahru 1417
Pengerang 660
Tg Sedeli 210 36 41 7
Mersing 440 125 133 71
2012 Muar 754
Bt Pahat 667 41
Pontian 786 86
J.Bahru 1099
Pengerang 363
Tg Sedeli 195 29 45 7
Mersing 516 70 133 79
2013 Muar 705
Bt Pahat 622 45
Pontian 708 88
J.Bahru 1130
Pengerang 217
Tg Sedeli 231 28 40 3
Mersing 487 66 141 82
2014 Muar 733
Bt Pahat 659 51
Pontian 926 91
J.Bahru 1026
Pengerang 428
Tg Sedeli 208 33 37 4
Mersing 481 138 76 92
2015 Muar 713
Bt Pahat 634 37
Pontian 828 62
J.Bahru 915
Pengerang 647

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SEPTEMBER 2016 (ina)
184
--------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

Tg Sedeli 199 26 33 3
Mersing 450 156 147 80

NOTA:

Sampan  -Vesel Tradisional/ Enjin sangkut
-Peralatan pukat hanyut, bubu, kail mengail dan lain-lain
ZON A -Vesel Tradisonal/ Enjin Dalam/ Bermuatan 40 GRT ke bawah
-Peralatan pukat hanyut, kail mengail dan lain-lain

ZON B-Vesel Komersial I Bermuatan 40 GRT ke bawah Enjin Dalam
      Peralatan pukat tunda dan pukat jerut
      Beroperasi 5 batu nautika ke atas

ZON C-Vesel Komersial/ Bermuatan 40 GRT Hingga 70 GRT
      -Peralatan pukat tunda, pukat jerut, rawai dan bubu
     -Beroperasi 12 batu nautika ke atas
ZON C2-Vesel Lout Dalam
       -Bermuatan 70 GRT ke atas
       -Peralatan pukat jerut, pukat tunda, rawai, bubu dan pancing
       -Beroperasi 12 batu nautika ke atas
GRT- Gross Registered Tonnage

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SEPTEMBER 2016 (ina
185

--------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 141 (A 145)

Projek Forest City, dikatakan akan menyediakan sebanyak 220,000 peluang pekerjaan dalam tempoh 20 tahun yang akan datang, nyatakan kesemua jenis pekerjaan yang bakal ditawarkan?

JAWAPAN YB ENCIK VIDYANANDHAN A/L RAMANADHAN

Projek Forest City yang diberikan Status Kawasan Bebas Cukai merupakan antara pembangunan berskala besar yang mengambil pendekatan alam sekitar dan konsep pembangunan lestari yang mana kepentingan khazanah alam dan limpahan untuk masyarakat sekitar dan rakyat Johor diberi keutamaan terlebih dahulu. Projek ini dijangka bakal menjadi bandar raya mesra alam dan pintar pada Abad ke-21 serta mampu menarik pelaburan asing (FDI) sebanyak RM 175 bilion.

Melalui pelaburan asing yang banyak di projek ini, ia sekali gus akan meningkatkan peluang-peluang pekerjaan dengan mewujudkan sebanyak 220,000 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia terutama dalam sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi seperti kewangan dan juga e-dagang.

Selain itu, hasil pelaburan ini turut akan memberi manfaat kepada industri-industri
tempatan, sekali gus membuka peluang perniagaan kepada mereka di peringkat antarabangsa

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SEPTEMBER 2016 (ina)
186
------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 142 (A147)

Nyatakan jumlah pekerja Negara Asing yang terlibat dengan bidang hartanah mengikut negara asalnya dalam negeri Johor dari 2010 sehingga kini.

JAWAPAN YB ENCIK VIDYANANDHAN A/L RAMANADHAN

Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) yang dikeluarkan kepada pekerja asing di negeri Johor bagi sektor pembinaan adalah seperti berikut:

BIL WARGANEGARA TAHUN
2014 2015 JAN-OGOS 2016
1 BANGLADESH 4348 1346 3043
2 CAMBODIA 30 13 8
3 CHINA 249 685 244
4 INDONESIA 41934 15808 5080
5 MYANMAR 1324 434 125
6 NEPAL 3342 1302 30
7 PAKISTAN 3675 3579 1272
8 SRI LANKA 7 3 5
9 THAILAND 10 8 13
10 VIETNAM 958 263 183
11 INDIA 340 46 26
12 FILIPINA 36 147 11
JUMLAH 56253 23634 10040

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SEPTEMBER 2016 (ina)
187
--------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 143 (A 148)

Nyatakan butir-butir kos untuk penyelenggaraan lebuh raya pers1s1ran pantai (Coastal Highway), termasuk lampu jalan, infrastruktur keselamatan jalan yang didirikan di lebuh raya tersebut.

JAWAPAN YB DATUK IR. HASNI BIN MOHAMAD

Penyelenggaraan Rutin (Routine Maintenance) untuk lebuhraya persisiran pantai (Coastal Highway) adalah terletak di bawah pemantauan JKR Johor
memandangkan projek ini telah pun diserahkan pada 11 Januari 2015.
Skop Penyelenggaraan Rutin (Routine Maintenance) yang terlibat adalah seperti berikut:-

1) Penyelenggaraan Turapan/Bahu Jolon
2) Potong Rumput
3) Penyelenggaraan Perabot Jolon
4) Penyelenggaraan Jambatan dan Pembentong
5) Penyelenggaraan Longkang
6) Pemeriksaan Rutin

Manakala bagi skop penyelenggaraan Lampu Jolon pula ianya adalah terletak di bawah pemantauan JKR Cawangan Elektrik Johor memandangkan projek ini telah diserahkan pada 1 April 2015.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
SEPTEMBER 2016 (ina)
188
-----------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 144 (A 149)

Apakah perkembangan terkini untuk projek pembersihan dan pengindahan Sungai Segget, Johor Bahru, termasuk tempoh persiapan, kos perbelanjaan, dan syarikatsyarikat yang terlibat.

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Secara ringkasnya, projek pemulihan Sungai Segget di Jolon Wong Ah Fook terletak di bawah Pelon Program Transtormasi Johor Bahru mempunyai tiga pakej utama. Pakej pertama ialah membabitkan pembinaan loji rawatan air dan kumbahan berpusat.

Pakej kedua menaik tarat sistem tebatan banjir, mengadakan sistem pejalan kaki di kiri kanan Sungai Segget iaitu sepanjang kira-kira satu ( l) kilometer, mempertingkat serta menaik tarat sistem perparitan dan laluan kumbahan air yang bersambung ke Sungai Segget dan meningkatkan kualiti air sungai.

Pakej ketiga pula melibatkan kerja-kerja menaik tarat Jolon Wong Ah Fook serta menyusun atur semula landskap persekitaran Sungai Segget dan Jalan Wong Ah Fook.

Menggunakan pendekatan National Blue Ocean Strategy (NBOS) , Program
Transtormasi Johor Bahru khususnya Projek Pemulihan Sungai Segget mempunyaI objektit- objektit utama :-

l. Mengatasi banjir kilat yang pada masa lalu sering melanda Pusat Bandar Johor Baru

Projek Sungai Segget memperkenalkan sistem kawal selia secara automatik jika terdapatnya kenaikan air pasang lout dan akan mengerakkan sistem pam air Sungai Segget ke lout secara automatik sekiranya hujan lebat melebihi paras  sepatutnya di Sungai Segget. Kaedah kawa l selia automatik ini adalah dengan menggunakan kawalan komputer sistem Skoda.

2. Membersihkan air Sungai Segget

Seperti diketahui umum, Sungai Segget adalah antara sungai-sungai di Malaysia yang kadar pencemarannya amat tinggi, d ikatakan kedua tertinggi di Malaysia. Projek ini dijangka dapat mengatasi masalah pencemaran kualiti air Sungai Segget yang pada jangka panjang akan dapat menampung hidupan air di sungai berkenaan, manakala aktiviti aktiviti rekreasi mungkin dapat diperkenalkan semula di sebahagian sungai itu.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTUL/S DEWAN NEGERI JOHOR
SEPTEMBER 2016 (ina)
189
----------------------------------------------------------------
SUKJ .{DN).BIL: 311 / 02/ 2-1 / 13/ 4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KEDUA
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE- 13
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW {PENGKALAN RINTING)
SOALAN B114

Senaraikan semua nilai Carbon Footprint dalam Bandaraya Johor Bahru untuk setiap tahun dari 2005 sehingga kini.

JAWAPAN

Pada tahun 2011 sekumpulan para penyelidik telah terlibat dalam projek
penyelidikan Masyarakat Rendah Karbon dan Iskandar Malaysia telah dipilih sebagai kajian kes di benua Asia. Projek 5 tahun (2011 hingga 2016) tersebut adalah di bawah Projek Sains dan Teknologi Perkongsian Penyelidikan untuk Pembangunan Lestari (SATREPS) dan di bawah tajaan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun (JICA) serta Agensi Sains dan Teknologi Jepun (JST). Agensi penyelidik yang terlibat termasuklah Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kyoto University (KU), National
Institute for Environmental Studies (NIES), and Okayama University (OU) dengan kerjasama Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)


Pelon "Low Carbon Society Blueprint for Iskandar Malaysia 2025 Summary for PolicyMakers (LCSBPIM 2025-SPM)" telah disediakan pada tahun 2012. Ia merupakan hasil kajian di bawah SATR EPS d engan penglibatan daripada a gensi kerajaan, swasta serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyediaan. Pelon Tinda kan Masyarakat Rendah Karbon menyasarkan Iskandar Malaysia untuk menjadi sebuah
wilayah ekonomi yang rendah karbon melalui pengurangan pelepasan intensiti karbon sehingga 50% untuk tempoh sasaran sehingga tahun 2025. Dalam pelan tersebut merangkumi 3 tema iaitu Ekonomi Hijau, Komuniti Hijau dan Persekitaran Hijau. Selain itu, terdapat 12 tindakan serta 281 program yang perlu dilaksanakan untuk mengurangkan pelepasan gas karbon di wilayah Iskandar.

Dalam Pelon LCSBPIM 2025-SPM, pada tahun 2005 jumlah Green H.ouse Gas atau Gas Rumah Hijau (GHG) untuk kawasan Iskandar Malaysia adalah 11.4 MtC02eq {Million Ton Carbon Dioxide Equivalent} yang merangkumi sektor sisa (1 .9 MtC02eq); pengangkutan muatan (1.6 MtC02eq); pengangkutan persendirian (1.3 MtC02eq); komersil (1.0 MtC02eq); perumahan (1.6 MtC02eq); dan industri (4 .0 MtC02eq).Rajah di bawah adalah perincian maklumat GHG Iskandar Malaysia bagi tahun 2005.

Sila rujuk lampiran untuk mendapatkan dokumen lengkap Low Carbon Society Blueprint for Iskandar Malaysia 2025 Summary for Policy-Makers

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
anff(Soalan bertulis 8 SEPT2016

----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1 / 13/ 4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KEDUA
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

Pihak IRDA sedang membuat inventori GHG untuk tahun 201 5 bagi mendapatkan status terkini pelepasan/ penurunan GHG setakat ini sejak pelbagai inisiatif pelaksanaan dilakukan. Laporan tersebut a kan siap pada hujung tahun 2016.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
anff(Soalan bertulis 8 SEPT 2016

---------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311 / 02/ 2- 1/13/ 4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KEDUA
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B115

Nyatakan kadar pekerjaan bersama kadar pengangguran dalam negeri Johor
untuk setiap tahun dari 2005 sehingga kini.

JAWAPAN

Pada tahun 2015, jumlah tenaga buruh di Johor adalah 1,633,200 orang.Tetapi yang bekerja adalah 1,582,600 orang sahaja. Berdasarkan statistik daripada Jabatan Perang kaan Malaysia , kadar penyertaan tenaga buruh dalam pasaran pekerjaan di negeri Johor bagi tahun 2015 adalah 67.1% manakala kadar pengangguran pula adalah 3.1 %. Kadar pekerjaan dan kadar pengangguran dalam negeri Johor bagi tahun 2012
sehingga 2015 adalah seperti berikut:

TAHUN 2012 2013 2014 2015
KADAR PEKERJAAN 65% 67.5% 67.5% 67.1%
KADAR PENGANGGURAN 3.1% 2.8% 2.6% 3.1%

(Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia)

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
anff(Soalan bertutis 8sept2016

-------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KEDUA
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW {PENGKALAN RINTING)
SOALAN B116

Senaraikan kesemua lokasi sumberlpunca pencemaran yang bakal mengancam
sumber air untuk loji rawatan air di Sungai Skudai, Sungai Johor, dan Sungai Sayong.

JAWAPAN

Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor, punca-punca pencemaran yang berpotensi mencemar di dalam Lembangan Sungai Skudai dan Lembangan Sungai Johor (termasuk Sungai Sayong) adalah seperti berikut :-

(i) Lembangan Sungai Skudai
Bil Punca Jumlah
1 lndustri 705
- lndustri menghasilkan efluen 55
2 Kemudahan Pengolahan Buangan 6
Terjadual I Scheduled Waste
3 Loji Pengolahan Kumbahan (IWK, 153
MBJB & Persendirian)
4 Loji Rawatan Air 1

Punca-punca lain yang boleh menyumbang kepada pencemaran di dalam
Lembangan Sungai Skudai adalah daripada tangki septik individu (1ST) dari perumahan lama, aktivi ti penternakan, pertanian dan aktiviti kerja tanah yang tidak terkawal.

Lokasi yang perlu diberikan perhatian ialah kawasan Senai dan Bondar Kulai.

(ii) Lembangan Sungai Johor (termasuk Sg. Sayong)
Bil Punca Jumlah
1 lndustri 172
- lndustri menghasilkan efluen 11
2 KilanQ Kelapa Sawit 17
3 Kilang Getah 2
4 Kemudahan Pengolahan Buangan 2
Terjadual I Scheduled Waste
5 Loji Pengolahan Kumbahan (IWK & 35
Persendirian)
6 Loji Rawatan Air 7

Punca-punca lain yang turut berpotensi mencemar dan menjejaskan sumber air di Sg. Johor dan Sg. Sayong adalah daripada aktiviti penternakan dan perlombongan. Lokasi yang perlu diberikan perhatian ialah Layang-Layang, Bondar Tenggara dan Jolon Kulai- Kota Tinggi.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soalan bertufis 8 SEPT 2016

---------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BJL: 311/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KEDUA
BAGJ PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARt KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTJNG)
SOALAN B117

Nyatakan kesemua butir-butir papan tanda tepi jolon (billboard) yang dipasang oleh kerajaan negeri, termasuk bilangan, kekerapan penukaran kandungan, kos pemasangan untuk tahun 20 13 sehingga kini.

JAWAPAN

Untuk makluman, bilangan billboard dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) yang berlesen (milik syarikat pengiklan) adalah sebanyak 285. Bilangan billboard mil ik MBJB hanya 3 buah sahaja.

Kekerapan penukaran visual oleh syarikat pengiklan dalam anggaran setahun adalah sebanyak 2 kali sahaja (bergantung kepada perjanjian kl ien dan syarikat pengiklan). Namun begitu, pihak syarikat pengiklan akan memohon pertukaran visual kepada MBJB dan syarat yang diperlukan adalah:

a . Surat permohonan pertukaran visual dari pengiklan
b . Pengesahan daripada Dewan Bahasa & Pustaka

Pihak MBJB tidak mengenakan sebarang kos/caj penukaran visual ini kepada syarikat pengiklan pada masa kini.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEG ERI JOHOR
a riff {Soaftm 6ertulis 8 SePT 2016

-------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 31 1/02/2-1/13/4/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KEDUA
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 8 SEPTEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B118

Senaraikan kesemua butir-butir tempat letak kereta awam dan swasta dalam Bandaraya Johor Bahru, termasuk lokasi, bilangan petak.

JAWAPAN

Pengurusan tempat letak kereta dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru terdiri daripada 3 kategori iaitu:


a.Tempat Letak Kereta Terbuka - 'Street Parking'
b.Tempat Letak Kereta Tertutup - 'Off Street Parking' (Berpalang)
c.Tempat Letak Kereta Persendirian - 'Private Parking' (Tanah lapang dan dalam bangunan).

Jumlah keseluruhan petak letak kereta yang telah diwartakan adalah
sebagaimana berikut:


a.Tempat Letak Kereta Terbuka -35,710 petak (lampiran B 11 8)
b.Tempat Letak Kereta Tertutup -386 petak (lampiran B1 18)
JUMLAH -36096 petak

Jumlah keseluruhan petak tempat letak kereta terbuka dalam proses pewartaan
adalah sebagaimana berikut:

a.Kawasan yang diserahkan oleh MPJBT -22661 petak
(lampiran B118)
JUMLAH      -22661 petak

Jumlah keseluruhan petak letak kereta persendirian berlesen adalah sebagaimana
berikut:

a.Kawasan Daerah Sentral -7,992 petak (Lampiran B1 18)
b.Di luar Kawasan Daerah Sentral-11,114 petak (Lampiran B1 1 8)

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soalan 6ertuliS 8 SEPT2016

No comments:

Post a Comment