Sunday 12 November 2017

SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI AHAD, 16 NOVEMBER 2014, JAM 9.30 PAGI

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 1 1 (A238)

Memandangkan kini muka bumi mengalami kesan rumah hijau, nyatakan butir-butir perubahan cuaca termasuk isi padu hujan, kelajuan angin, arah angin bagi setiap stesen kaji cuaca dalam Negeri Johor dari tahun 2010 sehingga kini.

JAWAPAN YB DATUK HAJI AYUB BIN RAHMAT

Negeri Johor terletak di kawasan berhampiran khatulistiwa mempunyai iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun . Angin pada amnya adalah lemah dan
arahnya berubah-ubah mengikut musim iaitu monsun barat daya, monsun timur laut dan musim peralihan monsun.

Monsun barat daya biasanya bermula pada pertengahan bulan Mei atau awal Jun dan tamat pada akhir September. Manakala monsun timur lout bermula dari bulan November dan berakhir pada bulan Mac. Musim peralihan monsun ialah pada bulan April dan Oktober.

Taburan hujan
Pada amnya corak taburan hujan di negeri Johor sedikit berbeza antara kawasan barat dan timur negeri Johor. Bagi daerah di barat negeri Johor, jumlah hujan bulanan tertinggi adalah pada bulan peralihan monsun, iaitu pada bulan April dan Oktober. Purata jumlah hujan tahunan bagi daerah di barat Johor adalah sekitar 2200mm. Manakala daerah di timur negeri Johor akan menerima jumlah hujan bulanan tertinggi pada musim timur lout iaitu pada bulan November dan Disember. Purata jumlah hujan tahunan bagi daerah di timur Johor adalah sekitar 2600mm.

Jadual 1: Jumlah Hujan Tahunan Dari To hun 2010 hingga Okt 2014 menunjukkan,
terdapat peningkatan jumlah hujan tahunan pada tahun 2011 . Akibatnya, pada
Januari 2011 telah berlaku banjir besar di kebanyakan kawasan di negeri Johor.


Jumlah Hujan Tahunan(mm)
Stesen Batu Pahat kluang SENAI Mersing
2010 1993 1852 2559 1928
2011 2358 3028 2703 3232
2012 2463 1890 2816 2872
2013 2019 1996 2875 2868
Sehingga Okt. 1412 1501 1988 1144
2014
Purata Jangka 2139 2140 2483 2661
Panjang

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHORI
SOALAN LiSAN 16 Nov 2014 (ariff)
15
-----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI AHAD, 16 NOVEMBER 2014, JAM 9.30 PAGI

Jadual 1: Jumlah Hujan To hunan dari To hun 2010 hingga Oktober 2014

Angin
Pada amnya corak tiupan angin bagi negeri Johor lemah dan arahnya berubahubah berdasarkan kepada perubahan musim iaitu monsun barat daya, monsun timur laut dan duo peralihan monsun.

Sebagai negeri yang dikelilingi lout, kesan bayu lout dan bayu darat ke atas corak tiupan angin juga adalah besar terutamanya semasa hari yang tidak berawan.Pada keadaan petang yang terang cahaya matahari, bayu lout dengan kelajuan antara 5 dan 8 m/s selalunya terjadi dan bayu ini boleh mencapai beberapa puluh kilometer ke dalam kawasan pendalaman. Dalam keadaan malam langit terang,proses sebaliknya berlaku di mana bayu darat yang lebih lemah kelajuannya boleh terjadi di kawasan pantai.

Kawasan timur negeri Johor menerima tiupan angin yang lebih kuat berbanding
dengan kawasan barat negeri Johor. Berdasarkan kepada Gombar rajah 1,berlaku penurunan halaju angin bagi tempoh 30 to hun, 197 4 hingga 2004.Seterusnya halaju angin berada pada halaju yang sekata.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHORI
SOALAN LISAN 16 Nov 2014 (ariff)
16
----------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 17 NOVEMBER 2014, JAM 9.30 PAGI

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 18 (A239)

Penduduk Kampung Sungai Perling Baru yang be riot No.PTD 267 47 pernah membuat permohonan terhadap hak tanah yang didiami sekian lama. Apakah status permohonan penduduk terkini untuk tanah tersebut?

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Tapak dipohon merupakan Rizab Sungai Skudai dalam jagaan JPS sebagaimana Warta Bil. 7707 bertarikh 30.7.2009. Di atas rizab berkenaan terdapat 44 orang penduduk yang telah membina rumah kediaman sejak 30 tahun lalu secara tidak sah. Penduduk tersebut ada mengemukakan permohonan bagi tujuan Lesen
Pendudukan Sementara (LPS) tapak rumah melalui Jawatankuasa Penduduk Kampung Sungai Perling Baru kepada Pentadbir Tanah Daerah Johor Bahru. Walau bagaimanapun permohonan mereka ditolak di peringkat PTD pada 16.4.2014
kerana tidak mendapat sokongan jabatan teknikal iaitu Jabatan Pengairan dan
Saliran Daerah Johor Bahru (JPS) dan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah
(MPJBT).

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHORI
17 Nov 2014 (ariff)
26
-------------------------------------------------------------------------
SUKJ .(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 18 NOVEMBER 2014, JAM 9.30 PAGI

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 25 (A240)

Senaraikan kesemua aduan berkenaan dengan pembuangan dan pembakaran
sisa pepejal secara haram dan tindakan selanjutnya untuk seluruh Negeri Johor bagi tahun 2014.

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIF BIN HAJI BANDI

SEPANJANG TAHUN 2014, SEBANYAK EMPAT (4) ADUAN BERKAITAN PEMBAKARAN SAMPAH SECARA TERBUKA TELAH DITERIMA OLEH PIHAK PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PPSPPA) Dl DALAM KAWASAN PBT NEGERI JOHOR IAITU SATU ( 1) ADUAN Dl DALAM KA W ASAN MAJ LIS BAN DARAYA JOHOR BAHRU (MBJB) DAN TIGA (3) ADUAN MELIBATKAN KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH (MPJBT). SENARAI LOKASI PEMBAKARAN TERBUKA SERTA TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL OLEH PIHAK PPSPPA DAN PBT YANG TERLIBAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:

PBT: MAJLIS BANDARAYA JOHOR BARU

TARIKH ADUAN LOKASI TINDAKAN
ADUAN
10 SEPTEMBER 2014 TAPAK SAMPAH HARAM DIBAKAR KAMPUNG DESA JAYA KDSM LOKASI ADUAN TELAH DIPADAMKAN DAN DIBERSIHKAN DENGAN KERJASAMA PIHAK SWM DAN SIAP SEPENUHNYA PADA 13 OKTOBER 2014.
PEMANT AUAN SECARA BERKALA
DILAKUKAN OLEH
PENGUA TKUASA PPSPP A.

31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 18 NOVEMBER 2014, JAM 9.30 PAGI
PBT: MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TARIKH ADUAN ADUAN LOKASI TINDAKAN
13 FEBRUARI 2014 PEMBAKARAN SAMPAH JALAN WIRA 9 DANJALAN SATRIA 5 TAMAN TAN SRI YAAKOB -LOKASI ADUAN TELAH DIBERSIHKAN SEBANYAK 3 KALI OLEH PPSPPA DENGAN ANGGARAN BERAT SAMPAH SEBANYAK 120 TAN
-PIHAK MP JBT TELAH MEMBINA PARIT KONKRIT SERT A MEMASANG HODING DI KAWASAN ADUAN. -BAGI MENGELAKKAN LOKASI SAMA BERULANG PIHAK PPSPPA MELAKUKAN PEMANT AUAN SECARA KERAP Dl LOKASI ADUAN. SEHINGGA KINI                  TIADA LAGIAKTIVITI PEMBUANGAN SAMPAH DI LOKASI KEJADIAN.

14 OGOS 2014 ADUAN PEMBUANGAN SISA PEPEJAL DAN TANAH LAPANG BELAKANG LOJI INDAH WATER JALAN RAWA 1, -KEBAKARAN SAMPAH SECARA TERBUKA TELAH BERJA YA DIPADAMKAN
PEMBAKARAN TERBUKA SECARA HARAM TAMAN PERLING BERSEBELAHAN DENG TAMAN CASA AMIRA OLEH PIHAK BOMBA DENGAN DIBANTU OLEH SWM PADA 15OGOS 2014.

-PIHAK PPSPPA TELAH MENGELUARKAN NO TIS PEMBER IT AHUAN KESALAHAN KEPADA PENJAGA TAPAK YANG
BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESALAHAN MELONGGOK DAN MELUPUS SISA SECARA HARAM Dl BAWAH SEKSYEN 71 (1 )
AKT A PENGURUSAN SIS A PEPEJAL &PEMBERSIHAN AWAM 2007.

15 OKTOBER 2014 ADUAN PEMBUANGAN SISA PEPEJAL DAN TANAH KERATAPI TANAH MELAYU(KTM)TERDEKAT FLAT -KAWANSAN ADUAN TELAH DIBERSIHKAN SEPENUHNYA OLEH PIHAK PPSPPA PADA 3 NOVEMBER 2014.PIHAI PPSPPA TELAH MEMAKLUMKAN KEPADA PIHAI
PEMBAKARAN TERBUKA SECARA HARAM BANDAR SELESA JAYA KERETAPI TANAH MELAYU(KTM)SUPAYA MEMBUAT HALANGAN BAGI MENCEGAH SESIAPA SAHAJA INDIVIDU UNTUK MEMASUKI TANAH RIZAB MILIKNYA
AGAR PERKARA INI TIDAK BERULANG. PPSPPA MENGAMBIL INSIATIF MENGGALI PARIT KECIL DI 2 LALUAN MASUK KE TANAH RIZAB KTM BERKENAAN
BAGI MENGHALANG AKTIVITI PEMBUANGAN SAMPAH DARI BERULANG.

32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR (BAJET 2015)
PADA 12 HINGGA 20 NOVEMBER 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B180

Senaraikan jadual masa terkini untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan bagi setiap jejantas dalam Daerah Johor Bahru dalam tahun 2014.

JAWAPAN

Pemeriksaan berkala terhadap struktur jejantas di kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru dibuat bagi tempoh setiap 6 bulan. Pemeriksaan terakhir terhadap struktur jejantas telah dijalankan pada bulan Oktober 2014. Pihak Majlis menjalankan tindakan penyelenggaraan struktur jejantas dari semasa ke semasa mengikut keperluan di tapak.

Manakala, jadual pemeliharaan dan penyelenggaraan jejantas di kawasan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MP JBT) adalah seperti berikut;


JEJANTAS ZON 1(BARAT) MENYAPU SAMPAH MENCUCI LANTAI MENCUCI BUMBUNG
1.Lebuhraya Skudai hadapan -sebulan4 kali -setiap 3 bulan sekali -setahun sekali
Sek. Keb. Pu Sze -setahun 48 kali -setahun 4 kali

2. Lebuhraya Skudai hadapan sebulan 4 kali setiap 3 bulan sekali setahun sekali
Balai Polis Skudai setahun 48 kali setahun 4 kali

3. Lebuhraya Skudai hadapan sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Taman Sri Putri, Skudai setahun 48 kali setahun 4 kali

4. Lebuhraya Skudai hadapan sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Sek. Kuo Kuang setahun 48 kali setahun 4 kali

5. Jalon Pendidikan hadapan sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Jusco, Taman Universiti setahun 48 kali setahun 4 kaliJEJANTAS ZON 2(BARAT) MENYAPU SAMPAH MENCUCI LANTAI MENCUCI BUMBUNG
1.Jalan Persisiran Perling- sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Hadapan Perling Mall setahun 48 kali setahun 4 kali


2.Jalan Rawa Taman Perling - sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
 Hadapan S.M. Tmn. Perling setahun 48 kali setahun 4 kali


3.Jalan Persisiran Perling - sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
 Hadapan Kompleks Tenis setahun 48 kali setahun 4 kali

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
itltl (Soafan bertulis :NOV) 2014}
227
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SU KJ.(DN). Bl L: 311/1 /2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR (BAJET 2015)
PADA 12 HINGGA 20 NOVEMBER 2014

4.Lebuhraya Jalan Pontian sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
hadapan setahun 48 kali setahun 4 kali
Taman Sri Pulai

5.Jalan Tun Fatimah, sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Taman Ungku Tun Aminah setahun 48 kali setahun 4 kali

6.Jalan Mutiara Rini sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
setahun 48 kali setahun 4 kali

7.Jalan Skudai Baru sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
setahun 48 kali setahun 4 kali
8.Jalan Skudai Pontian sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
(Hadapan Taman Sri Skudai) setahun 48 kali setahun 4 kali

9.Jalan Sutera Danga - sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Nusa Bestari, Taman Nusa setahun 48 kali setahun 4 kali
BestariJEJANTAS ZON 1(TIMUR) MENYAPU SAMPAH MENCUCI LANTAI MENCUCI BUMBUNG

1.Jalan JB-Kota Tinggi sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
(Hadapan Taman Desa Jaya) setahun 48 kali setahun 4 kali

2.Jalan JB- Kota Tinggi sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
(Hadapan Taman Gaya) setahun 48 kali setahun 4 kali

3.Jalan JB- Kota Tinggi sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
(Hadapan Taman setahun 48 kali setahun 4 kali
Wangsa)

4.Jalan JB- Kota Tinggi sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
(Hadapan Taman Ros) setahun 48 kali setahun 4 kali

5.Jalan JB- Kota Tinggi sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
(Hadapan Taman lntan) setahun 48 kali setahun 4 kali

6.Jalan Johor Jaya - Plentong sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
(Hadapan Jalan Seroja) setahun 48 kali setahun 4 kali


JEJANTAS ZON 2(TIMUR) MENYAPU SAMPAH MENCUCI LANTAI MENCUCI BUMBUNG

1.Jalan Ulu Tiram - Sg Tiram sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Hadapan setahun 48 kali setahun 4 kali
Sek. Keb. Ulu Tiram

2.Jalan Masai Lama, Plentong sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
setahun 48 kali setahun 4 kali

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ina (Soalan bertufls nov 2014}
228

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).Bil: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR (BAJET 2015)
PADA 12 HINGGA 20 NOVEMBER 2014

3.Lebuhraya Kota Tinggi - sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Johor Bahru setahun 48 kali setahun 4 kali
Hadapn Taman Desa
Tebrau (JKR).

4.Jalan Puteri, Taman Puteri sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Wangsa setahun 48 kali setahun 4 kali

5.Jalan Ros Merah hadapan sebulan 4 kali setiap3 bulan sekali setahun sekali
Jalan Seroja 39, setahun 48 kali setahun 4 kali
Taman Johor Jaya.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ina (Soalan bertulis NOV 2014)
229

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR (BAJET 2015)
PADA 12 HINGGA 20 NOVEMBER 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B181

Senaraikan semua keuntungan bagi Kerajaan Negeri termasuk premium, cukai tanah, hasil penjualan tanah untuk setiap projek penambakan lout di Selat Johor, termasuk di persisiran Danga Bay, Tanjung Puteri.

JAWAPAN

Kerajaan negeri bukan mengambil keuntungan atas tanah-tanah yang dikurniakan tetapi mengenakan bayaran sebagaimana yang telah di peruntukkan dalam peraturan yang di guna pakai iaitu Kanun Tanah Negara, Peraturan Tanah Johor di samping kadar pengiraan di dalam JPU 94 dan JPU 95. Bagi tanah-tanah yang diluluskan, kerajaan Negeri akan mengenakan bayaran dan syarat sebagaimana Seksyen 81 dan 82 Kanun Tanah Negara 1965. Cukai tanah sebagaimana JPU 95 tertakluk kepada syarat penggunaan serta lain-lain bayaran seperti bayaran ukur dan penyediaan hak milik.

Selain dari itu, untuk penjualan kepada warga asing hanya melibatkan unit-unit yang berharga lebih dari RM 1 juta sahaja dengan dikenakan levi 2% dari harga jualan atau minima RM20,000.00.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
iTUl (Soalan bertufu NOV 2014}
230
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR (BAJET 2015)
PADA 12 HINGGA 20 NOVEMBER 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B182

Senaraikan kesemua rekod pinjam boca untuk perpustakaan, serta setiap perpustakaan cawangan, perpustakaan desa,untuk seluruh Negeri Johor untuk tahun 2013 sehingga 2014.

JAWAPAN

Sehingga kini terdapat 105 buah perpustakaan di seluruh negeri Johor meliputi sebuah perpustakaan pusat, 16 buah perpustakaan cawangan, 49 buah perpustakaan desa di bawah pengurusan Perbadanan Perpustakaan Awam Johor (Kerajaan Negeri) dan 39 buah perpustakaan desa adalah di bawah pengurusan Jabatan Perpustakaan Negara Malaysia (peruntukan Kerajaan Persekutuan).

Berikut adalah bilangan pinjaman bahan bacaan untuk tahun 2013 sehingga 2014:

BIL KATEGORI PERPUSTAKAAN BILANGAN PINJAMAN BAHAN(NASKHAH)
2013 JANUARI-OKTOBER 2014
1. PUSAT 280380 306771
2. CAWANGAN 155767 152219
3. DESA(KERAJAAN NEGERI) 83076 88504
DESA(KERAJAAN PERSEKUTUAN) TIADA MAKLUMAT TIADA MAKLUMAT
JUMLAH 519223 547494

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
in4 (SoaLan bertulis NOV) 2014}
231
------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR (BAJET 2015)
PADA 12 HINGGA 20 NOVEMBER 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN b183

Senaraikan semua menara telekomunikasi yang telah membuat permohonan pemasangan untuk setiap PBT dalam tahun 2014.

JAWAPAN

Senarai menara telekomunikasi yang telah membuat permohonan pemasangan untuk setiap PBT dalam tahun 2014 adalah sebagaimana di Lampiran B183.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ina (Soatan Bertulis NOV 2014}
232
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN B183

SENARAI PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA STRUKTUR SISTEM PEMANCAR BAGI
TAHUN 2014


MBJB/2014/14/SSP/1 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina Sebuah Menara Pemancar Telekomunikasi Setinggi
30 Meter Di Atas Sebahagian Lot 102747, Jalan Permas 15/6,
Bandar Baru Permas Jaya, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/2 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Struktur Pemancar Di Atas Bumbung Bangunan
Kedai Pejabat 6 Tingkat Sedia Ada Di Atas Ptd 62172, No.1-1-
05, Jalan Titiwangsa 2, Taman Tampoi lndah, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/3 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina Sebuah Menara Pemancar Telekomunikasi Setinggi
24 Meter Di Atas Sebahagian Ptd 212884, Jalan Sierra
Perdana 5, Taman Sierra, Perdana, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/4 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina Sebuah Menara Pemancar Telekomunikasi Setinggi
30 Meter Di Atas Sebahagian Lot 42953,(Kawasan Up Town
Pandan City).

MBJB/2014/14/SSP/5 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Struktur Pemancar Telekomunikasi Jenis Unipole
Setinggi 9 Meter Di Atas Sebahagian Tingkat 1,
Bangunan Kedai Pejabat 2 Tingkat Sedia Ada Di Atas Ptd
57375, No.2, Jalan Delima 5/16, Taman Delima 2, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/6 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina Sebuah Menara Pemancar Telekomunikasi Setinggi
30 Meter Di Atas Sebahagian Ptd 67780, Jalan Kangkar
Tebrau, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/7 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Struktur Pemancar Telekomunikasi Jenis Unipole
Setinggi1 09 Meter Di Atas Sebahagian Tingkat 2, Bangunan
Kedai Pejabat 3 Tingkat Sedia Ada Di Atas Ptd 155945,
No.02-69, Jalan Mutiara Emas 10/2, Taman Mount Austin, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/8 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Struktur Pemancar Telekomunikasi Jenis Unipole
Setinggi 9 Meter Di Atas Sebahagian Tingkat 2,
Bangunan Kedai Pejabat 3 Tingkat Sedia Ada Di Atas Ptd
56997, No. Lot 2756, Jalan Kempas Lama Off Jalan Skudai,
Batu 8, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/9 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Struktur Pemancar Telekomunikasi Jenis Boom
Setinggi 4 Meter Di Atas Sebahagian Tingkat 2, Bangunan
Kedai Pejabat Sedia Ada Di Atas Ptb 17875, No. 149c, Wisma
Ensin, Jalan Tampoi, Kampung Melayu Majidee, Jb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


MBJB/2014/14/SSP/1 0 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina Sebuah Menara Pemancar Telekomunikasi Setinggi
30 Meter Dan Peralatan Suis Telekomunikasi Sebagai Radio Di
Atas Sebahagian Di Atas Sebahagian Ptd 56059, Jalan
Permatang 6a, Kempas Baru, Mukim Tebrau, Johor Bahru.

MBJB/2014/14/SSP/11 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina Sebuah Menara Pemancar Telekomunikasi Setinggi
24 Meter Di Atas Sebahagian Ptd205203, Ponderosa Golf &
Country Resort, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/12 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Struktur Pemancar Telekomunikasi Jenis Unipole
Setinggi 14 Meter Di Atas Bangunan Kedai Pejabat 3 Tingkat
Sedia Ada Di Atas Ptd 100065, No.1 5-3, Jalan Permas 10/3,
Bandar Baru Permas Jaya, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/13 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Struktur Pemancar Telekomunikasi Jenis Unipole
Setinggi 9 Meter Di Sebahagian Kedai Pejabat 4 Tingkat Sedia
Ada Di Lot 15408 (Ptb 1 0608),No. 195a-3, Jalan Skudai Kiri,
Batu 4 Yz Tampoi, Johor Bahru.

MBJB/2014/14/SSP/14 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Unit Menara Pemancar Telekomunikasi Jenis
Lampu Limpah Setinggi 30 Meter Di Atas Rizab Jalan, Jalan
Skudai, Johor Bahru.

MBJB/2014/14/SSP/15 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Unit Menara Pemancar Telekomunikasi Jenis
Monopole Setinggi 30 Meter Kawasan Sekolah Menengah Tun
Fatimah , Lot 9601 , Jalan Tun Abdul Razak, Johor Bahru.

MBJB/2014/14/SSP/16 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 6 Unit Struktur Pemancar Telekomunikasi
Berketinggian 3 Meter Di Atas Tangki Air, Ptd 15710, Jalan
Jagong, Bandar Baru Uda, Johor Bahru.

MBJB/2014/14/SSP/17 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Unit Menara Pemancar Telekomunikasi Setinggi 30
Meter Di Atas Sebahagian Tanah Ptd 155444, Jalan Setia 4/8,
Taman Setia lndah, Johor Bahru.

MBJB/2014/14/SSP/18 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Unit Menara Pemancar Telekomunikasi Jenis
Petronas Pylon Setinggi 30 Meter Di Atas Sebahagian Tanah
Stesen Minyak Datin Halimah, Ptb 21228 (Lot 45308), Jalan
Datin Halimah, Larkin, Johor Bahru.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MBJB/2014/14/SSP/19 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Unit Menara Pemancar Telekomunikasi Jenis
Monopole Setinggi 30 Meter Kawasan Sekolah Kebangsaan
Seri Kota Puteri Di Atas Lot 33131, Jalan Sayan, Bandar Baru
Kota Puteri, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/20 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Unit Menara Pemancar Telekomunikasi Jenis
Monopole Berketinggian 30 Meter Kawasan Sekolah
Kebangsaan Temenggong Abdul Rahman 2, Lot 4270, Jalan
Abdul Rahman Andak, Johor Bahru.

MBJB/2014/14/SSP/21 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Struktur Pemancar Telekomunikasi Jenis Unipole
Setinggi 9 Meter Di Sebahagian Tingkat 1 ,Kedai Pejabat 2
Tingkat Sedia Ada Di Lot 58498, (Ptd 87062), No.11, Jalan
Malek 2/37, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/22 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Struktur Pemancar Telekomunikasi Jenis Unipole
Setinggi 6 Meter Di Atas Bangunan Menara Tjb 15 Tingkat
Sediada Di Lot 22507, No. 09, Jalan Syed Mohamed Mufti,
Johor Bahru.
Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan

MBJB/2014/14/SSP/23 Membina 1 Unit Menara Pemancar Telekomunikasi Jenis
Lampu Limpah Setinggi 30 Meter Di Atas Sebahagian Rizab
Tangki Air Austin Perdana, Lot 180185 (Lot 120139),
Jalan Austin Perdana 2/21, Taman Austin Perdana, Jb.

MBJB/2014/14/SSP/24 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Unit Menara Pemancar Telekomunikasi Jenis
Lampu Limpah Setinggi 30 Meter Di Atas Sebahagian Rizab
Tangki Mount Austin Lot 45703, Taman Mount Austin , JB.

MBJB/2014/14/SSP/25 Permohonan Kelulusan Permit Sementara Bagi Cadangan
Membina 1 Unit Menara Pemancar Telekomunikasi Setinggi 30
Meter Jenis Lampu Limpah Di Atas Sebahagian Tanah
Lot 37674, Jalan Persiaran Selasih, Taman Cempaka, Johor
Bahru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR (BAJET 2015)
PADA 12 HINGGA 20 NOVEMBER 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B184

Nyatakan semua jadual, projek penyelenggaraan, pembersihan dan pendalaman bagi setiap Sungai di dalam daerah Johor Bahru bagi tahun 2014.

JAWAPAN
(JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN)

BIL MAKLUMAT JADUAL UNTUK TAHUN 2014
1. Penyelenggaraan sungai i) Pemotongan rum put di rezab sungai
                                 Skudai sepanjang 1 0 km - 1 bulan sekali
                                ii) Pemotongan rum put di rezab Sungai
                                   Masai -1 bulan se kali
                                iii) Pembuangan kiambang di anak Sungai
                                 Skudai (Parit Pinjam Kg Pasir, Sri Serdang
                                 dan Sri Jaya)- 3 kali setahun

2. Pembersihan sungai A. Pengutipan sampah sarap di dalam sungai
                                   (i) Sungai Skudai- 6 kali seminggu*Pembersihan sampah- sarap oleh nelayan - 4
                                       kali setahun (program kesedaran)
                                  (ii) Anak Sungai Skudai (parit pinjam Kg Pasir dan Sri Serdang) - 6 kali                                        seminggu
                                 (iii) Sungai Tebrau dan anak Sungai Tebrau- 1kali (*Trash Rake dalam pembinaan)
                                  (iv) Sungai Plentong dan anak Sungai Plentong - 1 kali (*Trash Rake dalam
                                       pembinaan)
                                 B. Peningkatan Kualiti Air Sungai Skudai - 5 tempat

3. Pendalaman sungai i) Pengorekan mendapan di Sungai Skudai(Trash Rake Sungai Skudai) - 1 kali setahun
                               ii) Mendalam dan mengorek Sungai Tebrausepanjang 2 km- 1 kali seta hun
                              iii) Mendalam dan mengorek anak Sungai Tebrau sepanjang 3 km- 1 kali setahun
                               iv) Mendalam dan Mengorek Sungai Tiram sepanjang 3 km - 1 kali setahun
                                v) Mendalam dan mengorek anak Sungai Tiram sepanjang 3 km - 1 kali setahun
                               vi) Mendalam dan mengorek Sungai Masai sepanjang 2 km - 1 kali setahun
                               vii) Mendalam dan mengorek Sungai Serai sepanianq 3 km - 1 kali setahun

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTU LIS DEWAN NEGERI JOHOR
ina (Soalan bertulis NOV 2014}
233

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR (BAJET 2015)
PADA 12 HINGGA 20 NOVEMBER 2014

viii) Mendalam dan mengorek Sungai Kim-kim sepanjang 2 km- 1 kali setahun
                                  ix) Mengorek anak-anak sungai dan parit pinjam di kawasan saliran Pertanian
                                      Tanjung Kupang sepanjang 7 km -1 kali setahun

• Kos Keseluruhan menggunakan Peruntukan Persekutuan dan Negeri - RM2, 100,000.00

JAWAPAN
(SUK KERAJAAN TEMPATAN)

Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) amat komited dalam mengurus, merancang dan memantau penyelenggaraan, pembersihan dan pendalaman bagi setiap sungai di dalam kawasan pentadbiran MBJB.

Bagi memastikan sistem saliran Bondar diselenggara dengan baik, pihak Majlis telah memperuntukan sejumlah RM3.3 juta setahun bagi kerja-kerja penyelenggaraan 5 batang parit utama dan 22 batang sungai dalam kawasan MBJB. lni adalah bagi kontrak penyelenggaraan pembersihan selama dua (2) tahun bermula April 2014 dan berakhir April 2016. Pihak Majlis juga telah memperuntukkan sejumlah RM1 juta setahun bagi kerja-kerja pendalaman sungai dan parit utama.

Jadual pembersihan, penyelenggaraan dan pendalaman sungai 2014 dalam kawasan MBJB seperti berikut:

i. 2 kali sebulan bagi pemotongan rumput
ii. 2 kali seminggu bagi kerja-kerja pembersihan
iii. 2 kali setahun bagi kerja-kerja menggali dan mendalamkan sungai.

Mana kala, Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MP JBT) tidak terlibat dengan kerja penyelenggaraan/pembersihan sungai dan merupakan di bawah tanggungjawab pihak (JPS) Jabatan Pengaliran Dan Saliran.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
iruz (SoaCan bertulis NOV 2014}
234
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI AHAD, 16 NOVEMBER 2014, JAM 9.30 PAGI

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 15 (A236)

Kawasan penjaja makanan di lorong belakang Jolon Meldrum, yang sebelum ini dari Jalan Ungku Puan. Apakah tindakan dan pengubahsuaian untuk kawasan penjaja makanan ini?

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIF BIN HAJI SANDI

PADA MASA INI TERDAPAT SEJUMLAH 82 PENJAJA YANG AKTIF BERNIAGA Di LORONG BELAKANG JALAN MELDRUM DENGAN PECAHAN PEN IAGA SEPERTI BERIKUT:-

A) MELAYU - 34
B) CINA - 47
C) INDIA - 1

MAJLIS BANDARAY A JOHOR BAHRU TELAH MEMPUNY AI PERANCANGAN UNTUK MEMINDAHKAN PARA PENIAGA TERSEBUT KE LOKASI LAIN MEMANDANGKAN LOKASI YANG SEDIA ADA TIDAK SESUAI DARI SEGI KELUASAN DAN MENDATANGKAN MASALAH SEPERTI KEBERSIHAN KAWASAN SEKITAR, KEMUDAHAN BEKALAN AIR BERSIH DAN SEBAGAINY A. PIHAK MAJLIS JUGA SERING MENERIMA ADUAN MENGENAI KEKOTORAN KAWASAN TERSEBUT. WALAU BAGAIMANAPUN, PIHAK MAJLIS MASIH DALAM PROSES MENCARI LOKASI YANG LEBIH SESUAI UNTUK MENEMPATKAN PENIAGA TERSEBUT SELARAS DENGAN IMEJ MAJLIS MENUJU KE ARAH BANDARAYA ANTARABAN GSA.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHORI
SOALAN LISAN 16 Nov 2014 (ariff)
20
------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 19 NOVEMBER 2014, JAM 9.30 PAGI

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 22 (A235)

Berikutan dengan aktiviti penambakan di Sungai Skudai, Sungai Danga, Selat Johor,aktiviti perikanan terjejas, terutamanya penternakan ikon secara sangkar dalam Selat Johor. Apakah tinda kan lanjutan terhadap pengusaha-pengusaha perikanan ini.

JAWAPAN YB TUAN HAJI ISMAIL BIN MOHAMED

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, hasil ternakan akuakul tur di kawasan tersebut semakin menurun dan kebanyakan penternak telah mengalami kerugian. Senario ini berlaku adalah akibat daripada aktiviti penambakan di Sungai Skudai, Sungai Danga dan Selat Tebrau yang telah menjejaskan kualiti air dan juga mengakibatkan perairan semakin cetek. Selain itu, kehadiran kapal pengangkut pasir yang mela lui kawasan tersebut telah menyebabkan sebahagian sangkar pengusaha berkenaan mengalami kerosakan akibat pukulan ombak yang kuat.

Bagaimanapun, Jabatan Perikanan Negeri sedang mengenal pasti kawasan baru yang bersesuaian di samping teknologi baru bagi tujuan penternakan turut dikenal pasti. Tambahan pada itu, khidmat nasihat teknikal serta National Shellfish Sanitation Program (NSSP) secara berjadual diadakan.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHORI
19 Nov 2014 (ariff)
26
------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
BAGI MESYUARAT KETIGA PENGGAL
PERSIDANGAN KEDUA DEWAN NEGERI JOHOR KE-13
PADA HARI KHAMIS, 12 FEBRUARI2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 106 (A105)

Setiap akhir tahun akan berlakunya "pasang keling" dan akan mengakibatkan banjir kilat terhadap kampung-kampung di tepi Sungai Skudai. Senaraikan usaha yang telah dilakukan untuk mencegah fenomena ini terus merunsingkan penduduk kampung akibat banjir kilat ini termasuk perbelanjaan yang digunakan untuk tujuan pencegahan.

JAWAPAN YB DATUK HAJI AYUB BIN RAHMAT

Kawasan kampung-kampung di tepi Sungai Skudai adalah di berada di kawasan dataran banjir (paras tanah adalah soma atau lebih tinggi daripada paras ketinggian sungai ketika air pasang). Oleh kerana itu, kawasan terse but tidak sesuai bagi kawasan kediaman atau kawasan penempatan penduduk. Walau bagaimanapun, pada tahun 2009, pihak IRDA telah pun melaksanakan Projek Tebatan Banjir dengan kos RM 5.4 juta. Komponen di dalam projek tersebut adalah pembinaan benteng, pembaikan tebing sungai, menaiktaraf sistem saliran serta pembinaan parit pinjam dan pembinaan pintu air beserta sistem pam.

Pada tahun 2011, JPS juga telah menaiktaraf sistem perparitan sepanjang 2.5km di kawasan tersebut dengan kos RM 1.5 juta. Selain itu, peruntukan sebanyak RM500 ribu bagi kerja-kerja penyelenggaraan dibelanjakan setiap tahun bagi memastikan banjir kilat dapat dikurangkan di kawasan terse but. Kerja-kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan ialah kutipan sampah sarap secara berkala, kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan rumah pam, pengorekan parit-parit pinjam dan kerja-kerja pembaikan pintu air serta kerjakerja menaiktaraf sistem pam.

Berdasarkan kajian -Rancangan Tebatan Banjir (RTB) Lembangan Sungai Skudai yang dilaksanakan oleh pihak JPS, pihak perunding mendapati kos untuk pelaksanaan projek tebatan banjir di Sungai Skudai adalah lebih tinggi berbanding kos untuk menempatkan semula penduduk daripada kawasan sekitar Sungai Skudai ke kawasan yang lebih sesuai.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTUUS DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN LlSAN FEB 2015 (Eca)
143
------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/2/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA KHAMIS, 12 FEBRUARI2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 877

Pihak kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM500,000.00 dan seterusnya dalam sesi bajet yang lalu juga mengumumkan lagi satu perbelanjaan untuk tujuan produk pelancongan "Heritage Trail" di Bondar raya Johor Bahru, sehubungan dengan itu senaraikan butir-butir pembangunan yang telah dijalankan untuk tujuan ini dengan kos-kos masing-masing.

JAWAPAN

Sebagaimana di lampiran.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soalan bertulis 2015

89

----------------------------------------------------------------------------------------------
SOALAN 877

YANG BERHORMAT YB ENCIK CHEO YEE HOW
ADUN KAWASAN PENGKALAN RINTING

Soalan :-

Pihak kerajaaan telah membelanjakan sebanyak RMSOO,OOO.OO dan seterusnya dalam sesi bajet yang lalu juga mengumumkan lagi satu perbelanjaan untuk tujuan produk pelancongan "Heritage Trail" di Bandaraya Johor Bahru, sehubungan dengan itu senaraikan butir-butir pembangunan yang telah dijalankan untuk tujuan ini dengan koskos masing-masing.

Jawapan :-

Yang Berhormat Dato Speaker,

Bagi menjawab pertanyaan daripada YB.Encik Cheo Yee How (Adun Pengaka lan Rinting) dan untuk makluman dewan yang mulia ini, pada tahun 2014 pihak Majlis BandarayajohOr i5aiTru telah -mernbelanjakan sebanyak RM 230,000.00 (Ringgit MALAYSIA:Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sahaja) untuk Projek Pembangunan 'Heritage Trail', manakala butiran perbelanjaan bagi pembangunan 'Heritage Trail' ini adalah sebagaimana yang berikut :-

BIL PERKARA ANGGARAN (JUMLAH RM)
1. Projek Pembaik pulihan siar kaki mengecat laluan) RM 50,000.00
2. Mengecat kios pelancongan di jalan Tun Sri La nang RM 3,000.00
3. Pembaikpulihan Hoarding RM 37,000.00
4. Projek Papan Tanda chek point RM 120,000.00
5. Projek Tariaman Pokok RM 20,000.00
        jumlah keseluruhan RM230,000.00

Sekian, Terima Kasih
----------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment