Sunday 12 November 2017

YB Encik Cheo Yee How (Pengkalan Rinting): Yang Berhormat Datuk Speaker soalan saya nombor 1 .

Nyatakan tahap kelulusan termasuk kelulusan dari jabatan mana, laporan apa yang diterima bagi projek penambakan lout bagi nombor lot PTD 4071, PTD 4090 dan PTD 4089, Mukim Tanjung Kupang.

YAB Menteri Besar : Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat dari
Pengkalan Rinting membangkitkan mengenai projek Pembangunan Forest City
kawasan Iskandar Malaysia. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, projek
Forest City merupakan sebuah projek pembangunan perdagangan bercampur
melibatkan proses tambakan di Mukim Tanjung Kupang, Daerah Johor Bahru
berhampiran dengan Pekan Tanjung Kupang dan berkedudukan di bahagian
Tenggara Pelabuhan Tanjung Pelepas. Projek ini secara keseluruhannya
berkeluasan kira-kira 5,171 ekar dan ia akan dilaksanakan secara berfasa.

Untuk makluman Dewan yang mulia ini, pemaju bagi projek ini adalah Syarikat
Country Garden Pacific View Sdn Bhd. Dan, syarikat ini adalah usaha sama di
antara Country Garden Properties Malaysia Sdn Bhd, yang memegang ekuiti
sebanyak 60% dan Esplanade Danga dengan pegangan ekuitinya sebanyak
40%. Kumpulan Prasarana Rakyat Johor merupakan pemegang ekuiti di dalam
Esplanade Danga iaitu sebanyak 20%.


192
PENYATA RASMI
PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
----------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI AHAD, 8 JUN 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 16 (A177)

Nyatakan semua prosedur/langkah-langkah termasuk laporan, jabatan-jabatan yang terlibat untuk mendapatkan kelulusan menjalankan projek penambakan laut.

JAWAPAN Y.B. DATUK HAJI AYUB BIN RAHMAT

Projek penambakan laut merujuk kepada aktiviti penebusgunaan tanah di kawasan laut ataupantai yang dipengaruhi oleh pasang surut laut. Di bawah Seksyen 34A (2), Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 Pindaan 2012 termaktub keperluan bagi menyediakan satu kajian penilaian kesan kepada alam sekeliling bagi aktiviti-aktiviti yang ditetapkan untuk penilaian impak dan kawalan pencemaran. Laporan ini hendaklah diluluskan oleh Ketua Pengarah Alam Sekeliling Malaysia sekiranya menepati 3 elemen utama iaitu Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan Daerah.

Perincian bagi aktiviti-aktiviti yang ditetapkan di bawah Seksyen 34A(2) tersebut diterjemahkan dalam Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang DiTetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling), 1987.

Aktiviti penambakan adalah dikategorikan sebagai Aktiviti 4 di dalam Perintah tersebut seperti mana berikut "Penebusgunaan kawasan pantai yang melibatkan kawasan seluas 50 hektar atau lebih ".

Dalam hubungan ini, mana-mana Penggerak Projek yang ingin melaksanakan kerja-kerja penambakan, hendaklah menyediakan Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling Terperinci sepertimana peruntukan perundangan bagi kawasan penambakan yang tertakluk di bawah Aktiviti 4, Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Di Tetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling), 1987.

Keperluan EIA Terperinci adalah bagi tujuan pameran awam untuk mendapatkan input-input dari pihak-pihak yang berkepentingan dan yang akan menerima kesan secara langsung dari aktiviti penambakan yang dicadangkan. Input-input ini akan dijadikan sebagai asas-asas pertimbangan bersama-sama input-input dari Jabatan-Jabatan Teknikal lain bagi pertimbangan untuk kelulusan Laporan DEIA tersebut. Laporan ini dinilai di peringkat persekutuan dan pameran awam bagi laporan-laporan DEIA ini adalah secara menyeluruh di seluruh Negara. Hebahan juga dibuat melalui akhbar-akhbar utama bagi memaklumkan masyarakat dan orang awam tentang pameran laporan-laporan DEIA ini.

Perlu di ambil perhatian bahawa Jabatan Alam Sekitar hanya bertindak untuk memberi pertimbangan kepada laporan DEIA tersebut dan bukannya agensi ya:1g meluluskan projek. Kelulusan DEIA tersebut akan dijadikan input tekn ikal Jabatan ini di dalam Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) yang dipengerusikan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang juga dianggotai oleh Jabatan-Jabatan Teknikal lain khusus untuk mempertimbangkan cadangan pemajuan dan kelulusan projek.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ina (Soalan lisan MEI-JUN 2014)
17

-----------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARI AHAD, 1 JUN 2014

Y.B. DR. BOO CHENG HAU (SKUDAI)
SOALAN 18 (A118)

Apakah status Empangan Bekok, Empangan Sembrong Barat!Timur, Empangan Simpang Renggam, Empangan Kahang yang dijangka diwartakan sebagai kawasan tadahan air dan tebatan banjir?

JAWAPAN Y.B. DATUK HAJI AYUB BIN RAHMAT

Menurut JPS,
Jabatan telah melantik juruukur bagi menjalankan kerja ukur bagi kawasan Empangan Bekok dan Empangan Sembrong. Kerja-kerja ukur tersebut dijangka siap pada Julai 2014 dan Jabatan akan memajukan permohonan pewartaan setelah pelan ukur tersebut siap.

Manakala Empangan Machap telah diwartakan sebagai Rizab Kawasan Takungan Air pada 8 Disember 2011 di dalam Warta Kerajaan Negeri Johor Bil 12044 serta diwartakan di bawah Akta Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan 1959 Perintah Kawasan Larangan (No.3) 2013 pada 12 Julai 2013.

Menurut BAKAJ,
Semasa lawatan turun padang oleh YAB Perdana Menteri Malaysia ke daerah Kluang pada tahun 2012, masyarakat Kluang telah memaklumkan masalah bekalan air yang sering terganggu di daerah tersebut terutama sekali ketika musim kemarau. Masyarakat tempatan telah memohon bantuan dan YAB Perdana Menteri telah berjanji untuk mengatasi masalah tersebut.

Bagi memenuhi slogan "Janji Ditepati", maka dalam RMK-10, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukkan sebanyak RM1 05 juta untuk membina Empangan Kahang dalam Rizab Hutan Tadahan Air bagi memastikan kelangsungan perbekalan air kepada pengguna di daerah Kluang . Projek tersebut dilaksanakan oleh Jabatan Bekalan Air, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) dan tawaran kerja dibuat secara tender. Peruntukan tersebut adalah secara geran.

Kawasan tadahan air Empangan Kahang yang berkeluasan 6200.00 Hektar (HA) telah diwartakan dalam Warta Seksyen 10 Akta Perhutanan sebagai Hutan Tadahan Air Kluang dengan bil warta 7128 pada 9 Oktober 2008.

UNIT DEWAN 25
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/i1Ul (SoaLan lisan MEI-JUN 2014)
25

------------------------------------------------------------
__. SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI AHAD, 8 JUN 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 24 (A 178)

Nyatakan peruntukan yang diberi dan dibahagi kepada setiap perpustakaan awam termasuk perpustakaan desa untuk setiap daerah, seluruh Negeri Johor.

JAWAPAN Y.B. TUAN HAJI MD. JAIS BIN SARDAY

Yang Berhormat Datuk Speaker, pada tahun 2013 Perbadanan Perpustakaan Awam Johor (PPAJ) telah menerima peruntukan sebanyak RM 4.6 juta dari Kerajaan Negeri Johor dan RM 2.4 juta daripada Kerajaan Persekutuan menjadikan jumlah keseluruhan yang diterima adalah sebanyak RM 7 juta. Peruntukan ini bertujuan untuk menguruskan 64 buah perpustakaan di seluruh negeri Johor.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM 1.0 juta digunakan untuk membayar emolumen di 14 buah perpustakaan cawangan dan RM 1.3 juta untuk emolumen di ibu pejabat. Manakala RM 200,000 digunakan untuk bayaran emolumen perpustakaan desa. Sebanyak RM 1.6 juta digunakan untuk pembelian buku dan bakinya sebanyak RM 2.9 juta adalah untuk utiliti dan perbelanjaan mengurus perpustakaan-perpustakaan di seluruh negeri Johor.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ ina (SoaLan LISAN MEI-JUN 2014}
26
--------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
MULAI PADA HARIISNIN, 2 JUN 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 20 (A175)

Apakah kesan-kesan atau impak yang berlaku terhadap alam sekitar selepas penambakan berlaku di sepanjang Sungai Skudai, projek Danga Bay.

JAWAPAN Y.B. DATUK HAJI AYUB BIN RAHMAT

Tiada sebarang projek penambakan yang dijalankan berhampiran Sungai Skudai.Projek-projek pembangunan di dalam lembangan Sg. Skudai yang tertakluk di bawah penyediaan Laporan EIA Awal (PEIA) adalah seperti berikut:

1) The Proposed Conversion Of Light Industry to Medium Industry on Part Of Lot PTD 47474, Mukim Kulai, Daerah Kulaijaya, Johor. Penggerak projek : AME Development Sdn. Bhd.

2) The Proposed Conversion Of Light Industry to Medium Industry on Part Of Lot 106685, Mukim Kulai, Daerah Kulaijaya. Penggerak projek : AXIS AME IP Sdn. Bhd.

3) The Proposed Conversion Of Light Industry to Medium Industry. Penggerak projek : lndahpurajaya Development Sdn. Bhd.

4) The Proposed Development of Bandar MSC Cyberport on Zone 23, Bandar lndahpura, Mukim Senai-Kulai. Penggerak projek : MSC Cyberport Sdn. Bhd.

5) Taman lmpian Emas Penggerak projek : Gunung lmpian Development Sdn. Bhd.

Potensi impak selepas penambakan ialah tahap air diunjurkan akan meningkat,
kehilangan habitat dan rumput rampai serta kehilangan pemandangan pesisir pantai.Walau bagaimana pun impak ini boleh diminimumkan dengan keperluan Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling Terperinci yang perlu diluluskan kepada Jabatan Alam Sekitar serta Kajian Hidraulik yang diperlu diluluskan oleh Jabatan Perairan dan Saliran.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
£.iza/ ina (SoaLan Lisan MEI-JUN 2014)
29

---------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 4 JUN 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SO ALAN 26 (A 176)

Nyatakan semua bonggol jalan yang akan dibina dalam tahun 2014 bagi setiap daerah seluruh Negeri Johor.

JAWAPAN Y.B. DATUK HAJJ ABO. LATIFF BIN SANDI

UNTUK MAKLUMAN AHLI-AHLI YANG BERHORMAT, PEMBINAAN BONGGOL JALAN Dl KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PST) TELAH DISYARATKAN KEPADA SETIAP PEMAJU SEMASA PENGELUARAN SIJIL PERAKUAN SlAP DAN PEMATUHAN (CCC).

PEMBINAAN BONGGOL AKAN DIPERTIMBANGKAN DARI SEMASA KE SEMASA BERDASARKAN KEPADA KEPERLUAN DAN PERMINTAAN PENDUDUK. WALAU BAGAIMANAPUN, KELULUSAN LOKASI PEMBINAAN BONGGOL JALAN HENDAKLAH MEMATUHI GARIS PANDUAN LOKASI BONGGOL YANG DIKUATKUASAKAN OLEH PBT SEBAGAIMANA BERIKUT:

I. HADAPAN MASJID ATAU RUMAH IBADAT
II. HADAPANSEKOLAH, TASKA ATAU INSTITUSI PENGAJIAN AWAM/SWASTA.
Ill. HADAPAN PUSAT KESIHATAN KERAJAAN ATAU KLINIK KESIHATAN.
IV. HADAPAN TAMAN PERMAINAN, PADANG BOLA ATAU KAWASAN
REKREASI DAN RIADAH.
V. Dl JALANRAYA YANG BERISIKO TINGGI TERHADAP ULANGAN
KEMALANGAN DENGAN KEKERAPAN 3 KES YANG DILAPORKAN KEPADA
PIHAK POLIS SEPANJANG TEMPOH 6 BULAN (TIDAK TERMASUK JALAN
PERSEKUTUAN DAN JALAN NEGERI).

UNTUK TAHUN 2014, PIHAK MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU (MBJB) TELAH
PUN MELAKSANAKAN PEMBINAAN SEBANYAK 16 BUAH BONGGOL JALAN YANG
TERTUMPU Dl LOKASI TAMAN DESA MUTIARA. PIHAK MBJB JUGA DALAM PERANCANGAN UNTUK MEMBINA 200 UNIT BONGGOL JALAN YANG AKAN DILAKSANAKAN MULAI BULAN OGOS 2014. Dl MAJLIS PERBANDARAN MUAR(MPM), SEHINGGA MEl 2014 SEBANYAK 165 UNIT BONGGOL JALAN TELAH DIBINA Dl TAMAN-TAMAN PERUMAHAN LAMA DAN BARU. PERANCANGAN UNTUK MEMBINA BONGGOL-BONGGOL JALAN JUGA DILAKUKAN OLEH PIHAK MAJLIS PERBANDARAN KLUANG (MPK) SEBANYAK 46 UNIT, MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH (MPJBT) 200 UNIT, MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG (MPPG) 80 UNIT, MAJLIS DAERAH TANGKAK (MDT) 6 UNIT, 70 UNIT Dl MAJLIS DAERAH SEGAMAT (MDS) DAN MAJLIS DAERAH PONTIAN (MOP) MERANCANG UNTUK MEMBINA 2 BUAH BONGGOL JALAN. MANAKALA Dl LAIN-LAIN PBT, BONGGOL -BONGGOL JALAN AKAN DIBINA BERDASARKAN PERMOHONAN ATAU PERMINTAAN SERTA KEPERLUAN PENDUDUK.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ina (Soalan lisan MEI-JUN 2014}
35
--------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 4 JUN 2014

Y.B. ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 29 (A179)

Adakah projek pembinaan loji rawatan kumbahan (STP) di lot PTD 153805 (HSD
446609) kawasan Pengkalan Rinting, Kampung Pasir, Johor Bahru, masih diluluskan dan apakah susulannya.

JAWAPAN Y.B. DATUK HAJI ABO. LATIFF BIN SANDI

UNTUK MAKLUMAN AHLI-HALI YANG BERHORMAT, MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU (MBJB) TELAH MELULUSKAN PELAN SUSUNATUR BAGI KESELURUHAN PEMBANGUNAN TELUK DANGA(DANGA BAY) BERKELUASAN 450 EKAR PADA 25 OKTOBER 2011 .SEMASA MEMBERI PERTIMBANGAN KELULUSAN SUSUNATUR INI PIHAK MBJB TELAH MENGAMBILKIRA KELULUSAN PELAN PEMBETUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH INDAH WATER
KONSORTIUM (IWK) PADA 27 NOVEMBER 2008 Dl MANA PIHAK IWK TELAH BERSETUJU LOT PTD 153805 (TAPAK AS) SELUAS 18.23 EKAR INI DIJADIKAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN BERPUSAT PERINGKAT WILAYAH MERANGKUMI KAWASAN TASEK UTARA, TAMPOI , BANDAR
BARU UDA DAN KEMPAS.

PERLETAKAN STP BERSEPADU DENGAN KAPASITI 400,000PE DI TAPAK AS (BELAKANG KAMPUNG PASIR) INI JUGA ADALAH SELARAS DENGAN PELAN INDUK PEMBETUNGAN YANG DICADANGKAN OLEH KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI (KINI DIKENALI SEBAGAI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR) PADA 22 APRIL 2008.

DARI SEGI FIZIKAL, Dl TAPAK SEBELUM INI TERDAPAT 16 BUAH RUMAH SETINGGAN DAN 50% TAPAK TELAH DITENGGELAMI AIR. LANJUTAN DARIPADA BEBERAPA SIRI PERBINCANGAN YANG TELAH DIADAKAN OLEH PEMAJU BERSAMA PENDUDUK , 12 BUAH RUMAH TELAH DIROBOHKAN DAN PENDUDUK DIBERI PAMPASAN OLEH PEMAJU.

UNTUK MAKLUMAN , SATU TAKLIMAT KEPADA AHLI PARLIMEN PULAI DAN JAWATANKUASA PENDUDUK (KG. SKUDAI KIRI , KG . PASIR, KG .TELOK SERDANG, KG. SRI SERDANG, KG. SRI JAYA, KG . USAHA JAYA) TELAH DIADAKAN PADA 11 MEl 2014 Dl BANGUNAN MBJB. DI DALAM TAKLIMAT TERSEBUT PIHAK ISKANDAR WATERFRONT SON.BHD. TELAH MEMBERIKAN PENERANGAN BERKAITAN KONSEP STPYANG AKAN DIBINA DAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN YANG AKAN DIAMBIL BAGI MENGURANGKAN IMPAK TERHADAP PERSEKITARAN KAWASAN .

UNIT DEWAN 38
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Liza/ina (SoaLan Lisan MEI-JUN 2014)
38

-------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/2/1

DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 4 JUN 2014

NAMUN BEGITU, PIHAK PEMAJU BELUM BOLEH MENJALANKAN SEBARANG PEMBINAAN BAGI STP TERSEBUT KERANA PELAN-PELAN KEJURUTERAAN SEPERTI PELAN KERJATANAH DAN PEMBETUNGAN MASIH BELUM DILULUSKAN. PIHAK MBJB HANYA AKAN MELULUSKAN PEMBINAAN STP INI SETELAH PERSETUJUAN BERSAMA DIPEROLEHI ANTARA PEMAJU DAN JAWATANKUASA PENDUDUK.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
£iza/ina (SoaLan lisan MEI-JUN 2014)
39
---------------------------------------------------------------------
YANG BERHORMAT ENCIK CHEO YEE HOW
AHLI DEWAN NEGERI KAWASAN PENGKALAN RINTING

SOALAN B74

Senaraikan setiap status projek-projek dengan kos yang digunakan bawah rancangan IRDA dari mulanya IRDA sehingga kini.

JAWAPAN

No. Nama Projek Peruntukan Status STATUS Pelaksanaan
(RM/JUTA)
1 Lebuhraya Pesisir Pantai (Coastal Highway) dari Johor Bahru ke Nusajaya 1,144.43 Siap

2 Menaiktaraf Lebuhraya Skudai - Senai 72.13 Siap
3 Menaiktaraf dan Penjajaran Jolon Kolam Air 23.00 Siap
4 Membina Persimpangan Bertingkat di Bondar UluTiram,JOHOR 61.00 Siap

5 Menaiktaraf Jolon Skudai dan Jolon Abu Bokor 244.95 Siap
6 Membina Persimpangan Bertingkat Jolon Lingkaran Dalam 180.00 Siap
Johor Bahru -Persimpangan YahyaAwal dan Jolon Abu
Bokor
7 Pembersihan Sungai (KomponenPembersihan Sungai JPS) 111.56 Siap
8 SaliranBagiPusat Bondar (Drainage) 149.89 Siap
9 Pembersihan Sungai (KomponenPembentungan JPP) 17.22 Dalam Pelaksanaan

10 PerumahanAwam Iskandar Malaysia 224.55 Siap

11 Projek Pembersihan Sungai Melibatkan Penempatan 203.00 Dalam Pelaksanaan
Semula Penduduk di Sungai Tebrau
12 Persimpangan Bertingkat Bondar lndahpura - Kulai- 43.18 Siap
Linkedua Expressway
13 kajian - Kajian 30.46 Siap
14 Pusat Pameran Iskandar 7.37 Siap
15 Pelaksanaan lnisiatif Bagi Meningkatkan Keselamatan 8.23 Siap
Awam
16 Memperbaiki Sistem Pengangkutan Awam- 55.94 Dalam Pelaksanaan
Bas Iskandar Malaysia
17 Program Latihan Modal lnsan 12.75 Siap
18 Menaiktaraf Kompleks Sultan Abu Bokor (CIQ) 2.00 Siap
19 Pemasangan Kamera Litar Tertutup di Iskandar Malaysia 30.00 Siap
(CCTV)
20 Menaiktaraf Jambatan Sg Tebrau, KM9 Kampung Pandan 15.00 Dalam Pelaksanaan

99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Pelaksanaan Projek Perintis Sistem Pengangkutan Bas 20.00 Dalam Pelaksanaan
Rapid Transit
22 Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Berpusat, Rangkaian 115.00 Dalam Pelaksanaan
Paip Pembentungandan Tebatan Banjir di Sungai Segget

23 Peningkatan Keselamatan Awam di Iskandar Malaysia 7.00 Dalam Pelaksanaan
Pos Polis Komuniti

24 Penyediaan Pelon Rekabentuk Terperinci Bagi Menaiktaraf 4.50 Dalam Pelaksanaan
Jalan KebunTeh - Jolon Tun Abdul Rozak serta
Pembinaan Duo Persimpangan Bertingkat dengan
Keutamaan Transit

25 KajianKemungkinan MenaiktarafJalanbagiKeutamaan 7.00 Dalam Pelaksanaan
Transit Pelaksanaan
26 Kajian Kemungkinan Membina Jolon Akses ke Kawasan 3.00 Dalam Pelaksanaan
Pelancongan Tanjung Piai

27 Membinadan Mengoperasi Pusat Mobiliti Iskandar 4.00 Dalam Pelaksanaan
Malaysia

28 Kajian Kemungkinan bagi Pembangunan Sistem Terbuka 1.00 Dalam Pelaksanaan
dan Berintegrasi bagi Sektor Pengangkutan Awam,
Keselamatan dan Perlindungan serta GIS di Iskandar Pelaksanaan
Malaysia.

29 Membina Jalan Aksesdari Bondar Seri Alam ke Nusa Damai Do lam 4.00 siap
dengan Ke utamaan Transit 5.00 Pelaksanaa 30 Pembinaan Hentian Bas Baru
serta Penambahbaikan

100
---------------------------------------------------------------------------
YANG BERHORMAT ENCIK CHEO YEE HOW
AHLI DEWAN NEGERI KAWASAN PENGKALAN RINTING

SOALAN B 75

Senaraikan semua destinasi pelancongan dalam Negeri Pelancongan mengikut setiap
Daerah dalam Negeri Johor, termasuk Eco-Tourism.

JAWAPAN

Kerajaan Negeri melalui Jabatan Pelancongan Negeri Johor bersama-sama Pejabat Kementerian Pelancongan Malaysia Negeri Johor sedang dalam usaha mengemaskini
senarai lengkap bagi destinasi/produk pelancongan yang terdapat disetiap daerah dalam Negeri Johor

Pihak Jabatan Pelancongan Negeri Johor juga dalam usaha memantapkan maklumat berkaitan destinasi/produk pelancongan dengan kerjasama Pihak berkuasa Tempatan
(PBT)" bagi setiap daerah dan kawasan agar maklumat berkaitan pelancongan dapat disalurkan dengan sempurna dan selaras. Bersama-sama ini disertakan senarai destinasi/produk pelancongan Negeri Johor mengikut setiap daerah Negeri Johor termasuk Homestay dan Eko Tourism :-

101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUK-PRODUK PELANCONGAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM

DAERAH PRODUK PELANCONGAN
JOHOR BAHRU 1. Bangunan Sultan Ibrahim
2. Danga Bay
3. Persada Johor
4. Taman Merdeka
5. Masjid Sultan Abu Bokor
6. Muzium Di Raja Abu Bokor
7. Makam Diraja
8. lstana Besar Johor Bahru
9. Zoo Negeri Johor
10. Pantai Stulang Lout
11. Tapak Perkhemahan Hutan Bondar
12. Taman Linear
13. Tapak Senaman, Jolon Skudai
14. Kuil Sikh Gurdwara Sahib*
15. Kuil Hindu Mariaman•
16. Tokong Tua Cina - Ku Miau•
17. Gereja Katolik Immaculate Conception•
18. Masjid India*
19. Legaran Segget
20. Dataran Bandaraya
21. Muzium Layang-layang, Pasir Gudang
22. Bazaar JB
23. Stadium Tan Sri Dato' Hj. Hassan Yunus
24. Galeri Seni
25. Pusat Pertanian Kong-Kong, Masai
26. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail
27. Perbadanan Kraftangan Malaysia
28. JARO
29. Hutan Lipur, Gunung Pulai
30. Kuil Kaca Johor Bahru
31. Terminal Feri Stulang Lout Johor Bahru
32. Terminal Feri Puteri Harbour, Nusajaya
33. Hello Kitty Land
34. LegoLAND
35. Johor Premium Oulets (JPO)
36. Homestay Kg. Sinaran baru, Kempas
37. Homestay Kg. Perigi Acheh, Pasir Gudang
38. Homestay Kg. Sri Gunung Pulai, Kulai
39. Homestay Kg. Sri Paya, Kulaijaya

102
------------------------------------------------------------------------------'
DAERAH PRODUK PELANCONGAN
Padang Golf 1. Austin Hills Country Resort
2. Pulai Springs Golf & Country Club
3. Starhill Golf & Country Club
4. Ponderosa Golf & Country Club
5. Tanjung Puteri Golf & Country Club
6. Royal Johor & Country Club
7. Resort Poresia Country Club
8. Octville Golf & Country Club
9. Pelangi Driving Range
10. Palm Resort Golf & Country Club
11. Permas Jaya Golf Club
12. Daiman 18 (Public Course)
13. Palm Villa Golf Resort
14. The Legends Golf & Country Resort
Kompleks
Membeli-Belah
1. Jusco Tebrau
2. City Square
3. Plaza Kotaraya
4. Plaza Seni
5. Plaza Pelangi
6. Angsana Johor Bahru Mall
7. Plaza Sentosa
8. Danga City Mall
9. Kipmart, Tampoi
10. Skudai Parade
11. Jusco, Tmn Universiti
12. Plaza Tasek, Tun Aminah
13. Jusco, Permas Jaya
14. The Zone Shopping Centre
15. Kompleks Tun Abdul Rozak
16. Perling Mall
17. Pelangi Leisure Mall
18. Kompleks Pusat Bondar, Pasir Gudang
19. Kompleks Lien Hoe
20. Holiday Plaza
21. Giant Hypermarket
22. Sutera Mall
103
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAERAH PRODUK PELANCONGAN
KOTA TINGGI 1. Pantai Peranginan Desaru
2. Pantai Tanjong Balau
3. Pantai Batu Layar
4. Pantai Telok Mahkota
5. Pantai Tanjung Sedili
6. Tanjong Punggai
7. Tanjung Penawar
8. Tanjung Pengerang
9. Tanjung Penggeli
10. Tanjung Belungkor
11. Tanjung Leman
12. Tanjung Gemoh
13. Dataran Kota
14. Terminal Feri, Tanjung Belungkor
15. Terminal Feri Tanjung Pengelih
16. Terminal Feri Sebana Cove
17. Jeti Tanjung Penggelih
18. Hutan Lipur Ponti
19. Restoran Makanan Lout, Sg . Rengit
20. Kota Johor Lama
21 . Air Terjun Kota Tinggi
22. Makam Laksamana Benton
23. Makam Cik Siti Wan Kembang
24. Makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang
25. Makam Bendahara
26. Makam Touhid
27. Muzium Sejarah
28. Muzium Nelayan Tg. Balau
29. Kubu Tentera Bersekutu, Tg. Pengelih
30. Kampung Tembioh
31 . Desaru Fruit Farm
32. Ostrich Farm
33. Teluk Sengat
34. Perkampungan Nelayan Sedili
35. Pusat Operasi British Perang Dunia 2
36. Ladang Buaya
37. Kota Rainforest Resort
38. Seban Cove Resort
39. Suaka Burung Ponti
40. Bujang Fireflies
41. Tian Loong Fireflies
42. Sedili Wetlands
104
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAERAH PRODUK PELANCONGAN
Padang Golf 1. Sebana Golf & Marina Resort
2. Kylas Golf Club
3. Orchard Golf Resort
4. Desaru Golf & Country Resort
5. Nom Heng Country Club, Ulu Tiram
6. Kylas Golf Links
Kompleks
Membeli-Belah 1. Plaza Kota Tlnggi
2. Kipmat
3. Bazar Kota
4. EconSave
5. Plaza Hwa Tai
6. Herritage Mall

Hotel & Resort 1. Lotus Desaru Beach Resort
2. Hotel Seri Kota
3. Nasha Hotel
4. Pilton Hotel
5. Hotel Myres
6. Hotel T ai Hoe
7. Grand Waterlilies Hotel
8. Hotel Tanjung Baru
9. Koko Hotel
10. Let Seng Hotel
11. Hotel Hiap Hwa
12. Rest In Hotel

Homestay
1. Felda Semenchu
2. Kampung Lukut
3. Kampung Temenin
4. Felda Sungai Ara
105

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAERAH PRODUK PELANCONGAN

MERSING 1. Mersing Tourist Information Centre ( METIC)
2. Pantai Tanjung Leman
3. Pantai Air Papan
4. Pantai Penyabong
5. Pantai Tanjung Resang
6. Pantai Sekakap
7. Pantai Pasir Lanun
8. Jeti Tanjung Leman
9. Jeti Mersing
10. Jeti End au
11. Plaza R&R
12. Kompleks Taman Lout
13. Taman Negara - Endau-Rompin
14. Pulau Rawa
15. Pulau Besar
16. Pulau Tinggi
17. Pulau Tengah
18. Pulau Aur
19. Pulau Dayang
20. Pulau Pemanggil
21 . Pulau Sibu Besar
22. Pulau Sibu Tengah
23. Hutan Lipur, Gunung Arong
24. lndustri Kampung, Mersing Kanan
25. Mini Lapangan Terbang, Kg. Sri Pantai

GOLF -

PUSAT
MEMBELI-BELAH 1. The Store
2. Billion Plaza
106
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAERAH PRODUK PELANCONGAN

PONTIAN 1. Taman Negara Tanjung Piai
2. Taman Negara Pulau Kukup
3. Muzium Bugis
4. Muzium Nenas
5. Pusat Perdagangan Pontian
6. Taman Rekreasi Sg. Rambah
7. Medon Ikon Bakar, Sg. Rambah
8. Terminal Jeti Kukup
9. Pekan Nenas
10. Pulau Pisang
11. Penternakan Lebah Madu, Serkat
12. Tropical Plantation
13. Kukup Durian
14. Tasek Biru, Parit Sikom
15. Tanjung Piai Resort
16. Kawasan Jerman - Peradin-Sg. Karang
17. Kelong Sri Pantai
18. Kelong Maswira
19. Kampung Nelayan Air Masin, Kukup
20. Homestay Kampung Tjg. Piai
21. Homestay Kampung Permatang Sepam
22. Homestay Kampung Puteri Menangis

GOLF
1.. Kukup Golf Resort

PUSAT
MEMBELI-BELAH
1 . Plaza Billion
2. Giant
3. Econsave
107
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAERAH PRODUK PELANCONGAN
MUAR 1. Bangunan Sultan Abu Bakar
2. Masjid Jamek Muar
3. Pusat Rekreasi Tanjung Emas
4. Pusat Rekreasi Air Panas Sg. Grisek
5. Pusat Rekreasi Sg. Sarong Buaya
6. Pusat Rekreasi Gunung Ledang
7. Medan Ikon Bakar, Pt. Jawa
8. Makam Sultan Alauddin Riayat Shah
9. Balai Polis Bukit Kepong
10. Makam Panglima Lidah Hit am
11. Ladang Nukleus, Pagoh
12. Dusun Duku, Kg .Kesang/Tg. Goding
13. Penternakan Siput Sedut, T g . Goding Lout
14. Sawah Padi, Pulau Penarek, Sg. Mati
15. Ternakan Burung Unto, Bt. 7, Kesang
16. Ternakan Lebah Madu, Pt. Kemang, Kesang
17. Makam Lembing Awang Pulang Ke dayang,Pt. Amal, Muar
18. Ternakan Udang Harimau, Sg. Balang
19. AZ Marine Firefly
GOLF
1. Kelab Golf Tanjung Emas
2. Dunlop Club Sagil
PUSAT
MEMBELI-BELAH 1. Wetex Parade
2.Legenda Leisure Park
3. Hock Hai Plaza
4. Astaka
5. Toko Besar Senyum
108
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAERAH PRODUK PELANCONGAN
BATU PAHAT 1. Pusat Rekreasi Tasik Y
2. Pusat Rekreasi Tasik Merdeka
3. Pantai Minyak Beku
4. Pantai Berangan
5. T asik Air Biru
6. Kompleks Pertanian Air Hitam ( Agro-Techpark)
7. Empangan Sembrong
8. Empangan Bekok
9. Rest House Batu Pahat
10. Perigi Batu Pahat
11. Galeri Dato' Onn

GOLF
1. Bukit Banang Golf & Country Club
2. Batu Pahat Golf Club
PUSAT
MEMBELI-BELAH
1. Summit Parade
2. Wira Court
3. Booker - Hypermarket
109
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAERAH PRODUK PELANCONGAN
KLUANG 1. Pusat Ternakan Haiwan' Farm Stay '
2. Ladang Teh, Kluang
3. Johor Tropical Village
4. Pusat Seramik, Air Hitam
5. Empangan Macap
6. Hutan Lipur Gunung Belumut
7. Gunung Lombok
8. Litar Motocross, Felda Ulu Penggeli, Kluang
9. Agrotourism Stesen MARDI
10. Rest House Kluang
1 1 . Kahang Organic Rice Farm
12. Zenxin Agriculture (Pertanian Organik)
13. Padang Hijau (Kaw. Pertanian Moden)
14. UK Farm

GOLF 1. Kluang Country Club
PUSAT
MEMBELI-BELAH 1. Plaza BCB
2. Champion Shopping Centre Sdn. Bhd
110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAERAH PRODUK PELANCONGAN
SEGAMAT 1. Kampung Sekijang ( agrotourism )
2. Hutan Lipur Sungai Bantang
3. Empangan Juaseh, Labis
4. Hutan Lipur Bukit Mambai
5. Rest House Segamat
6. Makam Bendahara Tepok (Kg. Lubok Batu)
7. Pusat Latihan dan Rekreasi Tebing Tinggi
GOLF 1. Segamat Country Club
2. Dunlop Club Paya Lang
3. S.T Rhodes Club
PUSAT
MEMBELI-BELAH 1. Up-Well Shopping Centre
2. Fajar Supermarket Sdn. Bhd.
111
=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOMESTAY NEGERI JOHOR

BIL HOMESTAY
1. Kampung Tanjung PiaL Pontian
2. Kampung Permatang Sepam, Pontian
3. Kampung Puteri Menangis, Pontian
4. Felda Semenchu, Kota tinggi
5. Kampung Lukut, Kota tinggi
6. Kampung Temenin, Kota tinggi
7. Felda Sungai Ara, Kota Tinggi
8. Kampung Air Papan, Mersing
9. Felda Tenggaroh 3, Mersing
10. Kampung Parit Tengah, Rengit Batu Pahat
11. Kampung Sarong Buaya, Muar
12. Kampung Batu 28, Lenga, Muar
13. Kampung Parit Bugis, Muar
14. Kampung Perigi Acheh, Pasir Gudang
15. Kampung Sinaran Baru, Johor Bahru
16. Kampung Sri Gunung Pulai, Kulaijaya
17 Kampung Sri Paya, Kulaijaya
112
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EKO-PELANCONGAN

BIL HOMESTAY
1. Taman Negara Endau-Rompin Peta, Mersing
2. Taman Negara Endau-Rompin Selai, Segamat
3. Taman Negara Tanjung Piai, Pontian
4. Taman Negara Pulau Kukup, Pontian
5. Taman Negara Gunung Ledang, Ledang
6. Taman Negara Kepulauan Mersing, Mersing
7. Sedili Wetlands
8. Hutan Lipur Ponti, Kota Tinggi
9. Air Terjun Kota Tinggi, Kota Tinggi
10. Hutan Lipur, Gunung Arong, Kota Tinggi
11. Pusat Rekreasi Air Panas Sg. Grisek, Muar
12. Pusat Rekreasi Air Panas Labis, Segamat
13. Pusat Rekreasi Gunung Ledang, Ledang
14. Hutan Lipur Gunung Belumut, Kluang
15. Hutan Lipur Gunung Lombok, Kluang
16. Hutan Lipur Sungai Bantang, Segamat
17. Santuari Burung Botak, Parit Jawa, Muar
18. Pusat Konservasi Kijang Bongos, Segamat
19. Pusat Konservasi Burung Kuang, Kluang
113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YANG BERHORMAT ENCIK CHEO YEE HOW
AHLI DEWAN NEGERI KAWASAN PENGKALAN RINTING

SOALAN B 76

Senaraikan semua kawasan penyakit demon denggi dengan bilangan kes untuk setiap
daerah dalam negeri Johor, untuk jangka masa dari tahun 2004 sehingga kini?

JAWAPAN

Kompilasi lokaliti bermasalah denggi dari tahun 2008 sehingga 2014 berserta jumlah kes
adalah sebagaimana berikut:

TABURAN KES MENGIKUT LOKALITI WABAK

SENARAI WABAK 2004
DAERAH LOKALITI BIL KES
Johor Bahru BBU Padi Ria, Bandaraya JB, JBJH 12
CIQ GelanQ Patah, Pu lai, JBJH 14
HSAJB, Bandaraya JB, JBJH 8
Jln.Tampoi 5, Bandaraya JB, JBJH 16
Kempas Baru, Tebrau, JBJH 15
Kg.Kangkar Tebrau, Tebrau, JBJH 6
Kg .Melayu Majidee, Bandaraya JB, JBJH 12
Kg.Melayu Pandan, Pelentong, JBJH 39
Kg .Pasir, Pulai, JBJH 11
Kg.Skudai Kiri, Bandaraya JB, JBJH 5
Komp.KIK G/Patah, Tg.Kupang, JBJH 28
Tmn.Air Biru, Pelentong, JBJH 27
Tmn.Cempaka, Tebrau, JBJH 6
Tmn.Cendana, Pelentong, JBJH 11
Tmn.Damansara Alf, Tebrau, JBJH 17
Tmn.Desa Tebrau, Tebrau, JBJH 8
Tmn.Gaya, Tebrau, JBJH 5
Tmn.Gembira, Tebrau, JBJH 28
Tmn.Jaya Mas, Pulai, JBJH 5
Tmn.Johor Jaya, Pelentong, JBJH 6
Tmn.Kenanga, Tebrau, JBJH 13
Tmn.Molek, Pelentong, JBJH 5
Tmn.Nora, Pelentong, JBJH 23
Tmn.Nusa Bestari2, Pulai, JBJH 28
Tmn.Selesa Jaya, Pulai, JBJH 11
Tmn.Sri Skudai, Pulai, JBJH 11
114
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tmn.Sutera Utama, Pulai, JBJH 15
Tmn.U.Tun Aminah, Pulai, JBJH 6
Tmn.U Apt.Melawis, Pulai, JBJH 13
Tmn.Universiti, Pulai, JBJH 12
Kulaijaya
Tmn.Perindu, Senai, KJJH 5
UTM Skudai, Kulai, KJJH 31
Muar
Jln .Khalidi, Bandar(Muar), MRJH 5
Tmn.Pertama lndah, Bandar(Muar), MRJH 6
Ledang
Tmn.Tangkak 2, Tangkak, LGJH 12
Tmn.Tangkak Ja_ya, Tangkak, LGJH 14
Batu Pahat Tmn.Maju Pt Raja, Sri Goding, BP JH 6
Felda Air Hitam, Kluang, KGJH 14
Kluang Kem Mahkota, Kluang, KGJH 6
Tmn.Aman, Kluang, KGJH 5
Tmn.Sri Tengah, Kluang, KGJH 10
Segamat
Felda Pemanis 2, Jabi, SGJH 5
Tmn.Segamat Jaya, Bu loh Kasap, SGJH 6
F.Loh Heng (S), Sedili Kecil, KT JH 6
Kota Tinggi Felda AirTawar 4, Tanjong Surat, KTJH 6
Tmn.Kemang, Kota Tinggi, KTJH 20

SENARAI WABAK 2005
DAERAH LOKALITI BIL KES
Bandar Seri Alam, Pelentong, JBJH 37
BBPermasJaya 2, Pelentong, JBJH 9
BBU AptTitiwangsa, Bandaraya JB, JBJH 7
BBU Padi Mahsuri, Bandaraya JB, JBJH 5
Felda Cahaya Baru, Pelentong, JBJH 12
Flat SEDC, Pelentong, JBJH 35
Flat Stulang Lout, Pelentong, JBJH 8
Jln.Tampoi 5, Bandaraya JB, JBJH 19
Johor Bahru Jln.Tembusu PG, Pelentong, JBJH 14
Kem Majidee, Pelentong, JBJH 20
Kg.Belantik, Pelentong, JBJH 6
Kg.Kangkar Tebrau, Tebrau, JBJH 13
Kg.Melayu Majidee, Bandaraya JB, JBJH 5
Kg.Melayu Pandan, Pelentong, JBJH 11
Kg .Pasir Putih, Pelentong, JBJH 14
Kg.Pasir, Pu lai, JBJH 11
Kg.Penggawa Timur, Tebrau, JBJH 8
115
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kg.Sentosa Masai, Pelentono, JBJH 17
Kg .Sepakat, Pelentonq, JBJH 8
Kg .Skudai Kiri, Bandaraya JB, JBJH 8
Majidee Baru, Pelentonq, JBJH 8
Perjiranan 10, Pelentong, JBJH 8
Perjiranan 8, Pelentono, JBJH 6
Perjiranan 9, Pelentonq, JBJH 20
Perumahan Bakti, Pelentono, JBJH 21
R/Panjanq Larkin, Bandaraya JB, JBJH 10
Tmn.Anggerik, Tebrau, JBJH 8
Tmn.Bkt lndah, Pulai, JBJH 7
Tmn.Bkt Kempas, Tebrau, JBJH 6
Tmn.Cempaka, Tebrau, JBJH 34
Tmn.Cendana, Pelentong, JBJH 14
Tmn.Daya, Tebrau, JBJH 5
Tmn.lstimewa, Tebrau, JBJH 12
Tmn.Jaya Mas, Pulai, JBJH 7
Tmn.Johor Jaya, Pelentong, JBJH 12
Tmn.Kenanqa, Tebrau, JBJH 38
Tmn.Kota Masai, Pelentono, JBJH 12
Tmn.Mawar, Pelentong, JBJH 21
Tmn.Meoah Ria, Pelentonq, JBJH 42
Tmn.Melati, Tebrau, JBJH 9
Tmn.Nora, Pelentonq, JBJH 5
Tmn.Nusa Bestari2, Pu lai, JBJH 4
Tmn.Perlinq, Pulai, JBJH 22
Tmn.Pulai Utama, Pulai, JBJH 9
Tmn.Putri Wanosa, Tebrau, JBJH 7
Tmn.Rintinq, Pelentonq, JBJH 2
Tmn.Scientex, Pelentono, JBJH 8
Tmn.Sentosa, Pelentonq, JBJH 6
Tmn.Sinaran K'pas, Tebrau, JBJH 12
Tmn.Sri Putri, Pulai, JBJH 7
Tmn.Sri Skudai, Pulai, JBJH 4
Tmn.Tan Sri Yakob, Pulai, JBJH 14
Tmn.U.Tun Aminah, Pulai, JBJH 6
Tmn.U Apt.Melawis, Pulai, JBJH 23
Tmn.Universiti, Pu lai, JBJH 41
Kulaijaya
` B.Putra Jati, Senai, KJJH 15
Felda Bkt Batu, Sedenak, KJJH 18
116
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felda Taib Andak, Senai, KJJH 9
Kulai Besar, Senai Kulai, KJJH 7
TSriPulai Batai, Kulai, KJJH 5
Muar
Bakri N.Villaqe, Jalan Bakri, MRJH 7
Bt.23 Lenga, Lenga, MRJH 8
Ledang
Tmn.Cempaka, Gersik, LGJH 5
Tmn.Tanqkak Jaya, Tanqkak, LGJH 11
Bandar Penggaram, Simpang Kanan, BP JH 11
Kg.Merdeka, Simpang Kanan, BP JH 7
Tmn.Broleh, Simpanq Kanan, BP JH 5
Batu Pahat Tmn.Kooperasi Bhq, Simpang Kanan, BP JH 6
Tmn.Sentosa, Simpang_ Kanan, BP JH 5
Tmn.Sri Amon, Tanjung Semberong, BPJH 6
Tmn.Sri Lalanq, Sri Gadinq, BP JH 5
Bondar Kluang, Kluang, KGJH 5
Jln.Kg Paya, Kluang, KGJH 5
Kem Mahkota, Kluang, KGJH 13
Kg .Sembrong Dim, Kluang, KGJH 6

Kluang
Tmn.Fajar 2, Kluang, KGJH 13
Tmn.lndah Jaya, Kluanq, KGJH 9
Tmn.lntan, Kluang, KGJH 8
Tmn.Kiuang Barat, Kluang, KGJH 30 -
Tmn.Sri Jaya, Kluanq, KGJH 5
Tmn.Sri Tengah, Kluang, KGJH 9
S.J.M Jln. Muar, Gemereh, SGJH 6
Segamat Tmn.Labis Jaya, Labis, SGJH 7
Tmn.Mutiara, Pogoh, SGJH 12
Pontian
Kg.Melayu Raya, Pontian, PNJH 6
Kg.Sanglang, Ayer Baloi, PNJH 6
F.Bkt Aping Barat, UluSg.SediliBesar, 11
F.Bkt Aping Timur, UluSq .SediliBesar, 8
Felda Air Tawar 1, Johor Lama, KTJH 17
Felda AirTawar5, TaniongSurat, KTJH 7
Felda Bkt Besar, Ulu Sg . Johor, KTJH 5
Kota Tinggi Felda Kledanq, Penqeranq, KTJH 6
Felda Linggiu, Ulu Sg. Johor, KTJH 13
Felda Pasir Raja, Ulu Sg . Johor, KT JH 10
Felda Sg Sibol, Ulu Sg. Johor, KTJH 5
Felda Spq Waha, Sedili Kechil, KTJH 7
Felda Tunggal, Pengerang, KTJH 5
117
----------------------------------------------------------
Kq .Sq Renqit, Penqeranq, KTJH 15
Tmn.Laksamana, Kota Tinqqi, KTJH 11
Mersing Bondar Endau, Padanq Endau, MGJH 20

SENARAI WABAK 2006
DAERAH LOKALITI BIL KES
Bandar Seri Alam, Pelentonq, JBJH 28
BBPermasJaya 1, Pelentong, JBJH 3
BBU AptTitiwanosa, Bandarava JB, JBJH 44
BBU Padi Malinia, Bandarava JB, JBJH 8
BBU Padi, Bandarava JB, JBJH 9
Flat SEDC, Pelentong, JBJH 47
Jln .Tampoi 5, Bandarava JB, JBJH 7
Jln .Tembusu PG, Pelentonq, JBJH 37
Kangkar Tebrau, Tebrau, JBJH 8
Kem Majidee, Pelentonq, JBJH 11
Kq.Kanqkar Tebrau, Tebrau, JBJH 14
Kg .Melayu Pandan, Pelentong, JBJH 17
Kondo Bkt Sauiana, Bandarava JB, JBJH 6
Periiranan 10, Pelentono, JBJH 6
Perjiranan 9, Pelentonq, JBJH 8
R/Panjang Larkin, Bandaraya JB, JBJH 7
Johor Bahru Tmn.Bkt Tiram, Tebrau, JBJH 12
Tmn.Cahava Masai, Pelentonq, JBJH 20
Tmn.Cempaka, Tebrau, JBJH 7
Tmn.Cendana, Pelentong, JBJH 37
Tmn.Dahlia, Tebrau, JBJH 16
Tmn.Desa Tebrau, Tebrau, JBJH 7
Tmn.Gembira, Tebrau, JBJH 6
Tmn.lstimewa, Tebrau, JBJH 11
Tmn.Johor Java, Pelentonq, JBJH 8
Tmn.Kenanga, Tebrau, JBJH 6
Tmn.Mawar, Pelentonq, JBJH 14
Tmn.Megah Ria, Pelentong, JBJH 14
Tmn.Melati, Tebrau, JBJH 20
Tmn.Perling, Pulai, JBJH 7
Tmn.Putri Wanqsa, Tebrau, JBJH 6
Tmn.Sri Skudai, Pulai, JBJH 9
Tmn.Tan Sri Yakob, Pulai, JBJH 6
Kulaijaya Felda Taib Andak, Senai, KJJH 7
118
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tmn.Anjaria, Senai Kulai, KJJH 6
Tmn.Perindu, Senai, KJJH 9
TSriPulai Meranti, Kulai, KJJH 21
Muar Kg.Mel Bkt Pasir, Jorak, MRJH 11
Ledang
Tmn.Sauiana, Kesanq, LGJH 9
Tmn.Tangkak Jaya, TanQkak, LGJH 5
Ko.Knqn.D.Onn 2, Simpanq Kanan, BP JH 11
Kg.Merdeka, Simpanq Kanan, BP JH 4
Kg.Pt Bilal, Simpang Kanan, BP JH 5
Batu Pahat Km.1.5 Jln.KiuanQ, SimpanQ Kanan, BP JH 5
Tmn.Bukit Pasir, SimpanQ Kanan, BPJH 6
Tmn.Kooperasi BhQ, SimpanQ Kanan, BP JH 6
Tmn.Maju, SimpanQ Kanan, BP JH 8
Tmn.Makmor, SimpanQ Kanan, BP JH 5
Tmn.Pasifik Selat, Simpang Kanan, BPJH 6
Tmn.Soqa, Simpanq Kanan, BPJH 17
Tmn.Sri LalanQ, Sri Gadinq, BPJH 16
Tmn.UPC, Sri Gading, BPJH 5
Felda Air Hitam, Kluanq, KGJH 14
Felda Bkt Tongkat, RenQQam, KGJH 9
Felda UluBelitonQ, RenQQam, KGJH 8
Ldg.G Sumalayang, Renggam, KGJH 6
Ldg.LawianQ, RenQQam, KGJH 5
Ldg.Nenas Spg Rgm, Renggam, KGJH 5
RIM LayanQ Lavanq, Lavanq Lavanq, KGJH 6
Kluang Sri Lalang N/V, Kluang, KGJH 17
Tmn.Delima, Kluanq, KGJH 7
Tmn. lndah Jaya, KluanQ, KGJH 6
Tmn.lntan, Kluanq, KGJH 5
Tmn.Kiuang Barat, KluanQ, KGJH 41
Tmn.Kiuang Jaya, Kluang, KGJH 5
Tmn.Md Yassin, Ulu Benut, KGJH 8
Tmn.Sri Java, Kluanq, KGJH 6
Felda Pemanis 1, Jabi, SGJH 17
Segamat
Felda Pemanis 2, Jabi, SGJH 7
Ldg.Sg GerchanQ 2, Chaah, SGJH 7
S.J.M Jln. Muar, Gemereh, SGJH 5
Pontian Pt.Mesjid, Pontian, PNJH 5
Felda Air Tawar 5, Tanionq Surat, KTJH 6
Kota Tinggi Felda Kledang, Pengerang, KTJH 10
Felda Tunqqal, Penqeranq, KT JH 8
119
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tmn.Kota Jaya, Kota Tinqqi, KTJH 8
Mersing Kg.Tanjong, Padang Endau, MGJH      10

SENARAI WABAK 2007

DAERAH LOKALITI BIL KES
Apt.Bistarilmpian, Bandaraya JB, JBJH 6
Apt.Larkin Pdna, Bandaraya JB, JBJH       14
Apt.Seri Kenari, Pulai, JBJH                 7
Apt.Sri Akasia, Pulai, JBJH                 10
Apt.Sri llham, Pelentong, JBJH        9
Apt.Sri Wangi, Pulai, JBJH                 6
Bandar Seri Alam, Pelentong, JBJH        13
BBU AptTitiwangsa, Bandaraya JB, JBJH 38
BBU JagongSekoi, Bandaraya JB, JBJH 24
BBU Padi Emas, Bandaraya JB, JBJH           6
BBU Padi Mahsuri, Bandaraya JB, JBJH 15
BBU Padi Malinja, Bandaraya JB, JBJH 15
BBU Padi Ria, Bandaraya JB, JBJH         6
BBU Padi, Bandaraya JB, JBJH       14
BSAiam Gunung, Pelentong, JBJH 9
Flat Bukit Cogar, Pelentong, JBJH      21
Flat Larkin, Bandaraya JB, JBJH             7
JB
Flat LarkinPdana3, Bandaraya JB, JBJ 12
Flat SEDC, Pelentong, JBJH 14
Flat Serantau, Bandaraya JB, JBJH 6
Jln.Tampoi 5, Bandaraya JB, JBJH 10
Jln.T AR Susur 1, Bandaraya JB, JBJH 8
Jln.Tembusu PG, Pelentong, JBJH 11
Kaw.lndTampoiJaya, Tebrau, 7
Kempas Lurch, Tebrau, JBJH 5
Kg.D.Miy.Majidee, Pelentong, JBJH 10
Kg.Melayu Majidee, Bandaraya JB, JBJH 12
Kg .Melayu Pandan, Pelentong, JBJH 18
Kg.Sentosa Masci, Pelentong, JBJH 7
Kg.Sri Purnama, Tebrau, JBJH 5
Kg.Sri Rahmat, Tebrau, JBJH 8
Kg.Stulang Baru, Bandaraya JB, JBJH 10
Kondo Bkt Saujana, Bandaraya JB, JBJH 13
Ktrs.Hosp Pandan, Tebrau, JBJH 2
Larkin Jaya, Bandaraya JB, JBJH 12
Tampoi lnd Dewani, Tebrau, JBJH 15
120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TCMasai Berlian, Pelentong, J BJ H 18
TCMasai Delima, Pelentong, JBJH 16
TCMasai lntan, Pelentong, JBJH 17
TDCemerlang_ Ara, Pelentong, JBJH 7
TDCemerlang_ Melun, Pelentong, JBJH5
TDJaya Danau, Pelentong, JBJH 13
TDJaya Permatang, Pelentong, JBJH 9
Tg.Putri G/Resort, Pelentong, JBJH 12
TJJ Bakawali, Pelentong,         5
Tmn.Bkt Jaya, Tebrau, JBJH        11
Tmn.Bkt Tiram, Tebrau, JBJH 4
Tmn.Cempaka, Tebrau, JBJH 99
Tmn.Cendana, Pelentong, JBJH 19
Tmn.Dahlia, Tebrau, JBJH         29
Tmn.Desa Rahmat, Tebrau, JBJH 10
Tmn.Desa Tebrau, Tebrau, JBJH 28
Tmn.Gembira, Tebrau, JBJH        50
Tmn.lstimewa, Tebrau, JBJH 7
Tmn.Kenanga, Tebrau, JBJH        99
Tmn.Mawar, Pelentong, JBJH 12
Tmn.Melati, Tebrau, JBJH         9
Tmn.Melor, Tebrau, JBJH        12
Tmn.Molek, Pelentong, JBJH 11
Tmn.NusaPerintis1 , Tanjong Kupang, JBJ 29
Tmn.Pelangi lndah, Tebrau, JBJH 8
Tmn.Pulai lndah, Pulai, JBJH 7
Tmn.Pulai Perdana, Pulai, JBJH 4
Tmn.Pulai Utama, Pulai, JBJH 14
Tmn.Skudai Baru, Pulai, JBJH 7
Tmn.Skudai Kanan, Bandaraya JB, JBJH 32
Tmn.Sri Skudai, Pulai, JBJH 7
Tmn.Tampoi lndah, Pulai, JBJH 5
Tmn.U Apt Meranti, Pulai, JBJH 14
Tmn.U Apt.Melana, Pulai, JBJH 5
Tmn.U Kebangsaan, Pulai, JBJH 11
Tmn.U Perdagangan, Pulai, JBJH 15
Tmn.U Pertanian, Pulai, JBJH 12
TPWangsa Beladau, Tebrau, JBJH 49
TPWangsa Kembia, Tebrau, JBJH 6
TPWangsa Keris, Tebrau, JBJH 4
TPwangsa Lading, Tebrau, JBJH 19
TSc Helang, Pelentong, JBJH 8
121
------------------------------------------------
TSc Kijanq, Pelentonq, JBJH 8
B.Putra Jati, Senai, KJJH 9
B.Putra Kenari, Senai, KJJH 6
Kulaijaya
B.Putra Nuri, Senai, KJJH 5
Felda Taib Andak, Senai, KJJH 10
Tmn.Anjaria, Senai Kulai, KJJH 5
Tmn .Perindu, Senai, KJJH 5
Muar Kg.Ken.T.Sy.Nasir, Bandar(Muar), MRJH 9
Ledang Tmn.Cempaka, Gersik, LGJH 5
Batu Pahat Tmn.Bukit Pasir, Simpang Kanan, BP JH 8
Felda Bkt Tong kat, Renggam, KGJH 5
Kg_.Melayu, Kluanq, KGJH 10
RIM Layang Layang, Layang Layang, KGJH 6
Tmn.Aman, Kluang, KGJH 2
Tmn.Berlian Biru, Kluanq, KGJH 8
Kluang
Tmn.Delima, Kluang, KGJH 4
Tmn.Desa, Kluang, KGJH 27
Tmn.lndah Jaya, Kluang, KGJH 6
Tmn.lntan, Kluang, KGJH 17
Tmn.Kiuang Barat, Kluang, KGJH 25
Tmn.Sri Kluang, Kluang, KGJH 6
Tmn.Sri Tenqah, Kluanq, KGJH 16
Segamat Tmn.Segamat Baru, Sg . Segamat, SGJH 6
Felda AirTawar 5, Tanjong Surat, KTJH 7
Kota Tinggi Felda Linggiu, Ulu Sg. Johor, KT JH 8
Tmn.Kota, Kota Tinqqi, KTJH 6
122
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
TAHUN DAERAH LOKALITI KES
JB KONDO BKT SAUJANA 7
JB TMN CENTURY 24
JB KG.SRI PURNAMA 28
JB TMN. SRI BAHAGIA TAMPOI 3
JB TMN. DAHLIA 5
JB TMN.MOUNT AUSTIN 24
JB TMN .GEMBIRA 11
JB TMN KOBENA 13
2008 JB KEMPAS DENAI 19
JB BS.ALAM JLN GUNUNG 8
JB FLAT BANDAR SERI ALAM 6
JB TMN CAHAYA MASAI BLOK INTAN* 5
JB TMN PERINDUSTRIAN MURNI 12
JB TMN. PULAI UTAMA Jln 1 -42 13
JB TMN. PULAI UTAMA Jln 1 -42 7
JB TMN. PULAI INDAH 10
JB TMN .PERLING CAMAR 14 (FLAT) 7

TAHUN DAERAH LOKALITI KES
JB TMN.MEGAH RIA BAY AN 9
JB R/PANGSA SRI LANANG 6
JB BBU PADI RIA 7
JB BBU PADI 10
JB TMN.CENDANA 15
JB TMN.CENDANA 33
JB TMN.KOBENA 17
2009
JB FLAT STU LANG LAUT 9
JB KG.UNGKU MOHSIN 6
JB TMN.CEMPAKA 3
JB TMN.UNIVERSITI-APT MERANTI 5
JB TMN.UNIVERSITI-APT MELAWIS 6
JB TMN.KENANGA 32
JB KAW.IND.DEWANI 8
JB TMN .AUSTIN HEIGHT 8
JB TMN.SENTOSA-SONGKET 7
123
------------------------------------=-------------------------------------------------------------------
TAHUN DAERAH LOKALITI BIL KES
2010 JB TMN. CEMPAKA 25
JB TMN. SCIENTEX-JALAN SERINDIT 13
JB TMN. SCIENTEX-JALAN KIJANG 7
JB TMN. SCIENTEX-JALAN PELANDUK 9
JB TMN. SCIENTEX-JALAN HELANG 5
JB TMN. SCIENTEX-JALAN HELANG 20
JB TMN. DAHLIA, TEBRAU 9
JB TMN. DESA CEMERLANG-JOHAR 7
JB TMN. DESA CEMERLANG-JOHAR 9
JB TMN. DESA CEMERLANG-RUMAH PANGSA 47
JB TMN. CENTURY 13
JB TMN. CENTURY 68
JB TMN. MEGAH RIA CENDERAI 5
JB TMN. MAWAR 5
JB TMN. MAWAR 24
JB TMN. MAWAR 13
JB TMN. BKT JAY A, JLN DENAI 8
JB TMN. SRI PUTERI-JLN TIMAH 5
JB TMN. GEMBIRA 12
JB TMN. GEMBIRA 21
JB TMN. SRI TEBRAU 9
JB FELDA ULU TEBRAU 5
JB KONDOMIN IUM BUKIT SAUJANA 15
JB KONDOMINIUM BUKIT SAUJANA 5
JB TMN. PUTER I WANGSA JLN LADING 6
JB TMN. PUTERI WANGSA JLN BADIK 10
JB TMN. PUTERI WANGSA JLN BELADAU 33-43 7
JB TMN. PUTERI WANGSA, JLN BELADAU 1-17 7
JB TANJUNG PUTERI GOLF RESORT 8
JB TMN.TANJUNG PUTERI RESORT 9
JB KG. MELAYU MAJIDEE 8
JB KG. MELAYU MAJIDEE 22
JB LARKIN JAYA 12
JB TMN. KENANGA 9
JB TJJ JLN BAKAWALI 10
JB TJJ JLN TERATAI 10
JB TMN. MOLEK, JLN MOLEK 3 7
JB FLAT LARKIN 11
JB TMN. BKT DAHLIA, JLN SEJAMBAK 12
JB TMN.SRI SKUDAI JLN EMAS PUTIH 11
JB TMN. PULAIINDAH JLN PI 8 14
124
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010 JB BANDAR SERI ALAM JLN TASEK 5
JB BANDAR SER I ALAM JLN TASEK 7
JB BANDAR SER I ALAM, JLN TASEK 64 5
JB FLAT STULANG LAUT 8
JB KAW. IND TAMPOI 32
JB KAW. IND TAMPOI 11
JB RUMAH PANGSA SRI LANANG 13
JB RUMAH PANGSA SRI LANANG 5
JB FLAT SEDC 15
JB PERJIRANAN 9, PASIR GUDANG 14
JB TMN. MELATI 7
JB TMN. SINARAN KEMPAS 6
JB KG KEMPAS BARU JLN DENAI 5
JB RUMAH RAKYAT LIMA KEDAI 17
JB FLAT TMN. CENDANA 30
RUMAH PANGSA JLN TEMBUSU,PASIR
JB GUDANG 16
JB TMN. RINTING JLN BALAU 12
JB KONDOMINIUM WADIHANA 6
JB KAW INDUSTRI DEWANI 22
JB TMN. SURIA 11
JB TMN. DAY A JLN SAGU 15
JB TMN. MELODIES 6
JB TMN. MUNSYI IBRAHIM JLN DIAN 9
JB TMN. PULAI UTAMA JLN PULAI 43-85 6
JB FLAT BANDAR PULAI JAYA 6
JB KG. DATO SULAIMAN MENTERI 9
JB KG. SET ANGGI 5
JB TMN. CAHAYA MASAI JLN INTAN 10
JB APARTMENT SRI WANGI 12
JB KG. STULANG BARU 9
JB TMN. MESRA 5
JB PERUMAHAN RAKY AT ISKANDAR 6
JB TMN. NUSA PERINTIS 1 JLN MEDAN 21
JB TMN. TAN SRI YAACOB JLN PUTRA 8
JB TMN. PASIR MAS 5
KG TMN. KLUANG BARAT 10
KG CHAMEK NV 10
KG YAPTAUSAH 14
KG TMN.INTAN 19
KG TMN. MATAHARI 8
KG TMN. KAMPUNG MAJID 25
125
---------------------------------------------------------------------------------------------------
KG TMN. ORKID 24
KG TMN. PERKASA 7
2010 KG TMN. KLUANG BARU 9
KG TMN. MAKMUR 10
KG TMN. SRI TENGAH 9
KG TMN. SRI MENANTI 5
KG TMN. KORAKY AT 12
JB TMN. MOLEK, JLN MOLEK 3/ 19
JB KG. BARU GELANG PAT AH 8
JB FLAT TMN CENDANA 7
TMN. TANJUNG PUTERI GOLF RESORT JLN
JB LAMP AM 4
JB TMN. DAY A JLN NIBONG 5
JB TMN. GEMBIRA 4
JB KG PASIR 13
2011
JB KG. PASIR PUTIH 12
JB PERJIRANAN 9 11
JB TMN. BUKIT INDAH 4
JB BANDAR SERI ALAM JLN TASEK 64 5
JB TMN. PERLING, JLN CAMAR 8

TAHUN DAERAH LOKALITI BIL KES
JB BANDAR SERI ALAM JLN TASEK 64 5
JB TMN. PERLING, JLN CAMAR 8
JB TMN. SUTERA HIJAU 5
JB TMN. CENDANA 9
JB KG. SRI PURNAMA 8
JB TMN. DESA CEMERLANG JLN RAWA 11
2012
JB LIMA KEDAI 7
JB KAW. IND. DEWANI 14
JB JLN. GUNUNG BDR. SRI ALAM 6
JB TMN. GEMBIRA 5
KG TMN. MATAHARI 7
KG TMN. PERKASA 7
KG TMN . ILHAM 5
KJ FLAT TEMENGGUNG 13
126
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Wabak Pada Tahun 2013 adalah sebanyak 324. Berikut adalah Hots spot bagi
Tahun 2013 adalah :

DAERAH LOKALITI BIL KES
JB TMN. SCIENTEX JLN SER INDIT 2
JB TUTA JLN HULUBALANG 2
JB TMN. BU KIT INDAH JLN INDAH 2 2
2013
JB TMN. PUTRI WANGSA JLN LADING 3
JB BAN DAR BARU PERMAS JAY A 1 4
KJ RUMAH PANGSA KULAI 5
127
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YANG BERHORMAT ENCIK CHEO YEE HOW
AHLI DEWAN NEGERI KAWASAN PENGKALAN RINTING

SOALAN B77

Nyatakan lokasi serta keluasan kawasan penambakan lout serta kawasan yang akan ditambak di Selat Johor?

JAWAPAN

Pembangunan di sepanjang sisir pantai Selat Johor menjadi satu kawasan pembangunan terancang sekali gus menjadi mercu tanda bagi Negeri Johor Darul Ta'zim yang dilengkapi dengan pembangunan taman rekreasi awam, kompleks beli belah, pejabat dan komersial, penempatan yang bercirikan moden dan eksklusif.
Lokasi kawasan penambakan lout tersebut terletak sepanjang pantai lido di Mukim Bandar Johor Bahru. Kawasan pembangunan ini dikenali sebagai Danga Bay yang
meliputi kawasan seluas 540 hektar ( 1334.37 ekar) yang dibangunkan secor a berperingkatperingkat selama l 0 tahun. Kawasan pembangunan Dang a bay mempamirkan 3 elemen
penting iaitu destinasi rekreasi, kebudayaan dan medon selera untuk rakyat johor mahupun pelancong asing ke Johor Bahru. Pembangunan ini merangkumi pusat
perniagaan, lot banglo, pangsapuri, pusat sukan air dan taman rekreasi sesuai dengan panggilan Bondar Wawasan Selatan dan Danga Bay juga akan dilengkapi hotel, marina,
jeti, restoran terapung dan pusat multimedia.

Pembangunan Danga Bay ini juga merangkumi kawasan-kawasan pembangunan di tebing Kuala Sungai Skudai serta Kuala Sungai Danga di Mukim Pulai. Sungai-sungai ini di
luruskan, di lebarkan serta didalamkan sebagai langkah untuk meningkatkan sistem sungai bagi menampung aliran air yang Ioncar terutama menangani masalah banjir serta memastikan sungai-sungai tersebut berkeadaan bersih.

128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YANG BERHORMAT ENCIK CHEO YEE HOW
AHLI DEWAN NEGERI KAWASAN PENGKALAN RINTING
SOALAN B 78

Nyatakan juga hasil kajian impak alam sekitar I DEIA untuk setiap kawasan penambakan.

JAWAPAN

Semua hasil Kajian Penilaian Kesan Terperinci Ke Atas Alam Sekitar (DEIA) bagi aktiviti penambakan telah didokumenkan oleh pihak pemaju projek sebagai Laporan Kajian Penilaian Kesan Kepada Alam Sekitar Terperinci dan ianya telah dipamerkan di beberapa lokasi, seperti Pejabat Jabatan Alam Sekitar Negeri, Perpustakaan Awam Negeri supaya semua pihak seperti orang awam dapat menyemak dan memberi ulasan terhadap hasil kajian tersebut, sebelum keputusan dibuat terhadap laporan DEIA tersebut.

129
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment