Sunday 12 November 2017

SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 20 (A24)

Nyatakan syarikat-syarikat yang terlibat, kos perbelanjaan serta tempoh persiapan aalam pembersihan serta pengindahan Sungai Segget, Johor Bahru .

JAWAPAN Y.A.B. DATO' SERI MENTERI BESAR

Projek pembersihan dan pengindahan Sungai Segget mempunyai 2 pakej utama iaitu :

Pakej 1: Membina dan menyiapkan loji rawatan kumbahan berkapasiti 150,000PE. Pakej ini telah pun bermula pada Jun 2013 dan akan dijangka siap pada Ogos 2015 iaitu dalam tempoh 2 tahun . Kontrak untuk pakej ini telah diserahkan kepada kontraktor GTS Contractor Sdn Bhd secara "Reka dan Bina" melalui keputusan Lembaga Tender A bernilai RM78,888,000.00. Kontraktor juga perlu menyelenggara serta menyediakan prosedur latihan bagi tujuan penyerahan loji ini kelak kepada pihak MBJB.

Pakej 2: Membina dan menyiapkan sistem tebatan banjir, pengalihan utility , paip pembetungan dan landskap serta kerja-kerja berkaitan di Jalan Wong Ah Fook. Pakej ini akan dijangka bermula pada Januari 2014 dan perlu disiapkan dalam jangka masa 2 tahun iaitu awal 2016. Kontraktor yang akan melaksanakan projek ini masih belum dilantik.

Kos keseluruhan projek ini adalah RM200 juta tidak termasuk kos pengambilan balik tanah yang menelan belanja sebanyak RM23 juta.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Lizalariff(Soalan lisan November 2013)
27
---------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 11 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN A25

Nyatakan jumlah peruntukan diberi untuk tujuan pembangunan orang asli dari tahun 2000 sehingga kini, serta nyatakan program-program, projek-projek yang telah dijalankan untuk tujuan pembangunan ini untuk Negeri Johor.

JAWAPAN Y.B. PUAN HAJAH ASIAH BINTI MD. ARIFF

Peruntukan Pembangunan Jabatan Kemajuan Orang Asli merupakan peruntukan semasa yang diterima dari Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah. Peruntukan yang diterima dari tahun 2000 sehingga 2013 adalah sebanyak RM45.218 juta. Peruntukan tersebut adalah untuk tujuan pelaksanaan projek-projek pembangunan seperti Program Penempatan Tersusun,Program Pembangunan Ekonomi dan Program Pembangunan Sosial.

Dalam Rancangan Malaysia Ke 8 (RMK8) iaitu dari tahun 2001 hingga 2005 sejumlah peruntukan yang diterima ialah sebanyak RM15.179 juta. Bagi tempoh lima tahun, peruntukan tersebut telah digunakan untuk melaksanakan tiga program iaitu
Program Penempatan Tersusun, Program Pembangunan Ekonomi dan Program Pembangunan Sosial.

Di bawah Program Penempatan Tersusun projek-projek yang telah dilaksanakan ialah seperti penyusunan semula kampung iaitu Kampung Bumiputera Dalam Rengit, Batu Pahat, Kampung Sungai Layau, Kota Tinggi , Kampung Simpang Arang,  Gelang Patah, Kampung Pengkalan Tereh, Kluang dan Kampung Segamat Kecil, Segamat. Peruntukan ini juga telah digunakan untuk penyusunan semula kampung yang terdedah kepada bencana alam iaitu Kampung Sri Mahkota, Pontian Besar, Pontian dan Kampung Kuala Masai, Plentong, Johor Bahru. Sepanjang tempoh RMK-8 projek-projek yang telah dilaksanakan di penempatan yang tersebut di atas tadi ialah seperti membina dan menyiapkan rumah sebanyak 201 unit, membina dan menyiapkan kemudahan lnfrastruktur serta kemudahan awam seperti jalan, longkang, jambatan konkrit, jeti, TABIKA dan lain-lain.

Di bawah Program Pembangunan Ekonomi pula peruntukan projek yang telah dilaksanakan ialah seperti bantuan ternakan dan perikanan, pengembangan pertanian, bimbingan usahawan kepada Orang Asli , bantuan ruang niaga dan juga menyediakan kemudahan infrastruktur di ladang-ladang Rancangan Orang Asli yang dimajukan oleh FELCRA Bhd.

Manakala di bawah Program Pembangunan Sosial pula dalam tempoh tersebut antara projek-projek yang telah dilaksanakan ialah Bantuan Rumah PPRT sebanyak 116 unit di pelbagai Daerah, penyediaan kemudahan infrastruktur di perkampungan Orang Asli 18 projek, bantuan pembinaan rumah ketua masyarakat sebanyak 13 projek, penyediaan kemudahan balai rawatan di perkampungan Orang Asli 18 projek, penyediaan kemudahan serta penyelenggaraan TABIKA untuk anak-anak

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(Soalan lisan November 2013)
30
----------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 11 NOVEMBER 2013

Orang Asli 35 projek dan pelaksanaan program pembangunan manusia dan minda seperti kursus-kursus bagi semua lapisan masyarakat Orang Asli sebanyak 66 projek.

Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 iaitu bagi tempoh lima tahun dari tahun 2006 hingga 2010, Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM18.153 juta. Peruntukan sebanyak RM3.15 juta bagi melaksanakan Program Penempatan Tersusun antar projek yang telah dilaksanakan ialah seperti pembinaan projek bantuan rumah,kemudahan infrastruktur serta kemudahan awam. RM2.562 juta untuk melaksanakan Program Pembangunan Ekonomi antara projek yang dilaksanakan ialah seperti bantuan enjin sangkut, bot fibre glass, peralatan menangkap ikan kepada nelayan pantai, bantuan kepada pekedai runcit, infrastruktur di kawasan pembangunan ladang Orang Asli serta kursus pengembangan kepada golongan petani Orang Asli. Sebanyak RM12.441 juta pula untuk Program Pembangunan Sosial antara projek yang dilaksanakan ialah pembinaan bantuan rumah PPRT, kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam di perkampungan Orang Asli, serta pelaksanaan program pembangunan manusia dan minda di kalangan semua lapisan masyarakat Orang Asli.

Dalam Rancangan Malaysia Ke-10 dari tahun 2011 hingga 2013 peruntukan pembangunan yang diperuntukkan ialah sebanyak RM11 .22 juta. Dalam tempoh tersebut tiada peruntukan untuk Program Penempatan Tersusun. Bagi Program Pembangunan Ekonomi diperuntukkan sebanyak RM1 .387 juta dan bagi Program Pembangunan Sosial sebanyak RM9.881 juta.

Pada tahun 2010 di bawah peruntukan Skim Program Kesejahteraan Rakyat (SPKR) Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak RM3.047 juta bagi projek bantuan rumah (PBR). Sebanyak 85 unit rumah PBR bina baru dan 14 unit baik pulih. Pada Tahun 2012 melalui peruntukan Private Funding Initiative (PFI) sebanyak RM0.32 juta dibelanjakan untuk pembinaan 8 unit PBR.

Manakala di bawah SPKR sebanyak RM1.211 juta telah digunakan untuk baik pulih rumah 144 unit rumah Orang Asli. Di bawah Program Pakej Rangsangan Khas Pembiayaan Swasta sejumlah RM3.75 juta telah dibelanjakan untuk melaksanakan 23 projek infrastruktur dan kemudahan awam di 16 perkampungan Orang Asli.

Pada Tahun 2013 pula di bawah skim ini peruntukan sebanyak RM0.973 juta untuk pembinaan rumah PBR sebanyak 8 unit bina baru dan 56 baik pulih rumah. Untuk kecemerlangan pendidikan program motivasi pelajar Orang Asli yang akan menduduki peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM. Peruntukan sebanyak RM0.1 juta telah dibelanjakan untuk tujuan tersebut.

UNIT DEWAN 31
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Lizafariff (Soalan lisan November 2013)
31
------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/3/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 25 (A26)

Nyatakan keluasan tanah serta status tanah (sama ada diwartakan) untuk setiap penempatan orang asli seluruh Negeri Johor.

JAWAPAN Y.B. PUAN HAJAH ASIAH BINTI MD. ARIFF

Masyarakat Orang Asli yang terdapat di Negeri Johor seramai 11 ,944 orang dan tinggal di 59 buah perkampungan. Mereka terdiri dari etnik Orang Kuala ,Orang Jakun , Orang Seletar, Orang Temuan dan Orang Kanaq. Dari segi taburan dapat kita lihat di mana , etnik Orang Kuala mendiami sebelah pantai barat Johor, Orang Jakun pula , kebanyakannya tinggal di sebelah utara Kota Tinggi meliputi daerah Kluang , Mersing, Segamat dan pedalaman Batu Pahat dan Muar. Manakala etnik Orang Temuan pula mereka tinggal di sekitar kaki gunung Ledang di daerah Ledang dan etnik Orang Kanaq pula mereka hanya terdapat di Kampung Sungai Selangi, Mawai Kota Tinggi.

Dari segi status tanah , dari tahun 1957 sehingga kini, Kerajaan Negeri Johor telah mewartakan tujuh 19 kawasan di 18 perkampungan Orang Asli . Sembilan belas kawasan di Iapan belas buah perkampungan ini telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Johor mengikut Seksyen 7 Akta 134 Akta Orang Asli Tahun 1954. Kampung-kampung tersebut ialah Kampung Bumiputera Dalam Rengit , Batu , Pahat, Kampung Kuala Benut , Benut Pontian , Kampung Bakar Batu , Skudai , Johor Bahru, Kampung Simpang Arang , Gelang Patah , Johor Bahru , Kampung Sungai Layau , Kota Tinggi , Kampung Sungai Selangi , Mawai , Kota Tinggi , Kampung Sayong Pinang , Kota Tinggi , Kampung Labong , Endau Mersing , Kampung Sedohok, Kahang , Kluang , Kampung Pengkalan Tereh , Kluang , Kampung Tanah Runtuh , Kluang , Kampung Sungai Mering , Tangkak , Ledang , Kampung Tanah Gemboh , Tangkak Ledang , Kampung Sentosa , Lenga , Muar, Kampung Puting , Buluh Kasap , Segamat, Kampung Lenek , Bekok Segamat, Kampung Segamat Kecil , Labis Segamat,dan Kampung Ulu Juaseh , Labis Segamat. Keseluruhan kawasan yang diwartakan mengikut Seksyen 7 Akta 134 ini ialah seluas 2,389 .628 hektar atau 5,904 .899 ekar.

Manakala dari tahun 1960 hingga sekarang , Kerajaan Negeri Johor juga telah
mewartakan 7 kawasan sebagai Rizab Kawasan Orang Asli mengikut Seksyen . 6 Akta 134 Akta Orang Asli Tahun 1954. Keluasan kawasan yang diwartakan mengikut seksyen ini ialah seluas 2,452 .4 75 hektar a tau 6 , 060. 143 ekar. Sembilan buah perkampungan Orang Asli yang diwartakan di bawah seksyen pula ialah seperti Kampung Air Pasir, Kahang , Kluang , Kampung Semanggar, Ulu Sungai Johor Kota Tinggi , Kampung Tanah Abang dan Kampung Tanjung Tuan , Endau , Mersing , Kampung Peta , Semberong , Mersing , Kampung Tanah Gemboh (Sialang) , Tangkak , Ledang ,Kampung

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTU LIS DEWAN NEGERI JOHOR
Lizajariff(Soalan lisanan novemberer 2013)
33
-----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Segamat Kecil , Labis , Segamat, Kampung Kudung dan Kampung Tamok,
Bekok, Segamat.

Terdapat sembilan kawasan Orang Asli di Negeri Johor yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tetapi masih belum diwartakan oleh Pihak Berkuasa Negeri . Keluasan bagi kawasan tersebut ialah 431 .649 hektar atau 1066.627 ekar. Kawasan yang dimaksudkan ialah seperti Kampung Orang Asli Sri Pantai, Senggarang , Batu Pahat, Kampung Pontian Besar (tapak kampung lama), Pontian , Kawasan Poh Lee Seng , Sedenak , Kulaijaya , Kawasan Kampung Batu 26 , Kahang , Kluang , Kampung Lanjut (tapak kampung lama) Layang- Layang , Kluang , Kampung Bukit Panjang , Bukit Kepong , Muar, Kampung Segamat Kecil , Lab is, Segamat , (kawasan tambahan) danKampung Sayong Pinang (kawasan tambahan) , Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi .

Dua penempatan Orang Asli di Negeri Johor yang te lah dipe rakukan oleh Pejabat Tanah Dan Galian Johor untuk di wartakan sebag ai rizab penempatan Orang Asli di bawah Seksyen 62(1) kanun Tanah Negara . Penempatan tersebut ialah Kampung Orang Asli Sri Banang , Minyak Beku ,Batu Pahat seluas 14.559 hektar, Kawasan di Sungai Semberong , Sri Medan seluas 149 .22 hektar. Terdapat juga 3 lokasi yang telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri mengikut seksyen 62 (1) lokasi terse but ialah Tapak Asrama Murid Orang Asli , Benut , Pontian se luas 0 .805 hektar, Tapak Pertanian Ulu Sungai Johor Kota Tinggi seluas 10.580 hektar dan penempatan
Orang Asli Kampung Kuala Masai , Plentong , Johor Bahru se luas 10.760 hektar. Keseluruhan keluasan kawasan yang diwartakan mengikut seksyen 62(1) oleh Kerajaan Negeri ialah 22 .145 hektar.

Kerajaan Persekutuan juga telah membuat pengambilan balik tanah mengikut Akta Pengambilan Balik Tanah Tahun 1990 bagi tiga penempatan Orang sli. Penempatan tersebut ialah Kampung Sri Mahkota , Pontian Besar,Pontian seluas 5.930 hektar, Pusat Latihan Jabatan Kemajuan Orang Asli ,Kluang seluas 1.834 hektar dan dua lot tanah di Kampung Orang Asli Bumiputera DaJam Rengit, Batu pahat seluas 3780 hektar Pada tahun 9.6.2004 Kerajaan Negeri Johor mela lui Majlis Mesyuarat Kerajaan telah meluluskan pemberimilikan tanah individu tanah seluas 163.755 hektar untuk kegunaan pertanian kepada 162 Orang Asli di Kampung Labong , Endau ,
Mersing.

Terdapat juga penempatan Orang Asli di Negeri Johor yang tinggal di atas kawasan yang status tanahnya masih tanah kerajaan seperti Rizab Jabatan Pengairan Dan Saliran , Rizab Perh ilitan , Rizab Hutan Simpan dan Hutan Simpan Kekal , Rizab Pantai dan tanah bermilik . Di antara penempatan Orang Asli tersebut ialahseperti Kampung Orang Asli Punan, Mersing , seluas lebihkurang 263 hektar berada di dalam rizab Perhilitan , Kampung Orang Asli Sungai Tuba , Mersing se lu as lebih kurang 34 hektar berada di dalam Hutan

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(Soalan lisan navember 2013)
34
--------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Simpan Mersing , Kampung Pengkalan Bukit , Mesing seluas 26 hektar berada dalam Rizab Hutan Simpan Tambahan Mersing , Kampung Tewowoh Mersing seluas lebih kurang 182 hektar berada di dalam Hutan Simpan Semberong(Tebatan Banj ir), Kampung Orang Asli Berasau , Kahang seluas lebih kurang 40 hektar berada di dalam Hutan Simpan Kekal Lenggor, Kampung Orang Asli Batu 18 , kahang Kluang seluas lebih kurang 40 hektar berada dalam Hutan Simpan Kluang . Antara penempatan Orang Asli yang berada di atas rizab pantai dan tanah milik syarikat ialah seperti Kampung Telok Kabong , Kampung Pasir Putih , Kampung Telok Jawa dan Kampung Sungai Temoh di Johor Bahru.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(SoaLan lisan Novem6er 2013)
35
-----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 31 (A27)

Senaraikan semua Jejantas penjalan kaki yang akan dibina merentas jalan di sepanjang Jalan Skudai, Jalan Tun Razak, Johor Bahru .

JAWAPAN Y.B. DATUK IR. HASNI BIN MOHAMAD

PIHAK KERAJAAN BERCAOANG MEMBINA JEJANTAS PEJALAN KAKI DI JALAN SKUdAI JALAN TUN RAZAK SEPERTI BERIKUT:

i) SEKSYEN 10 (HAOAPAN ANGSANA)I JALAN JOHOR BAHRU-AYER HIT AM SEKSYEN 1 O.LALUAN PERSEKUTUAN FT001 I OAERAH JOHOR BAHRU , JOHOR

ii) MEMBINA JEJANTAS PEJALAN KAKI di HAsAPAN HOSPITAL KULAI JALAN JOHOR BAHRU-AYER HITAM SEKSYEN 29.0 LALUAN PERSEKUTUAN FT001 I OAERAH JOHOR BAHRU , JOHOR.

iii) MEMBINA JEJANTAS PEJALAN KAKI di HAsAPAN TAMAN SURIA JALAN JOHOR BAHRU-KOTA TINGGI SEKSYEN 6 .2 LALUAN PERSEKUTUAN FT003, DAERAH JOHOR BAHRU , JOHOR

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(Soalan lisan ruwem6er 2013)
41
---------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 11 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN A29

Senaraikan setiap tarikh ,lokasi operasi penahanan pendatang asing haram dan bilangan tahanan untuk setiap kali operasi tersebut di seluruh Johor dari tahun 2000 sehingga kini.

JAWAPAN Y.A.B. DATO' SERI MENTERI BESAR

Jumlah lokasi operasi/jumlah penahanan PATI (2000 hingga Oktober 2013)

BIL TAHUN JUMLAH LOKASI JUMLAH TEMPAT TAHANAN
OPERASI TAHANAN
1 2000 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

2 2001 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

3 2002 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

4 2003 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

5 2004 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

6 2005 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

7 2006 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

8 2007 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PENJARA

9 2008 450 450 8,769 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

10 2009 520 11,009 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

11 2010 436 7,901 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS·-
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

12 2011 303 2,466 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

13 2012 463 6,446 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

14 2013 553 10,972 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN .

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/anff (Soalan lisan NOVember 2013)
47
-------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 11 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN A28

Senaraikan pendapatan dan perbelanjaan untuk setiap Muzium dari tahun 2000
sehingga 2013.

JAWAPAN Y.B. DATO' ZULKURNAIN BIN HAJJ KAMISAN

Muzium dan galeri yang di selenggara oleh Yayasan Warisan Johor adalah Muzium Kota Tinggi, Muzium Tokoh, Galeri Date' Onn dan Galeri Seni. Jumlah perbelanjaan dan peruntukkan yang di dapati adalah sebagaimana Lampiran A28(perbelanjaan keseluruhan Yayasan Warisan Johor).

Laporan Kewangan yang dinyatakan di atas merupakan Laporan Kewangan keseluruhan jabatan dan tidak diasingkan untuk Sahagian Pemuziuman sahaja. lni adalah kerana peruntukkan yang diperolehi diterima di bawah Kumpulan Wang Terkumpul. Mulai tahun 2005, Kerajaan Persekutuan telah memberi peruntukkan khas sumbangan pengurusan muzium. Di mana peruntukkan ini adalah menyeluruh kepada semua aktiviti yang ada dan tidak tertakluk kepada bahagian muzium sahaja. Hanya pada tahun 2012 sahaja baru dibuat pecahan bajet di antara Pemuziuman dan Yayasan Warisan Johor. Perbelanjaan muzium pada tahun 2012 berjumlah RM9 juta manakala pada tahun 2013 berjumlah RM5 juta sehingga bulan September 2013.

Pembukaan dan pembukaan semula galeri dan muzium Yayasan Warisan Johor;
1. Muzium Kota Tinggi mula dibuka semula kepada orang ramai pada
30.08.2002
2. Galeri Seni Johor mula dibuka semula kepada orang ramai pada 06.05.2003
3. Galeri Date' Onn mula dibuka pada 11 .09.2012
4. Muzium Tokoh masih dalam pengisian pameran dan reka bentuk dalaman

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(SoaLan LISAN NOVEMBER 2013)
64
----------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARI KHAMIS, 7-18 NOVEMBER 2013

YANG BERHORMAT EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
B11

Nyatakan jumlah bilangan pengunjung Laman Web berkenaan dengan Kerajaan Negeri Johor dan tarikh kemas kini terkini untuk setiap Iaman web.

JAWAPAN

Laporan tiga (3) bulan terkini jumlah bilangan pengunjung Portal Web Rasmi Kerajaan Negeri Johor adalah seperti berikut
1. Ogos 2013 - 28,448 orang
2. September 2013- 35,684 orang
3. Oktober 2013-34,767 orang

Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor dikemaskini dari masa ke semasa dantarikh kemaskini terakhir adalah 1 November 2013.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ina (SoaLan Bertulis NOVEMBER 2013)
18
--------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARI KHAMIS, 7-18 NOVEMBER 2013

YANG BERHORMAT EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
B12

Nyatakan kegunaan dan teknik pengendalian untuk setiap tapak pelupusan sisa pepejal yang tamat beroperasi di seluruh Negeri Johor.

JAWAPAN

Untuk makluman, tapak pelupusan sisa pepejal sedia ada yang telah tamat operasi(dumping site) merupakan samaada milik kerajaan negeri, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau milik persendirian. Sebarang keperluan untuk kegunaan dan pengendalian kerja-kerja naik taraf, terpulang kepada perancangan pemilik.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ina (Soalan Bertulis november 2013)
19

-----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARI KHAMIS, 7-18 NOVEMBER 2013

YANG BERHORMAT EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
B13

Nyatakan hasil pendapatan daripada industri Perikanan di setiap Daerah untuk seluruh Negeri Johor dari tahun 2000 sehingga 2013.

JAWAPAN

lndustri Perikanan Negeri Johor terbahagi kepada perikanan tangkapan dan ternakan akuakultur.

Jabatan Perikanan Negeri Johor hanya mengutip data pendaratan nelayan secara
persampelan dan nilai yang diperolehi adalah berdasarkan harga borong semasa tahun berkaitan. Manakala data pengeluaran akuakultur berdasarkan pengusaha yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan Negeri Johor.

Bersama-sama ini disertakan Lampiran 1 ( Hasil Tangkapan Perikanan) dan Lampiran 2 (Hasil Pengeluaran Ternakan Akuakultur ) :
UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/i7Ul (SoaLan BERTULIS november 2013)
20
---------------------------------------------------------
HASIL PENDAPATAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013
TAHUN PENDARATAN (MT) NILAI (RM)
2000 83,420 291,640,000.00
2001 83,724 274,570,000.00
2002 92,203 291 ,460,000.00
2003 87,111 265,160,000.00
2004 82,912 269,380,000.00
2005 77,195 292,730,000.00
2006 108,566.05 411,310,484.01
2007 97,456.08 387,830,000.00
2008 92,209.76 382,480,000.00

*Dari tahun 2000 sehingga 2008 pendaratan mengikut daerah tidak diperolehi kerana sistem yang digunakan untuk mendapat
maklumat perikanan bermula pada tahun 2009.

TAHUN 2009 TAHUN 2010
Daerah Pendaratan (TM) Nilai (RM) Daerah Pendaratan (TM) Nilai (RM)
Batu Pahat 2,689.89 12,559,235.39 Batu Pahat 3,460.07 17,631 ,434.37
Johor Bharu 240.52 2,143,317.81 Johor Bharu 245.39 2,420,751 .34
Kota Tinggi 11 ,604.41 48,730,208.50 Kota Tinggi 14,978.29 90,675,448.11
Mersing 65,712.05 273,381 ,422.02 Mersing 73,787.52 27 4,215,054.49
Muar 1,265.35 15,808,125.85 Muar 4,394.14 49,671 ,306.95
Pontian 6,102.11 33,788,494.81 Pontian 12,675.29 103,494,883.97
Grand Total 87614.33 386,410,804.40 Grand Total 109,540.70 538,108,879.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENDAPATAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

TAHUN 2011 TAHUN 2012
Daerah Pendaratan (TM) Nilai (RM) Daerah Pendaratan (TM) Nilai (RM)
Batu Pahat 3,840.91 23,351,157.74 Batu Pahat 4,825.34 29,882,685.96
Johor Bharu 4,277.39 44,787,799.58 Johor Bharu 4,300.40 44,477,749.46
Kota Tinggi 11,632.89 67,349,471.77 Kota Tinggi 11,969.06 66,021 ,329.19
Mersing 69,981 .82 298,345,315.67 Mersing 79,807.76 355,226,496.23
Muar 7,358.31 99,793,570.08 Muar 3,099.73 42,914,309.71
Pontian 12,647.91 128,643,988.03 Pontian 20,841 .28 144,011 ,450.52
Grand Total 109,739.25 662,271 ,302.90 Grand Total 124,843.57 682,534,021.10


TAHUN 2013
Daerah Pendaratan ( TM) Nilai (RM)
Batu Pahat 3,919.16 28,635,148.35
Johor Bharu 3,116.67 36,336,676.66
Kota Tinggi 6,900.50 35,973,919.82
Mersing 67,045.80 308,600,038.68
Muar 2,429.54 34,532,544.34
Pontian 11 ,224.51 110,657,740.69
Grand Total     94,636.18 554,736,068.50

-----------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH: BATU PAHAT

SISTEM TERNAKAN
TAHUN AIR TAWAR AIR PAYAU
KOLAM SANGKAR TANGKISIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUTSUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 208.20 17.75 27.10 1,444,861 92.50 - - 232.82 -
2001 655.70 18.50 35.72 1,232,843 130.80 - - - -
2002 241.60 1.70 14.58 901,300 51.50 - - 528.32 -
2003 846.71 - 8.42 902,050 162.00 - - 341 .00 -
2004 828.20 - 8.48 1,169,950 156.50 - - 282.96 -
2005 1,529.18 - 4.06 1,649,000 193.20 - - 28.77 -
2006 1,621.41 - 6.38 1,655,550 141 .70 - - - -
2007 1,689.35 - 6.45 1,722,700 345.50 - - - -
2008 1,822.08 - 4.52 1,771,460 494.00 - - - -
2009 1,049.51 - 3.08 2,127,477 823.71 - - - -
2010 950.65 - 41.21 1,456,736 802.31 - - - -
2011 1,119.04 - 59.66 1,076,020 724.50 - - 890.10 -
2012 1 '160.40 - 66.63 841 ,947 557.00 - - 63.50 -
2013 645.20 - 59.00 517,940 276.50 - - - -
2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : JOHOR BAHRU

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 72.72 - - 47,741,693 1,664.24 334.84 10,554.48 - -
2001 254.94 - - 52,690,124 1,238.03 284.59 6,616.06 - -
2002 82.70 - - 90,383,867 492.81 737.26 5,211 .27 - -
2003 555.09 - - 121 ,720,437 1,465.74 1,169.11 7,395.06 - -
2004 405.58 - - 104,760,815 1,058.43 1,277.27 7,617.32 - -
2005 429.19 - - 113,555,323 1,020.94 1,338.70 7,017.62 - -
2006 529.55 - - 151 ,909,510 1,231 .27 1,926.24 6,447.10 - -
2007 877.50 - - 174,461,325 1,077.57 2,178.52 3,491 .88 - -
2008 902.90 - - 194,017,579 1,204.34 3,005.42 8,475.47 - -
2009 1,585.59 - - 208,349' 167 965.20 2,170.76 10,108.91 - -
2010 991 .33 - - 57,852,060 1,159.77 1,858.20 10,378.00 - -
2011 61.42 - - 52,495,898 711 .89 1,453.75 2,555.83 - -
2012 192.06 - - 64,401 ,681 496.60 1,949.25 1,850.22 - -
2013 62.24 - - 32,909,990 107.01 782.01 813.60 - -
2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : KLUANG

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)

2000 328.68 - - 6,608,994 - - - - -
2001 991 .11 - - 5,057,570 - - - - -
2002 400.07 5.30 - 7,747,687 - - - - -
2003 1,284.50 16.80 - 11,499,747 - - - - -
2004 2,033.30 22.00 - 15,116,299 - - - - -
2005 1,679.81 2.35 - 25,896,194 - - - - -
2006 632.90 4.80 - 6,713,245 - - - - -
2007 569.06 1.42 - 44,474,584 - - - - -
2008 870.96 2.15 - 61,951 ,053 - - - - -
2009 2,651.72 0.50 - 58,980,328 - - - - -
2010 4,393.91 - - 58,663,257 - - - - -
2011 3,594.61 1.16 - 77,675,314 - - - - -
2012 2,840.80 0.71 - 95,122,152 - - - - -
2013 1,230.23 1.80 - 47,674,481 - - - - -
2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH: KOTA TINGGI

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIRPAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKISIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)

2000 951 .24 4.13 - 10,431 ,612 1,502.87 71 .01 - - -
2001 2,227.92 5.71 - 13,175,147 2,753.05 169.85 - - -
2002 471 .75 3.73 - 31 ,806,841 856.09 123.03 - - -
2003 1,825.21 3.55 - 78,725,308 1,741.41 152.16 - - -
2004 1,947.45 1.37 - 50,502,282 2,309.57 185.29 21 .70 - -
2005 1,603.79 3.85 - 100,794,508 3,827.03 117.67 11 .67 - -
2006 1,789.97 353.00 - 98,085,787 5,240.96 137.79 0.75 - - I
2007 2,556.94 9.87 - 85,115,044 5,900.55 413.31 31 .25 - -
2008 8,363.91 3.32 - 110,112,205 7,379.52 2,109.05 7.60 - -
2009 5,125.48 1.06 - 95,350,070 8,885.48 1,376.46 5.24 - -
2010 4,346.99 3.18 - 109,643,331 10,284.03 2,059.56 29.70 - -
2011 3,151 .29 0.48 - 160,424,954 4,751 .31 2,001 .12 8.47 - -
2012 2,840.80 16.54 - 95,122,152 4,735.68 1,516.03 411 .91 - -
2013 2,488.68 4.53 - 113,135,600 2,312.11 319.97 1.11 - -
2014 - -
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH: KULAIJAYA

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - -
2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - -
2010 497.35 - - 55,024,437 - - - - -
2011 358.60 - - 40,793,165 - - - - -
2012 358.71 - - 32,298,185 - - - - -
2013 145.85 - - 21,916,874 - - - - -
2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : LEDANG

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIRPAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKISIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM

(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - -
2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - -
2010 309.45 7.16 - - - - - - -
2011 121.19 6.80 - - - - - - -
2012 160.25 14.37 - - - - - - -
2013 71.12 5.31 - - - - - - -
2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : MERSING

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)

2000 68.00 - - 31,503,548 143.88 41 .58 - - -
2001 126.70 - - 23,065,693 123.60 40.88 - - -
2002 89.21 - - 15,445,165 90.80 41 .70 - - -
2003 210.76 - - 14,077,682 189.74 40.50 - - -
2004 263.13 - - 13,556,026 148.68 49.54 - - -
2005 300.42 - - 12,490,861 168.70 43.41 - - -
2006 378.84 - - 12,096,299 202.80 7.90 - - - -
2007 158.99 - - 6,731,030 164.50 12.00 - - -
2008 570.60 - - 25,115,010 953.72 15.90 - - -
2009 807.35 - - 21 ,385,245 946.37 1.62 - - -
2010 772.38 - - 16,081,088 1,105.30 9.75 - - -
2011 1,037.52 - - 11,603,018 1,225.50 18.90 - - - I
2012 1,028.16 - - 10,397,790 1,102.55 9.12 - - -
2013 325.04 - - 5,273,532 458.51 7.20 - - -
2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : MUAR

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN

KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)

2000 41 .96 1.67 5.57 118,000 88.20 16.25 - - -
2001 73.04 - 0.15 60,500 86.10 9.71 - - -
2002 22.61 - 2.41 174,000 77.90 7.31 - - 5.74
2003 71 .95 - 0.80 785,000 46.40 2.75 - - 5.34
2004 58.64 - 8.30 238,000 52.95 6.10 - - -
2005 64.15 - 47.50 317,500 16.10 4.18 - 678.76 6.43
2006 187.85 3.62 - 207,400 34.09 1.20 - 733.80 3.12
2007 40.87 3.73 - 180,000 32 .00 0.30 - 84 .00 2.30
2008 255.65 4.67 - 200,800 35 .10 1.10 - 138.32 3.47
2009 108.72 6.00 - 213,955 94.68 - - 56.94 -
2010 703.51 67.72 2.25 123,080 445.24 - - 45.00 40.48
2011 193.98 37.25 2.85 155,800 179.00 - - 8.40 5.60
2012 239.08 15.40 1.10 136,400 174.00 - - 30.00 -
2013 171.50 8.15 - 57,700 58.00 - - - -
2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : PONTIAN

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 167.32 - 16.51 25,504,275 80.50 2,136.98 - - -
2001 511 .98 - 12.50 9,780,379 77.10 1,373.75 - - -
2002 114.98 - 10.60 9,535,054 92.00 1,437.91 - - -
2003 526.93 - - 48,252,487 134.00 2,048.10 - - -
2004 155.26 - - 25,181 ,209 128.40 1,710.20 - 506.40 -
2005 353.14 - - 15,473,405 101.80 1,703.63 - 584.71 -
2006 225.78 - - 173,276,985 379.70 2,536.32 - 46.06 -
2007 255.16 - - 66,509,717 285.30 2,720.30 - 22.75 -
2008 472.27 - - 75,352,321 783.60 2,456.08 - - -
2009 753.84 - - 63,706,628 749.33 2,924.91 - - -
2010 649.36 - - 70,553,017 823.60 3,129.11 - - -
2011 464.70 - - 79,424,345 557.70 3,061 .73 - - -
2012 362.45 - - 89,089,935 373.50 3,149.20 - - -
2013 189.40 - - 35,678,532 276.50 1 '155.28 - - -
2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : SEGAMAT

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 33.20 - - - - - - - -
2001 142.00 - - - - - - - -
2002 39.23 1.20 - - - - - - -
2003 121.22 1.00 0.69 - - - - - -
2004 6.18 0.53 0.15 - - - - - -
2005 98.46 4.09 0.59 - - - - - -
2006 40.76 3.64 0.70 - - - - - -
2007 493.54 4.91 - - - - - - -
2008 756.87 - - - - - - - -
2009 687.96 2.66 - - - - - - -
2010 406.20 6.17 - - - - - - -
2011 414.51 3.34  - - - - - - -
2012 371.65 10.29 - - - - - - -
2013 328.16 4.43 - - - - - - -
2014-------------------------------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARI KHAMIS, 7-18 NOVEMBER 2013

YANG BERHORMAT EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING).125
B15

Nyatakan keluasan setiap kawasan hutan paya bakau untuk Negeri Johor dari tahun 2000 sehingga kini.

JAWAPAN

Pada masa kini (2013), Negeri Johor mempunyai kawasan Hutan Simpan Kekal (HSK) seluas 351 ,301 hektar yang meliputi 328,639.57 hektar adalah kawasan Hutan Darat,4,289.36 hektar adalah kawasan Hutan Paya Gambut dan 18,372.60 merupakan kawasan Hutan Paya Laut (Paya Bakau).

Kawasan-kawasan Hutan Paya Laut Negeri Johor dari tahun 2000 hingga 2013 adalah
seperti berikut :

TAHUN SENARAI HUTAN SIMPAN PAYA LAUT NEGERI JOHOR JUMLAH

BELUNGKOR KUALA SEDILI SUNGAI JOHOR SUNGAI LEBAM SUNGAI SANTI SUNGAI PULAI BENUT BAHAN/KEMUDI PENDAS
2000 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 9251.35 146.17 155.81 127.04 20532.17
2001 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 9251.35 146.17 155.81 127.04 20532.17
2002 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 9251.35 146.17 155.81 127.04 20532.17
2003 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 9251.35 146.17 155.81 13.32 20418.45
2004 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8893.64 146.17 155.81 13.32 20060.74
2005 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 19475.48
2006 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 19475.48
2007 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 19475.48
2008 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 19475.48
2009 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 18581.72
2010 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 61.3 155.81 13.32 18541.70
2011 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 61.3 0 13.32 18385.89
2012 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 61.3 0 13.32 18385.89
2013 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 61.3 0 13.32 18372.60

UNIT DEWAN - 21 -
PEJABA T JURUTULIS DEW AN NEGERI JOHOR
Liza/ iTUJ (.Soalan bertulis november 2013)
21
-----------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 20 (A24)

Nyatakan syarikat-syarikat yang terlibat, kos perbelanjaan serta tempoh persiapan aalam pembersihan serta pengindahan Sungai Segget, Johor Bahru .

JAWAPAN Y.A.B. DATO' SERI MENTERI BESAR

Projek pembersihan dan pengindahan Sungai Segget mempunyai 2 pakej utama iaitu :

Pakej 1: Membina dan menyiapkan loji rawatan kumbahan berkapasiti 150,000PE. Pakej ini telah pun bermula pada Jun 2013 dan akan dijangka siap pada Ogos 2015 iaitu dalam tempoh 2 tahun . Kontrak untuk pakej ini telah diserahkan kepada kontraktor GTS Contractor Sdn Bhd secara "Reka dan Bina" melalui keputusan Lembaga Tender A bernilai RM78,888,000.00. Kontraktor juga perlu menyelenggara serta menyediakan prosedur latihan bagi tujuan penyerahan loji ini kelak kepada pihak MBJB.

Pakej 2: Membina dan menyiapkan sistem tebatan banjir, pengalihan utility , paip pembetungan dan landskap serta kerja-kerja berkaitan di Jalan Wong Ah Fook. Pakej ini akan dijangka bermula pada Januari 2014 dan perlu disiapkan dalam jangka masa 2 tahun iaitu awal 2016. Kontraktor yang akan melaksanakan projek ini masih belum dilantik.

Kos keseluruhan projek ini adalah RM200 juta tidak termasuk kos pengambilan balik tanah yang menelan belanja sebanyak RM23 juta.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Lizalariff(Soalan lisan November 2013)
27
---------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 11 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN A25

Nyatakan jumlah peruntukan diberi untuk tujuan pembangunan orang asli dari tahun 2000 sehingga kini, serta nyatakan program-program, projek-projek yang telah dijalankan untuk tujuan pembangunan ini untuk Negeri Johor.

JAWAPAN Y.B. PUAN HAJAH ASIAH BINTI MD. ARIFF

Peruntukan Pembangunan Jabatan Kemajuan Orang Asli merupakan peruntukan semasa yang diterima dari Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah. Peruntukan yang diterima dari tahun 2000 sehingga 2013 adalah sebanyak RM45.218 juta. Peruntukan tersebut adalah untuk tujuan pelaksanaan projek-projek pembangunan seperti Program Penempatan Tersusun,Program Pembangunan Ekonomi dan Program Pembangunan Sosial.

Dalam Rancangan Malaysia Ke 8 (RMK8) iaitu dari tahun 2001 hingga 2005 sejumlah peruntukan yang diterima ialah sebanyak RM15.179 juta. Bagi tempoh lima tahun, peruntukan tersebut telah digunakan untuk melaksanakan tiga program iaitu
Program Penempatan Tersusun, Program Pembangunan Ekonomi dan Program Pembangunan Sosial.

Di bawah Program Penempatan Tersusun projek-projek yang telah dilaksanakan ialah seperti penyusunan semula kampung iaitu Kampung Bumiputera Dalam Rengit, Batu Pahat, Kampung Sungai Layau, Kota Tinggi , Kampung Simpang Arang,  Gelang Patah, Kampung Pengkalan Tereh, Kluang dan Kampung Segamat Kecil, Segamat. Peruntukan ini juga telah digunakan untuk penyusunan semula kampung yang terdedah kepada bencana alam iaitu Kampung Sri Mahkota, Pontian Besar, Pontian dan Kampung Kuala Masai, Plentong, Johor Bahru. Sepanjang tempoh RMK-8 projek-projek yang telah dilaksanakan di penempatan yang tersebut di atas tadi ialah seperti membina dan menyiapkan rumah sebanyak 201 unit, membina dan menyiapkan kemudahan lnfrastruktur serta kemudahan awam seperti jalan, longkang, jambatan konkrit, jeti, TABIKA dan lain-lain.

Di bawah Program Pembangunan Ekonomi pula peruntukan projek yang telah dilaksanakan ialah seperti bantuan ternakan dan perikanan, pengembangan pertanian, bimbingan usahawan kepada Orang Asli , bantuan ruang niaga dan juga menyediakan kemudahan infrastruktur di ladang-ladang Rancangan Orang Asli yang dimajukan oleh FELCRA Bhd.

Manakala di bawah Program Pembangunan Sosial pula dalam tempoh tersebut antara projek-projek yang telah dilaksanakan ialah Bantuan Rumah PPRT sebanyak 116 unit di pelbagai Daerah, penyediaan kemudahan infrastruktur di perkampungan Orang Asli 18 projek, bantuan pembinaan rumah ketua masyarakat sebanyak 13 projek, penyediaan kemudahan balai rawatan di perkampungan Orang Asli 18 projek, penyediaan kemudahan serta penyelenggaraan TABIKA untuk anak-anak

UNIT DEWAN 
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(Soalan lisan November 2013)
30
----------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 11 NOVEMBER 2013

Orang Asli 35 projek dan pelaksanaan program pembangunan manusia dan minda seperti kursus-kursus bagi semua lapisan masyarakat Orang Asli sebanyak 66 projek.

Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 iaitu bagi tempoh lima tahun dari tahun 2006 hingga 2010, Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM18.153 juta. Peruntukan sebanyak RM3.15 juta bagi melaksanakan Program Penempatan Tersusun antar projek yang telah dilaksanakan ialah seperti pembinaan projek bantuan rumah,kemudahan infrastruktur serta kemudahan awam. RM2.562 juta untuk melaksanakan Program Pembangunan Ekonomi antara projek yang dilaksanakan ialah seperti bantuan enjin sangkut, bot fibre glass, peralatan menangkap ikan kepada nelayan pantai, bantuan kepada pekedai runcit, infrastruktur di kawasan pembangunan ladang Orang Asli serta kursus pengembangan kepada golongan petani Orang Asli. Sebanyak RM12.441 juta pula untuk Program Pembangunan Sosial antara projek yang dilaksanakan ialah pembinaan bantuan rumah PPRT, kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam di perkampungan Orang Asli, serta pelaksanaan program pembangunan manusia dan minda di kalangan semua lapisan masyarakat Orang Asli.

Dalam Rancangan Malaysia Ke-10 dari tahun 2011 hingga 2013 peruntukan pembangunan yang diperuntukkan ialah sebanyak RM11 .22 juta. Dalam tempoh tersebut tiada peruntukan untuk Program Penempatan Tersusun. Bagi Program Pembangunan Ekonomi diperuntukkan sebanyak RM1 .387 juta dan bagi Program Pembangunan Sosial sebanyak RM9.881 juta.

Pada tahun 2010 di bawah peruntukan Skim Program Kesejahteraan Rakyat (SPKR) Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak RM3.047 juta bagi projek bantuan rumah (PBR). Sebanyak 85 unit rumah PBR bina baru dan 14 unit baik pulih. Pada Tahun 2012 melalui peruntukan Private Funding Initiative (PFI) sebanyak RM0.32 juta dibelanjakan untuk pembinaan 8 unit PBR.

Manakala di bawah SPKR sebanyak RM1.211 juta telah digunakan untuk baik pulih rumah 144 unit rumah Orang Asli. Di bawah Program Pakej Rangsangan Khas Pembiayaan Swasta sejumlah RM3.75 juta telah dibelanjakan untuk melaksanakan 23 projek infrastruktur dan kemudahan awam di 16 perkampungan Orang Asli.

Pada Tahun 2013 pula di bawah skim ini peruntukan sebanyak RM0.973 juta untuk pembinaan rumah PBR sebanyak 8 unit bina baru dan 56 baik pulih rumah. Untuk kecemerlangan pendidikan program motivasi pelajar Orang Asli yang akan menduduki peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM. Peruntukan sebanyak RM0.1 juta telah dibelanjakan untuk tujuan tersebut.

UNIT DEWAN 31
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Lizafariff (Soalan lisan November 2013)
31
------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/3/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 25 (A26)

Nyatakan keluasan tanah serta status tanah (sama ada diwartakan) untuk setiap penempatan orang asli seluruh Negeri Johor.

JAWAPAN Y.B. PUAN HAJAH ASIAH BINTI MD. ARIFF

Masyarakat Orang Asli yang terdapat di Negeri Johor seramai 11 ,944 orang dan tinggal di 59 buah perkampungan. Mereka terdiri dari etnik Orang Kuala ,Orang Jakun , Orang Seletar, Orang Temuan dan Orang Kanaq. Dari segi taburan dapat kita lihat di mana , etnik Orang Kuala mendiami sebelah pantai barat Johor, Orang Jakun pula , kebanyakannya tinggal di sebelah utara Kota Tinggi meliputi daerah Kluang , Mersing, Segamat dan pedalaman Batu Pahat dan Muar. Manakala etnik Orang Temuan pula mereka tinggal di sekitar kaki gunung Ledang di daerah Ledang dan etnik Orang Kanaq pula mereka hanya terdapat di Kampung Sungai Selangi, Mawai Kota Tinggi.

Dari segi status tanah , dari tahun 1957 sehingga kini, Kerajaan Negeri Johor telah mewartakan tujuh 19 kawasan di 18 perkampungan Orang Asli . Sembilan belas kawasan di Iapan belas buah perkampungan ini telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Johor mengikut Seksyen 7 Akta 134 Akta Orang Asli Tahun 1954. Kampung-kampung tersebut ialah Kampung Bumiputera Dalam Rengit , Batu , Pahat, Kampung Kuala Benut , Benut Pontian , Kampung Bakar Batu , Skudai , Johor Bahru, Kampung Simpang Arang , Gelang Patah , Johor Bahru , Kampung Sungai Layau , Kota Tinggi , Kampung Sungai Selangi , Mawai , Kota Tinggi , Kampung Sayong Pinang , Kota Tinggi , Kampung Labong , Endau Mersing , Kampung Sedohok, Kahang , Kluang , Kampung Pengkalan Tereh , Kluang , Kampung Tanah Runtuh , Kluang , Kampung Sungai Mering , Tangkak , Ledang , Kampung Tanah Gemboh , Tangkak Ledang , Kampung Sentosa , Lenga , Muar, Kampung Puting , Buluh Kasap , Segamat, Kampung Lenek , Bekok Segamat, Kampung Segamat Kecil , Labis Segamat,dan Kampung Ulu Juaseh , Labis Segamat. Keseluruhan kawasan yang diwartakan mengikut Seksyen 7 Akta 134 ini ialah seluas 2,389 .628 hektar atau 5,904 .899 ekar.

Manakala dari tahun 1960 hingga sekarang , Kerajaan Negeri Johor juga telah
mewartakan 7 kawasan sebagai Rizab Kawasan Orang Asli mengikut Seksyen . 6 Akta 134 Akta Orang Asli Tahun 1954. Keluasan kawasan yang diwartakan mengikut seksyen ini ialah seluas 2,452 .4 75 hektar a tau 6 , 060. 143 ekar. Sembilan buah perkampungan Orang Asli yang diwartakan di bawah seksyen pula ialah seperti Kampung Air Pasir, Kahang , Kluang , Kampung Semanggar, Ulu Sungai Johor Kota Tinggi , Kampung Tanah Abang dan Kampung Tanjung Tuan , Endau , Mersing , Kampung Peta , Semberong , Mersing , Kampung Tanah Gemboh (Sialang) , Tangkak , Ledang ,Kampung

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTU LIS DEWAN NEGERI JOHOR
Lizajariff(Soalan lisanan novemberer 2013)
33
-----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Segamat Kecil , Labis , Segamat, Kampung Kudung dan Kampung Tamok,
Bekok, Segamat.

Terdapat sembilan kawasan Orang Asli di Negeri Johor yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tetapi masih belum diwartakan oleh Pihak Berkuasa Negeri . Keluasan bagi kawasan tersebut ialah 431 .649 hektar atau 1066.627 ekar. Kawasan yang dimaksudkan ialah seperti Kampung Orang Asli Sri Pantai, Senggarang , Batu Pahat, Kampung Pontian Besar (tapak kampung lama), Pontian , Kawasan Poh Lee Seng , Sedenak , Kulaijaya , Kawasan Kampung Batu 26 , Kahang , Kluang , Kampung Lanjut (tapak kampung lama) Layang- Layang , Kluang , Kampung Bukit Panjang , Bukit Kepong , Muar, Kampung Segamat Kecil , Lab is, Segamat , (kawasan tambahan) danKampung Sayong Pinang (kawasan tambahan) , Ulu Sungai Johor, Kota Tinggi .

Dua penempatan Orang Asli di Negeri Johor yang te lah dipe rakukan oleh Pejabat Tanah Dan Galian Johor untuk di wartakan sebag ai rizab penempatan Orang Asli di bawah Seksyen 62(1) kanun Tanah Negara . Penempatan tersebut ialah Kampung Orang Asli Sri Banang , Minyak Beku ,Batu Pahat seluas 14.559 hektar, Kawasan di Sungai Semberong , Sri Medan seluas 149 .22 hektar. Terdapat juga 3 lokasi yang telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri mengikut seksyen 62 (1) lokasi terse but ialah Tapak Asrama Murid Orang Asli , Benut , Pontian se luas 0 .805 hektar, Tapak Pertanian Ulu Sungai Johor Kota Tinggi seluas 10.580 hektar dan penempatan
Orang Asli Kampung Kuala Masai , Plentong , Johor Bahru se luas 10.760 hektar. Keseluruhan keluasan kawasan yang diwartakan mengikut seksyen 62(1) oleh Kerajaan Negeri ialah 22 .145 hektar.

Kerajaan Persekutuan juga telah membuat pengambilan balik tanah mengikut Akta Pengambilan Balik Tanah Tahun 1990 bagi tiga penempatan Orang sli. Penempatan tersebut ialah Kampung Sri Mahkota , Pontian Besar,Pontian seluas 5.930 hektar, Pusat Latihan Jabatan Kemajuan Orang Asli ,Kluang seluas 1.834 hektar dan dua lot tanah di Kampung Orang Asli Bumiputera DaJam Rengit, Batu pahat seluas 3780 hektar Pada tahun 9.6.2004 Kerajaan Negeri Johor mela lui Majlis Mesyuarat Kerajaan telah meluluskan pemberimilikan tanah individu tanah seluas 163.755 hektar untuk kegunaan pertanian kepada 162 Orang Asli di Kampung Labong , Endau ,
Mersing.

Terdapat juga penempatan Orang Asli di Negeri Johor yang tinggal di atas kawasan yang status tanahnya masih tanah kerajaan seperti Rizab Jabatan Pengairan Dan Saliran , Rizab Perh ilitan , Rizab Hutan Simpan dan Hutan Simpan Kekal , Rizab Pantai dan tanah bermilik . Di antara penempatan Orang Asli tersebut ialahseperti Kampung Orang Asli Punan, Mersing , seluas lebihkurang 263 hektar berada di dalam rizab Perhilitan , Kampung Orang Asli Sungai Tuba , Mersing se lu as lebih kurang 34 hektar berada di dalam Hutan

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(Soalan lisan navember 2013)
34
--------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Simpan Mersing , Kampung Pengkalan Bukit , Mesing seluas 26 hektar berada dalam Rizab Hutan Simpan Tambahan Mersing , Kampung Tewowoh Mersing seluas lebih kurang 182 hektar berada di dalam Hutan Simpan Semberong(Tebatan Banj ir), Kampung Orang Asli Berasau , Kahang seluas lebih kurang 40 hektar berada di dalam Hutan Simpan Kekal Lenggor, Kampung Orang Asli Batu 18 , kahang Kluang seluas lebih kurang 40 hektar berada dalam Hutan Simpan Kluang . Antara penempatan Orang Asli yang berada di atas rizab pantai dan tanah milik syarikat ialah seperti Kampung Telok Kabong , Kampung Pasir Putih , Kampung Telok Jawa dan Kampung Sungai Temoh di Johor Bahru.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(SoaLan lisan Novem6er 2013)
35
-----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 12 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 31 (A27)

Senaraikan semua Jejantas penjalan kaki yang akan dibina merentas jalan di sepanjang Jalan Skudai, Jalan Tun Razak, Johor Bahru .

JAWAPAN Y.B. DATUK IR. HASNI BIN MOHAMAD

PIHAK KERAJAAN BERCAOANG MEMBINA JEJANTAS PEJALAN KAKI DI JALAN SKUdAI JALAN TUN RAZAK SEPERTI BERIKUT:

i) SEKSYEN 10 (HAOAPAN ANGSANA)I JALAN JOHOR BAHRU-AYER HIT AM SEKSYEN 1 O.LALUAN PERSEKUTUAN FT001 I OAERAH JOHOR BAHRU , JOHOR

ii) MEMBINA JEJANTAS PEJALAN KAKI di HAsAPAN HOSPITAL KULAI JALAN JOHOR BAHRU-AYER HITAM SEKSYEN 29.0 LALUAN PERSEKUTUAN FT001 I OAERAH JOHOR BAHRU , JOHOR.

iii) MEMBINA JEJANTAS PEJALAN KAKI di HAsAPAN TAMAN SURIA JALAN JOHOR BAHRU-KOTA TINGGI SEKSYEN 6 .2 LALUAN PERSEKUTUAN FT003, DAERAH JOHOR BAHRU , JOHOR

UNIT DEWAN 
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(Soalan lisan ruwem6er 2013)
41
---------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 11 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN A29

Senaraikan setiap tarikh ,lokasi operasi penahanan pendatang asing haram dan bilangan tahanan untuk setiap kali operasi tersebut di seluruh Johor dari tahun 2000 sehingga kini.

JAWAPAN Y.A.B. DATO' SERI MENTERI BESAR

Jumlah lokasi operasi/jumlah penahanan PATI (2000 hingga Oktober 2013)

BIL TAHUN JUMLAH LOKASI JUMLAH TEMPAT TAHANAN
OPERASI TAHANAN
1 2000 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

2 2001 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

3 2002 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

4 2003 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

5 2004 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

6 2005 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

7 2006 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PGA-PDRM

8 2007 TIADA REKOD TIADA REKOD DEPOT IMIGRESEN - Dl BAWAH
KAWALAN PENJARA

9 2008 450 450 8,769 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

10 2009 520 11,009 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

11 2010 436 7,901 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS·-
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

12 2011 303 2,466 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

13 2012 463 6,446 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN

14 2013 553 10,972 DEPOT IMIGRESEN PEKAN NENAS -
Dl BAWAH KAWALAN IMIGRESEN .

UNIT DEWAN 
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/anff (Soalan lisan NOVember 2013)
47
-------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 11 NOVEMBER 2013

Y.B. EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN A28

Senaraikan pendapatan dan perbelanjaan untuk setiap Muzium dari tahun 2000
sehingga 2013.

JAWAPAN Y.B. DATO' ZULKURNAIN BIN HAJJ KAMISAN

Muzium dan galeri yang di selenggara oleh Yayasan Warisan Johor adalah Muzium Kota Tinggi, Muzium Tokoh, Galeri Date' Onn dan Galeri Seni. Jumlah perbelanjaan dan peruntukkan yang di dapati adalah sebagaimana Lampiran A28(perbelanjaan keseluruhan Yayasan Warisan Johor).

Laporan Kewangan yang dinyatakan di atas merupakan Laporan Kewangan keseluruhan jabatan dan tidak diasingkan untuk Sahagian Pemuziuman sahaja. lni adalah kerana peruntukkan yang diperolehi diterima di bawah Kumpulan Wang Terkumpul. Mulai tahun 2005, Kerajaan Persekutuan telah memberi peruntukkan khas sumbangan pengurusan muzium. Di mana peruntukkan ini adalah menyeluruh kepada semua aktiviti yang ada dan tidak tertakluk kepada bahagian muzium sahaja. Hanya pada tahun 2012 sahaja baru dibuat pecahan bajet di antara Pemuziuman dan Yayasan Warisan Johor. Perbelanjaan muzium pada tahun 2012 berjumlah RM9 juta manakala pada tahun 2013 berjumlah RM5 juta sehingga bulan September 2013.

Pembukaan dan pembukaan semula galeri dan muzium Yayasan Warisan Johor;
1. Muzium Kota Tinggi mula dibuka semula kepada orang ramai pada
30.08.2002
2. Galeri Seni Johor mula dibuka semula kepada orang ramai pada 06.05.2003
3. Galeri Date' Onn mula dibuka pada 11 .09.2012
4. Muzium Tokoh masih dalam pengisian pameran dan reka bentuk dalaman

UNIT DEWAN 
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ariff(SoaLan LISAN NOVEMBER 2013)
64
----------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARI KHAMIS, 7-18 NOVEMBER 2013

YANG BERHORMAT EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
B11

Nyatakan jumlah bilangan pengunjung Laman Web berkenaan dengan Kerajaan Negeri Johor dan tarikh kemas kini terkini untuk setiap Iaman web.

JAWAPAN

Laporan tiga (3) bulan terkini jumlah bilangan pengunjung Portal Web Rasmi Kerajaan Negeri Johor adalah seperti berikut
1. Ogos 2013 - 28,448 orang
2. September 2013- 35,684 orang
3. Oktober 2013-34,767 orang

Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor dikemaskini dari masa ke semasa dantarikh kemaskini terakhir adalah 1 November 2013.

UNIT DEWAN 
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ina (SoaLan Bertulis NOVEMBER 2013)
18
--------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARI KHAMIS, 7-18 NOVEMBER 2013

YANG BERHORMAT EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
B12

Nyatakan kegunaan dan teknik pengendalian untuk setiap tapak pelupusan sisa pepejal yang tamat beroperasi di seluruh Negeri Johor.

JAWAPAN

Untuk makluman, tapak pelupusan sisa pepejal sedia ada yang telah tamat operasi(dumping site) merupakan samaada milik kerajaan negeri, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau milik persendirian. Sebarang keperluan untuk kegunaan dan pengendalian kerja-kerja naik taraf, terpulang kepada perancangan pemilik.

UNIT DEWAN 
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ina (Soalan Bertulis november 2013)
19

-----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARI KHAMIS, 7-18 NOVEMBER 2013

YANG BERHORMAT EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
B13

Nyatakan hasil pendapatan daripada industri Perikanan di setiap Daerah untuk seluruh Negeri Johor dari tahun 2000 sehingga 2013.

JAWAPAN

lndustri Perikanan Negeri Johor terbahagi kepada perikanan tangkapan dan ternakan akuakultur.

Jabatan Perikanan Negeri Johor hanya mengutip data pendaratan nelayan secara
persampelan dan nilai yang diperolehi adalah berdasarkan harga borong semasa tahun berkaitan. Manakala data pengeluaran akuakultur berdasarkan pengusaha yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan Negeri Johor.

Bersama-sama ini disertakan Lampiran 1 ( Hasil Tangkapan Perikanan) dan Lampiran 2 (Hasil Pengeluaran Ternakan Akuakultur ) :
UNIT DEWAN 
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/i7Ul (SoaLan BERTULIS november 2013)
20
---------------------------------------------------------
HASIL PENDAPATAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013
TAHUN PENDARATAN (MT) NILAI (RM)
2000 83,420 291,640,000.00
2001 83,724 274,570,000.00
2002 92,203 291 ,460,000.00
2003 87,111 265,160,000.00
2004 82,912 269,380,000.00
2005 77,195 292,730,000.00
2006 108,566.05 411,310,484.01
2007 97,456.08 387,830,000.00
2008 92,209.76 382,480,000.00

*Dari tahun 2000 sehingga 2008 pendaratan mengikut daerah tidak diperolehi kerana sistem yang digunakan untuk mendapat
maklumat perikanan bermula pada tahun 2009.

TAHUN 2009 TAHUN 2010
Daerah Pendaratan (TM) Nilai (RM) Daerah Pendaratan (TM) Nilai (RM)
Batu Pahat 2,689.89 12,559,235.39 Batu Pahat 3,460.07 17,631 ,434.37
Johor Bharu 240.52 2,143,317.81 Johor Bharu 245.39 2,420,751 .34
Kota Tinggi 11 ,604.41 48,730,208.50 Kota Tinggi 14,978.29 90,675,448.11
Mersing 65,712.05 273,381 ,422.02 Mersing 73,787.52 27 4,215,054.49
Muar 1,265.35 15,808,125.85 Muar 4,394.14 49,671 ,306.95
Pontian 6,102.11 33,788,494.81 Pontian 12,675.29 103,494,883.97
Grand Total 87614.33 386,410,804.40 Grand Total 109,540.70 538,108,879.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENDAPATAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

TAHUN 2011 TAHUN 2012
Daerah Pendaratan (TM) Nilai (RM) Daerah Pendaratan (TM) Nilai (RM)
Batu Pahat 3,840.91 23,351,157.74 Batu Pahat 4,825.34 29,882,685.96
Johor Bharu 4,277.39 44,787,799.58 Johor Bharu 4,300.40 44,477,749.46
Kota Tinggi 11,632.89 67,349,471.77 Kota Tinggi 11,969.06 66,021 ,329.19
Mersing 69,981 .82 298,345,315.67 Mersing 79,807.76 355,226,496.23
Muar 7,358.31 99,793,570.08 Muar 3,099.73 42,914,309.71
Pontian 12,647.91 128,643,988.03 Pontian 20,841 .28 144,011 ,450.52
Grand Total 109,739.25 662,271 ,302.90 Grand Total 124,843.57 682,534,021.10 


TAHUN 2013
Daerah Pendaratan ( TM) Nilai (RM)
Batu Pahat 3,919.16 28,635,148.35
Johor Bharu 3,116.67 36,336,676.66
Kota Tinggi 6,900.50 35,973,919.82
Mersing 67,045.80 308,600,038.68
Muar 2,429.54 34,532,544.34
Pontian 11 ,224.51 110,657,740.69
Grand Total     94,636.18 554,736,068.50

-----------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH: BATU PAHAT

SISTEM TERNAKAN
TAHUN AIR TAWAR AIR PAYAU
KOLAM SANGKAR TANGKISIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUTSUDU KERANG TIRAM 
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 208.20 17.75 27.10 1,444,861 92.50 - - 232.82 -
2001 655.70 18.50 35.72 1,232,843 130.80 - - - -
2002 241.60 1.70 14.58 901,300 51.50 - - 528.32 -
2003 846.71 - 8.42 902,050 162.00 - - 341 .00 -
2004 828.20 - 8.48 1,169,950 156.50 - - 282.96 -
2005 1,529.18 - 4.06 1,649,000 193.20 - - 28.77 -
2006 1,621.41 - 6.38 1,655,550 141 .70 - - - -
2007 1,689.35 - 6.45 1,722,700 345.50 - - - -
2008 1,822.08 - 4.52 1,771,460 494.00 - - - -
2009 1,049.51 - 3.08 2,127,477 823.71 - - - -
2010 950.65 - 41.21 1,456,736 802.31 - - - -
2011 1,119.04 - 59.66 1,076,020 724.50 - - 890.10 -
2012 1 '160.40 - 66.63 841 ,947 557.00 - - 63.50 -
2013 645.20 - 59.00 517,940 276.50 - - - -
2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : JOHOR BAHRU

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 72.72 - - 47,741,693 1,664.24 334.84 10,554.48 - -
2001 254.94 - - 52,690,124 1,238.03 284.59 6,616.06 - -
2002 82.70 - - 90,383,867 492.81 737.26 5,211 .27 - -
2003 555.09 - - 121 ,720,437 1,465.74 1,169.11 7,395.06 - -
2004 405.58 - - 104,760,815 1,058.43 1,277.27 7,617.32 - -
2005 429.19 - - 113,555,323 1,020.94 1,338.70 7,017.62 - -
2006 529.55 - - 151 ,909,510 1,231 .27 1,926.24 6,447.10 - -
2007 877.50 - - 174,461,325 1,077.57 2,178.52 3,491 .88 - -
2008 902.90 - - 194,017,579 1,204.34 3,005.42 8,475.47 - -
2009 1,585.59 - - 208,349' 167 965.20 2,170.76 10,108.91 - -
2010 991 .33 - - 57,852,060 1,159.77 1,858.20 10,378.00 - -
2011 61.42 - - 52,495,898 711 .89 1,453.75 2,555.83 - -
2012 192.06 - - 64,401 ,681 496.60 1,949.25 1,850.22 - -
2013 62.24 - - 32,909,990 107.01 782.01 813.60 -
2014 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : KLUANG

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN 
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)

2000 328.68 - - 6,608,994 - - - - -
2001 991 .11 - - 5,057,570 - - - - -
2002 400.07 5.30 - 7,747,687 - - - - -
2003 1,284.50 16.80 - 11,499,747 - - - - -
2004 2,033.30 22.00 - 15,116,299 - - - - -
2005 1,679.81 2.35 - 25,896,194 - - - - -
2006 632.90 4.80 - 6,713,245 - - - - -
2007 569.06 1.42 - 44,474,584 - - - - -
2008 870.96 2.15 - 61,951 ,053 - - - - -
2009 2,651.72 0.50 - 58,980,328 - - - - -
2010 4,393.91 - - 58,663,257 - - - - -
2011 3,594.61 1.16 - 77,675,314 - - - - -
2012 2,840.80 0.71 - 95,122,152 - - - - -
2013 1,230.23 1.80 - 47,674,481 - - - - -
2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH: KOTA TINGGI

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIRPAYAU
TAHUN 
KOLAM SANGKAR TANGKISIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)

2000 951 .24 4.13 - 10,431 ,612 1,502.87 71 .01 - - -
2001 2,227.92 5.71 - 13,175,147 2,753.05 169.85 - - -
2002 471 .75 3.73 - 31 ,806,841 856.09 123.03 - - -
2003 1,825.21 3.55 - 78,725,308 1,741.41 152.16 - - -
2004 1,947.45 1.37 - 50,502,282 2,309.57 185.29 21 .70 - -
2005 1,603.79 3.85 - 100,794,508 3,827.03 117.67 11 .67 - -
2006 1,789.97 353.00 - 98,085,787 5,240.96 137.79 0.75 - - I
2007 2,556.94 9.87 - 85,115,044 5,900.55 413.31 31 .25 - -
2008 8,363.91 3.32 - 110,112,205 7,379.52 2,109.05 7.60 - -
2009 5,125.48 1.06 - 95,350,070 8,885.48 1,376.46 5.24 - -
2010 4,346.99 3.18 - 109,643,331 10,284.03 2,059.56 29.70 - -
2011 3,151 .29 0.48 - 160,424,954 4,751 .31 2,001 .12 8.47 - -
2012 2,840.80 16.54 - 95,122,152 4,735.68 1,516.03 411 .91 - -
2013 2,488.68 4.53 - 113,135,600 2,312.11 319.97 1.11 - -
2014 - -
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH: KULAIJAYA

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - -
2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - -
2010 497.35 - - 55,024,437 - - - - -
2011 358.60 - - 40,793,165 - - - - -
2012 358.71 - - 32,298,185 - - - - -
2013 145.85 - - 21,916,874 - - - - -
2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : LEDANG

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIRPAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKISIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM

(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - -
2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - -
2010 309.45 7.16 - - - - - - -
2011 121.19 6.80 - - - - - - -
2012 160.25 14.37 - - - - - - -
2013 71.12 5.31 - - - - - - -
2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : MERSING

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)

2000 68.00 - - 31,503,548 143.88 41 .58 - - -
2001 126.70 - - 23,065,693 123.60 40.88 - - -
2002 89.21 - - 15,445,165 90.80 41 .70 - - -
2003 210.76 - - 14,077,682 189.74 40.50 - - -
2004 263.13 - - 13,556,026 148.68 49.54 - - -
2005 300.42 - - 12,490,861 168.70 43.41 - - -
2006 378.84 - - 12,096,299 202.80 7.90 - - - -
2007 158.99 - - 6,731,030 164.50 12.00 - - -
2008 570.60 - - 25,115,010 953.72 15.90 - - -
2009 807.35 - - 21 ,385,245 946.37 1.62 - - -
2010 772.38 - - 16,081,088 1,105.30 9.75 - - -
2011 1,037.52 - - 11,603,018 1,225.50 18.90 - - - I
2012 1,028.16 - - 10,397,790 1,102.55 9.12 - - -
2013 325.04 - - 5,273,532 458.51 7.20 - - -
2014 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : MUAR

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN

KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)

2000 41 .96 1.67 5.57 118,000 88.20 16.25 - - -
2001 73.04 - 0.15 60,500 86.10 9.71 - - -
2002 22.61 - 2.41 174,000 77.90 7.31 - - 5.74
2003 71 .95 - 0.80 785,000 46.40 2.75 - - 5.34
2004 58.64 - 8.30 238,000 52.95 6.10 - - -
2005 64.15 - 47.50 317,500 16.10 4.18 - 678.76 6.43
2006 187.85 3.62 - 207,400 34.09 1.20 - 733.80 3.12
2007 40.87 3.73 - 180,000 32 .00 0.30 - 84 .00 2.30
2008 255.65 4.67 - 200,800 35 .10 1.10 - 138.32 3.47
2009 108.72 6.00 - 213,955 94.68 - - 56.94 -
2010 703.51 67.72 2.25 123,080 445.24 - - 45.00 40.48
2011 193.98 37.25 2.85 155,800 179.00 - - 8.40 5.60
2012 239.08 15.40 1.10 136,400 174.00 - - 30.00 -
2013 171.50 8.15 - 57,700 58.00 - - - -
2014 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : PONTIAN

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 167.32 - 16.51 25,504,275 80.50 2,136.98 - - -
2001 511 .98 - 12.50 9,780,379 77.10 1,373.75 - - -
2002 114.98 - 10.60 9,535,054 92.00 1,437.91 - - -
2003 526.93 - - 48,252,487 134.00 2,048.10 - -
2004 155.26 - - 25,181 ,209 128.40 1,710.20 - 506.40 -
2005 353.14 - - 15,473,405 101.80 1,703.63 - 584.71 -
2006 225.78 - - 173,276,985 379.70 2,536.32 - 46.06 -
2007 255.16 - - 66,509,717 285.30 2,720.30 - 22.75 -
2008 472.27 - - 75,352,321 783.60 2,456.08 - - -
2009 753.84 - - 63,706,628 749.33 2,924.91 - - -
2010 649.36 - - 70,553,017 823.60 3,129.11 - - -
2011 464.70 - - 79,424,345 557.70 3,061 .73 - - -
2012 362.45 - - 89,089,935 373.50 3,149.20 - - -
2013 189.40 - - 35,678,532 276.50 1 '155.28 - - -
2014 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HASIL PENGELUARAN DARIINDUSTRI PERIKANAN NEGERI JOHOR dari TAHUN 2000 SEHINGGA 2013

DAERAH : SEGAMAT

SISTEM TERNAKAN
AIRTAWAR AIR PAYAU
TAHUN
KOLAM SANGKAR TANGKI SIMEN IKAN HIASAN KOLAM SANGKAR SIPUT SUDU KERANG TIRAM
(MT) (MT) (MT) (EKOR) (MT) (MT) (MT) (MT) (MT)
2000 33.20 - - - - - - - -
2001 142.00 - - - - - - - -
2002 39.23 1.20 - - - - - - -
2003 121.22 1.00 0.69 - - - - - -
2004 6.18 0.53 0.15 - - - - - -
2005 98.46 4.09 0.59 - - - - - -
2006 40.76 3.64 0.70 - - - - - -
2007 493.54 4.91 - - - - - - -
2008 756.87 - - - - - - - -
2009 687.96 2.66 - - - - - - -
2010 406.20 6.17 - - - - - - -
2011 414.51 3.34  - - - - - - -
2012 371.65 10.29 - - - - - - -
2013 328.16 4.43 - - - - - - -
2014-------------------------------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/1/3 
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARI KHAMIS, 7-18 NOVEMBER 2013

YANG BERHORMAT EN. CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING).125
B15

Nyatakan keluasan setiap kawasan hutan paya bakau untuk Negeri Johor dari tahun 2000 sehingga kini.

JAWAPAN

Pada masa kini (2013), Negeri Johor mempunyai kawasan Hutan Simpan Kekal (HSK) seluas 351 ,301 hektar yang meliputi 328,639.57 hektar adalah kawasan Hutan Darat,4,289.36 hektar adalah kawasan Hutan Paya Gambut dan 18,372.60 merupakan kawasan Hutan Paya Laut (Paya Bakau).

Kawasan-kawasan Hutan Paya Laut Negeri Johor dari tahun 2000 hingga 2013 adalah
seperti berikut :

TAHUN SENARAI HUTAN SIMPAN PAYA LAUT NEGERI JOHOR JUMLAH

BELUNGKOR KUALA SEDILI SUNGAI JOHOR SUNGAI LEBAM SUNGAI SANTI SUNGAI PULAI BENUT BAHAN/KEMUDI PENDAS
2000 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 9251.35 146.17 155.81 127.04 20532.17
2001 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 9251.35 146.17 155.81 127.04 20532.17
2002 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 9251.35 146.17 155.81 127.04 20532.17
2003 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 9251.35 146.17 155.81 13.32 20418.45
2004 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8893.64 146.17 155.81 13.32 20060.74
2005 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 19475.48
2006 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 19475.48
2007 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 19475.48
2008 897.91 433.02 3919.28 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 19475.48
2009 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 101.32 155.81 13.32 18581.72
2010 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 61.3 155.81 13.32 18541.70
2011 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 61.3 0 13.32 18385.89
2012 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 61.3 0 13.32 18385.89
2013 897.91 433.02 3025.52 2265.50 3336.09 8353.23 61.3 0 13.32 18372.60

UNIT DEWAN - 21 -
PEJABA T JURUTULIS DEW AN NEGERI JOHOR
Liza/ iTUJ (.Soalan bertulis november 2013)
21
-----------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment