Sunday 12 November 2017

SUKJ.(DN).BIL: 31 1/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 21 APRIL 2016

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 5 (A136)

Publisiti melalui media sosial amatlah popular kini, setakat manakah publisiti sektor
pelancongan negeri Johor dilaksanakan?

JAWAPAN YB DATUK TEE SlEW KIONG

Pada zaman dunia tanpa sempadan yang serba canggih dan moden ini, majoriti
agensi kerajaan dan bukan kerajaan telah mula membuat transformasi dari aspek
menghebahkan maklumat dengan menggunakan media sosial khususnya untuk
tujuan publisiti dan hebahan, malah agensi-agensi ini juga tidak ketinggalan untuk
menggunakan platform menerusi media sosial untuk mempromosikan kempen atau
program yang dianjur dan dilaksanakan oleh mereka.

Antara sebab utama mengapa medium media sosial ini dipilih adalah bertujuan
untuk memperkuatkan strategi hebahan promosi agar segala kos yang dibelanjakan menggunakan kaedah konvensional dapat dikurangkan seperti kos pengiklanan di media elektronik dan media cetak. Selain daripada itu, maklumbalas daripada orang awam terhadap sesuatu program atau inisiatif yang dianjur dan dilaksanakan dapat diperolehi dengan cepat dan efektif. Seperti yang disebutkan dimana majoriti agensi kerajaan telah memanfaatkan media sosial sebagai media publisiti untuk mempromosikan sesbuah kempen atau program adalah kerana menerusi medium media sosial ini, liputannya lebih meluas dan tioda sempadan untuk menembusi pelbagai lapisan masyarakat malahan dapat
diketahui di seluruh dunia agar objektif sesebuah program atau kempen yang ingin
disampaikan mencapai tahap yang maksima dan dapat menarik minot lebih ramai
orang samada dari dalam mahu pun luar negara.

Oleh yang demikian, Kerajaan Negeri melalui Tourism Johor telah aktif menggunakan kemudahan media sosial seperti Facebook, lnstagram dan Twitter bagi tujuan mempromosi dan menghebahkan produk-produk pelancongan, tempat-tempat torikan pelancongan dan juga acora-acora pelancongan yang menarik kepada orang romai khususnya bakal pelancong dori dalam dan luar negara. Melalui media sosial ini, Tourism Johor dapat berkongsi dan menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan pelancongan, serta promosi-promosi pelancongan yang diadakan oleh pemilik produk dari semasa ke semasa dengan cepatdan
efektif dori segi kos.

Untuk makluman dewan yang mulia ini, sejak Iaman sosial rasmi Tourism Johor
diwujudkan pada 11 Januari 2016 yang lepas, sebanyak tidak kurang 35,000 orang
telah mengikuti dan menjadi 'followers ' dengan izin di Facebook rasmi Tourism
Johor, dan 2,500 orang pengikut di lnstogram rasmi Tourism Johor.

Keberkesanan media sosial ini dapat dilihat apabila, banyak maklumbalas positif
dan komen membangun disampaikan dan diterima oleh orang ramoi apabila

UNIT DEWAN,
PEJABA T JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
21 April 2016 (ina)
6

--------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1 DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 21 APRIL 2016

sesebuah promosi pelancongan dan lokasi pelancongan menarik yang baharu
diketengahkan dan dimasukkan di dalam Iaman media sosial Tourism Johor.

Kebanyakan maklumbalas yang diterima adalah cepat, positif dan amat menggalakkan kerana di pihak Kerajaan Negeri melalui Tourism Johor sendiri turut mengalu-alukan penerimaan info-info terkini pelancongan seperti lokasi dan produk pelancongan daripada pemilik produk itu sendiri untuk dihebahkan agar dapat menarik minot dan meningkatkan tahap kesedaran orang ramai terhadap pordukproduk pelancongan Negeri Johor. Secara tidak langsung, Tourism Johor telah berjaya menyediakan satu platform kepada pemilik-pemilik produk yang berkaitan pelancongan ini agar limpahan ekonomi menerusi industri pelancongan dapat dikembangkan kepada pelbagai lapisan masyarakat tempatan di Negeri Johor.

Kerjasama di dalam mempromosikan Negeri Johor sebagai sebuah destinasi yang menarik untuk dilawati dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih memberangsangkan antara Kerajaan Negeri dan pemilik produk-produk pelancongan dengan penglibatan secara langsung dan tidak langsung di dalam memperkukuhkan kerjasama dan bagi merealisasikan usaha untuk menjadikan Negeri Johor sebagai destinasi pelancongan yang bernilai tinggi menjelang tahun 2020.

Selain daripada itu, Tourism Johor turut mengambil inisiatif yang proaktif dengan
menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklumat daripada orang ramai tentang sebarang aduan, cadangan bagi penambahbaikan serta permohonan kerjasama daripada orang ramai dan juga pemilik produk bagi memperkasakan lagi fungsi dan peranan Tourism Johor.


Selain itu juga, kempen bagi meningkatkan tahap kesedaran orang ramai terhadap
produk-produk pelancongan Negeri Johor dijalankan seperti kempen peraduan
'selfie' dengan izin yang bermatlamatkan untuk mempromosikan produk-produk
dan tempat-tempat tarikan pelancongan dalam Negeri Johor dan meneroka
produk-produk yang berpotensi untuk dijadikan sebagai produk pelancongan
baharu di Negeri Johor. Dengan pendekatan ini, pendedahan berkenaan produk
pelancongan Negeri Johor serta perkhidmatan pelancongan yang sedia ada
dapat dipertingkatkan dengan lebih berkesan agar semua pihak berkepentingan
dalam industri pelancongan Negeri Johor mendapat hasil yang positif untuk
pemantapan ekonomi Negeri Johor.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
21 April 2016 (ina)
7
-------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI SELASA, 19 APRIL 2016

YB ENCIK LIM ENG GUAN (BEKOK)
SOALAN 9 (A 112)

Nyatakan maklumat dan statistik secara terperinci tentang jumlah tenaga asing yang
soh dalam negeri Johor mengikut kategori, daerah dan tahunan, iaitu dari tahun 2010
hingga kini.

JAWAPAN YB ENCIK VIDYANANDHAN A/L RAMANADHAN

Perangkaan pekerja asing mengikut sektor yang berdaftar dengan Jabatan lmigresen
Malaysia Negeri Johor dari tahun 20 13 sehingga 2015 adalah seperti berikut :

PERANGKAAN PEKERJA ASING MENGIKUT SEKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN JABATAN
IMIGRESEN MALAYSIA NEGERI JOHOR DARI TAHUN 2013 SEHINGGA 2015

Tahun 2013 2014 2015
b l b l b l
Pembantu 2779 8368 845 4210 1193 2569
rumah

Pembinaan 19828 29309 15678 38563 14935 8699

Pembuatan 57530 87486 1130 81425 234 9355

Perkhidmat 3902 12411 11133 22597 9361 8112
an

Perkilanga 0 0 55132 30748 38443 10645

Perladang9325 17441 4838 16956 3304 4008

Pertanian 9246 21658 9106 19308 7833 5438
J        279283 331669 124138
Jumlah   715090


Nota:
1. Pihak jabatan tiada data merujuk kepada daerah.
2. B = Baru
3. L = Lanjutan
4. J = Jumlah
*** Mulai 2 Mei 2015, pelanjutan Pas Lawatan (Kerja Sementara) boleh dibuat secara
online di myEG.


UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
18 April 2016 (ina)
15
------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 21 APRIL 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 24 (A135)

Berikutan dengan aktiviti penambakan di Sungai Skudai, Sungai Danga, Selat Johor,
menyebabkan kawasan tersebut tidak lagi sesuai untuk penternak ikon, sehubung
itu adakah lokasi baru untuk pengusaha-pengusaha tersebut?

JAWAPAN YB TUAN HAJJ ISMAIL BIN MOHAMED

Untuk makluman Yang Berhormat, memang kita tidak nafikan bahawa aktiviti penambakan laut di Pesisiran Sungai Skudai, Sungai Danga, Selat Johor sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada aktiviti penternakan ikon oleh pengusaha-pengusaha
ikan sangkar di kawasan berkenaan.

Sehubungan itu, Jabatan Perikanan Negeri Johor telah mengenal pasti dan menjalankan kajian bagi menentukan kawasan baru yang sesuai dan berpotensi untuk dijalankan aktiviti akuakultur. Kawasan baru yang berpotensi tersebut ialah di Perairan Selat Mendana ke Sg . Layang di Johor Bahru seluas l ,500 hektar dan Perairan Teluk Sengat ke Sg. Lebam di Kota Tinggi seluas 3,500 hektar.

Di samping itu, kawasan pantai di Daerah Pontian, Batu Pahat dan Muar juga telah
dikenalpasti berpotensi selaras dengan dasar pelesenan jabatan di mana kawasan
l batu nautika dari pantai telah ditandakan sebagai zon konservasi bagi tujuan
pemuliharaan dan aktiviti akuakultur.

Bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran serta produktiviti akuakultur, Jabatan
Perikanan telah memperkenalkan sistem akuakultur yang lebih tersusun seperti
sistem ternakan kupang smartline dan lain-lain.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
21 April 2016 (ina)
33
-------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 21 APRIL 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 30 (A133)

Kerajaan negeri mengenakan caj RM0.30 sen ke atas pemaju bagi setiap sekaki per
segi dalam projek penambakan, sehingga kini, berapakah yang telah dikutip
setelah penguatkuasaan tersebut?

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Kerajaan Negeri Johor pada September 2015 telah mengarahkan supaya bagi kerja penambakan kawasan perairan, pihak pemaju/pemilik tanah perlu menjelaskan
bayaran royalti RM0.30 sekaki persegi kepada Tabung Khas Pembangunan Nelayan
Negeri Johor bagi menjaga kebajikan nelayan.

Sehingga kini sejumlah RM3,31 0,000.00 telah dijelaskan oleh pemaju berikutan dasar
tersebut. Dasar ini terpakai ke atas tanah-tanah yang diluluskan Kebenaran
Merancang/ Pelon Kerja Tanah selepas tarikh berkuatkuasa dasar tersebut.

Walau bagaimanapun bagi kerja-kerja penambakan tanah di Pengerang, kerajaan
telah bersetuju pemaju untuk menjelaskan royalti RM0.30 sekaki persegi untuk
Tabung Khas Pembangunan Nelayan Negeri Johor.

UNIT DEWAN.
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
21 Apri/2016 (ina)
39
-----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 18 APRIL 2016

YB CIK WONG SHU Ql {SENAI)
SOALAN 29 (A67)

Sila nyatakan jumlah lesen hiburan yang dikeluar setiap tahun daripada tahun 2010
hingga 2016 serta senaraikan pemegang lesen hiburan oleh setiap PBT daripada 1
Januari 2015 hingga 15 Mac 2016 mengikut jenis perniagaan.
JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIFF BIN BANDI
JUMLAH LESEN HIBURAN YANG DIKELUARKAN BAG! TAHUN 2010 HINGGA 2015 BAG!
SELURUH NEGERI JOHOR MENGIKUT KATEGORI LESEN ADALAH SEBAGAIMANA Dl
LAMPIRAN A67.

UNIT DEWAN,
PEJABA T JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
15 Apri/2016 (ina)
45

---------------------------------------------------------------------
BIL JENIS PERMOHONAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 JUMLAH BESAR
1. KARAOKE 32 4 28 1 40 52    158
2. SNOOKER - 16 - - 11 18 18
3. AMERICAN POOLTABLE 1 1 2 4
4. PANGGUNG WAYANG 1 2 1 1 7 12
5. PUSAT HIBURAN KELUARGA 12 3 71 5 10 101
(PHK)
6. BOWLING 2 2
7. LIVE BAND 14 13 4 16 30 77
8. KARAOKE BOX - 4 1 2 7
9. MESIN DART - 1 4 5
10. BILLIARD 1 1
JUMLAH KESELURUHAN 60 11 125 6 63 120 385

-----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN -SOALAN LISAN
01 PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARt SELASA, 19 APRIL 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 34 (A 137)

Nyatakan punca banjir kilat yang sering berlaku di sepanjang Jalan Wong Ah Fook,sebelah dengan Sungai Segget.

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABD. LATIFF BIN BANDI

TERDAPAT BEBERAPA PUNCA YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA BENCANA BANJIR
KILAT Dl KAWASAN JALAN WONG AH FOOK. ANTARA YANG TELAH DIKENALPASTI
IALAH:

I. KAWASAN YANG TERLIBAT ADALAH KAWASAN YANG PALING RENDAH
MENJADIKAN TUMPUAN PERTEMBUNG AIR LARIAN PERMUKAAN BERPUNCA
DARI KAWASAN TINGGI DI JALAN ABDUL RAHMAN ANDAK, JALAN ABDULLAH
TAH IR DAN SEBAHAGIAN JALAN BUKIT CHAGAR.

II. PERTEMBUNGAN HUJAN LEBAT DENGAN SITUASI AIR PASANG DI SELAT JOHOR,
INI MENYEBABKAN AIR SUNGAI TIDAK DAPAT MENGALIR KELUAR KE SELAT
TEBRAU;

III. KELEMAHAN PENGURUSAN TAPAK BINA OLEH KONTRAKTOR YANG DILANTIK
DAN PEMBANGUNAN PESAT DI LEMBANGAN SUNGAI SEGGET:

IV. SELAIN ITU, TIDAK JUGA DINAFIKAN BAHAWA PROJEK PEMBANGUNAN/
PEMBINAAN BERDEKATAN MERUPAKAN SALAH SATU PENYUMBANG
BERLAKUNY A BANJIR. PEMBANGUNAN SEKELILING YANG PESAT MENYUMBANG
KEPADA PERTAMBAHAN JUMLAH AIR LARIAN PERMUKAAN. OBJEKTIF UTAMA
PEMBANGUNAN SUNGAI SEGGET ADALAH UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH
BANJIR KILAT YANG SERING BERLAKU Dl JALAN WONG AH FOOK DAN
SEKITARNYA.

UNIT DEWAN,
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
18 April 20 16 (ina)
50

----------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 14 APRIL 2016 HINGGA 24 APRIL 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 8102

Senaraikan kesemua nilai lndeks Kualiti Air (IKA) termasuk kesemua nilai parameter
iaitu pH, BOD, COD, TSS dan Ammonia untuk kesemua sungai dalam negeri Johor?

JAWAPAN

Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor di pertanggungjawabkan untuk menjalankan
pengawasan kualiti air sungai di negeri ini. Terdapat sejumlah 27 lembangan sungai
yang meliputi 99 batang sungai utama di mana kualiti air sungai-sungai tersebut
dipantau sepanjang tahun. lndeks Kualiti Air (IKA) atau Water Quality Index (WQI)
digunakan sebagai asas dalam menentukan kadar pencemaran dan pengelasan
sungai tersebut. Pengiraan IKA/WQI adalah berdasarkan kepada enam parameter
utama iaitu Kepekatan Oksigen Terlarut (DO), Keperluan Oksigen Biokimia (BOD),
Keperluan Oksigen Kimia (COD), Ammoniacal Nitrogen (AN), Pepejal Terampai (SS)
dan pH.

Jadual 1 dan Jadual 2 menunjukkan pengelasan kualiti air sungai yang ditetapkan.

Jadual1 : Klasifikasi Kualiti Air Berdasarkan lndeks Kualiti Air

Parameter, mg/1 Index Range
Clean Slightly Polluted Very Polluted

Ammoniacal Nitroqen 92- 100 71-91 0-70
(NH3-N)
Biochemical Oxygen 91-100 80-90 0-79
Demand  (BOD)

Suspended Solids  76-l00 70-75 0-69
(SS)

Water Quality Index 81-100 60-80 0-59
(WQI)

Jadual2 :KiassifikasilndeksKualiti Air

Parameter, KELAS
mg/1 I II III IV v

Ammoniacal < 0.1 0.1 -0.3 0.3-0.9 0.9- 2.7 > 2.7
Nitrogen
(NH3-N)

Biochemical < 1 1 -3 3-6 6- 12 >12
Oxygen
Demand
(BOD)

Chemical <10 10-25 25-50 50 - l00 >100
Oxygen
Demand

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff{Soalan bertufis}APRIL 2016
142
----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 14 APRIL 2016 HINGGA 24 APRIL 2016

(COD)
Dissolved >7 5-7 3-5 1 -3 <1
Oxygen
(DO)

Ph >7 6-7 5-6 <5 <5

Suspended <25 25-50 50- 150 150-300 >300
Solids (SS)

Water >92.7 76.5-92.7 51.9-76.5 31.0-21.9 <31
Quality
Index (WQI)

Jadual 3 di bawah menunjukkan pengelasan status Kualiti Air Sungai bagi
Lembangan Sungai di Negeri Johor pada tahun 2015.

JaduaL 13 : Pengkelasan Status Kualliti Air Sungai 2015

LEMBANGAN SUNGAI IKA STATUS KELAS
                                SUNGAI
MUAR LABIS 85 C II
                JUASSEH 92 C II
SEGAMAT 86 C II
MUAR MUAR 80 SP II
MEDA 75 SP III
AIR PANAS 92 CQ II
SARANG 58 P III
BUAYA

MENGKIBOL 71 SP III
SEMBRONG 77 SP II
JEBONG 59 P III
LENGGOR 79 SP II
PAMOL 62 SP III
ENDAU SINGOL 59 P

TAMOK 84 C II
MAMAI 81 C II
PALOH 82 C II
MELATAI 63 SP III
ENDAU 85 C II
KAHANG 86 C II
SELAI 86 C II
JASIN 90 C II

SEDILI DOHOL 83 C II
BESAR SEDILI BESAR 76 SP III


UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
anff(SoaLan bertulis APRIL 2016
143
----------------------------------------------------------------
SUKJ .(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 14 APRIL 2016 HINGGA 24 APRIL 2016

TEMUBOR
KANAN 79 SP II
AMBAT 79 SP II
MUPUR 84 c II
PASIR
PANJANG 80 SP II
LAYANG 86 C II
TIRAM 76 SP III
BKT BESAR 82 c II
SEMANGAR 87 c II
JOHOR 80 SP II
TELOR 87 c II
TEMOH 60 SP III
LAYAU KIRI 85 c II
SEMENCHU 45 p IV
CHEMANGAR 68 SP III
LEBAM 68 SP II
JOHOR SANTI 82 c II
ANAK SG
SAYONG 77 SP II
SAYONG 83 c II
REMIS 88 c II
PENGGELI 82 c II
SEBOL 70 SP III
LINGGIU 86 c
PAPAN 78 SP
SELUYUT 78 SP
PELEPAH 88 c
PANTI 80 SP
BELITONG 84 c
MERSING MERSING 77 SP
PALOI PALOI 78 SP
BATU PAHAT 61 SP III
SIMPANG
KANAN 56 p III
SEMBERONG 57 p III
BATU PAHAT BEKOK 76 SP III
MER PO 65 SP III
BERLIAN 70 SP III
MEREK 85 c II
CHAAH 83 c II

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ari.ff(Soalan bertulis APRIL 2016
144

-------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1

DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 14 APRIL 2016 HINGGA 24 APRIL 2016

LENIK 82 c II
SIMPANG KIRI 65 SP III
AM RAN 65 SP Ill
BANTANG 93 c I
SEMBERONG
DAM 79 SP II
KIM-KIM
KIM-KIM 68 SP III

SEDILI KEC IL 81 c II
SEDILI
KECIL BAHAN 67 SP III
ANAK SEDILI
KECIL 73 SP III

ULU BENUT 76 SP III
PARIT HJ Y ASSIN 77 SP II
BENUT PINGGAN 61 SP III
BE NUT 64 SP III
MACHAPDAM 87 c II

PONTIAN
KECIL PONTIAN KECIL 70 SP III

PONTIAN AIR HITAM 64 SP III
BESAR AYER MERAH 37 p  IV
PONTIAN BESAR 67 SP III

RAMBAH RAM BAH 67 SP III

SANG LANG SANG LANG 59 p III

JEMALUANG JEMALUANG 78 SP II

PULAI PULAI 73 SP III
ULU CHOH 59 p III

PEREMBI 46 p IV
BULUH 42 p IV

PASIR TUKANG BATU 40 p IV
GUDANG LATOH 67 SP III
MASAI 57 p III

AIR BALOI AIR BALOI 62 SP III

TEBRAU 69 SP III
PLENTONG 56 p III
PANDAN 62 SP III
TEBRAU BALA 62 SP III
SEBULUNG 48 p IV
TAMPOI 52 p Il l
SENGKUANG 56 p III

SKUDAI SKUDAI 65 SP III
MELANA 57 p III

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ari.ff(Soafan bertulis APRIL 2016
145

-----------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 14 APRIL 2016 HINGGA 24 APRIL 2016

KEMPAS 59 P III
DANGA 52 P IV

SEGGET SEGGET 49 P IV

Kesimpulannya, untuk tahun 2015, sebanyak 31 batang sungai dikategorikan
sebagai bersih, 49 batang sungai sederhana tercemar dan 21 batang sungai
tercemar. Daripada jumlah tersebut, 1 sungai yang berada dalam kategori Kelas I,
46 sungai dalam Kelas II, 45 dalam Kelas Ill, 8 sungai dalam Kelas IV dan tiada
sungai berada dalam Kelas V.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULJS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soaftm bertulis APRIL 2016
146

-----------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN}.BIL: 311 / 02/ 2- 1/1 3/ 4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTU LIS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI}
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE- 13
MULAI PADA 14 APRIL 2016 HINGGA 24 APRIL 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING} .
SOALAN B103

Setaka t ini, beberapa saman,notis amaran telah dikeluarkan berkenaan dengan
pencegahan penyakit demam denggi, mengikut daerah, PBT, dalam negeri Johor.

JAWAPAN
Jabatan Kesihatan Negeri Johor sentiasa komited dalam menjalankan aktiviti
pencegahan penyakit demam denggi dengan menguatkuasakan Akta
Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (APSPP) 1975.

Antara tindakan yang boleh diambil di bawah APSPP adalah seperti berikut:

1. Notis
2. Kompaun kesalahan
3. Dakwa di mahkamah
4. Perintah penutupan

Pada tahun 2015, sebanyak 3833 kompaun telah dikeluarkan denga n. Daripada
jumlah tersebut, sebanyak 69% kompaun yang d ikeluarkan adalah dikawasan Pihak
Berkuasa Tempatan. Sebanyak 1027 Notis Seksyen 8 telah dikeluarkan bagi
mengarahkan pembersihan dengan pecahan mengikut daerah dan PBT seperti di
Jadual 1.

Jadual 1: Tindakan Penguatkuasaan Kompaun Dan Notis Seksyen 8 Di Bawah Akta
pemusnahan serangga pembawa p enyakit 1975

Bii Daerah PBT Kompaundikeluarkan BiiSeksyen 8 Dikeluarkan
2016 2016
2015 % (Jan- % 2015 % (Jan- %
Mac) Mac)
Johor
Bohru 1 MBJB 275 48% 11 46% 11 46% 2 50%
2 MPJBT 209 37% 7 29% 9 38% 1 25%
3 MPPG 85 15% 6 25% 4 17% 1 25%
4 Luar Bondar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Jumlah 569 24 24 4

Muar 1 MPM 351 60% 34 50% 26 34% 2 25%
2 Luar Bondar 232 40% 34 50% 50 66% 6 75%
Jumlah 583 68 76 8

BatuPahat 1 MPBP 261 69% 45 40% 189 42% 61 55%
2 MDYP 40 11% 19 17% 159 35% 23 21%
3 Luar Bondar 76 20% 49 43% 105 23% 27 24%

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEG ERI JOHOR
ariff(Soalan bertulis APRIL 2016
147

----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 14 APRIL 2016 HINGGA 24 APRIL 2016

Jumlah 377 113 453 111
Kluang 1 MPK 210 81% 73 80% 9 64% 1 100%
2 MDSR 41 16% 17 19% 5 36% 0 0%
3 Luar Bandar 8 3% 1 1% 0 0% 0%
Jumlah 259 91 14 1

Segamat 1 MPS 179 58% 66 50% 10 63% 2 100%
2 MDL 29 9% 36 27% 4 25% 0 0%
3 Luar Bandar 100 32% 31 23% 2 13% 0 0%
Jumlah 308 133 16 2

Pontian 1 MDP 193 6 1% 62 67% 14 64% 1 100%
2 Luar Bandar 124 39% 30 33% 8 36% 0 0%
Jumlah 317 92 22 1

Kota
Tinggi 1 MPKT 97 2 1% 18 12% 0 0% 0 0%
2 Kejora 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Luar Bandar 366 79% 128 88% 236 100% 5 100%
Jumlah 463 146 236 5

Mersing 1 MDMsg 74 33% 6 30% 25 36% 8 44%
2 Luar Bandar 151 67% 14 70% 45 64% 10 56%
Jumlah 225 20 70 1 8

Tongkok 1 MDT 143 65% 25 74% 67 64% 10 91%
2 Luar Bandar 78 35% 9 26% 38 36% 1 9%
Jumlah 221 34 105 11

Kulai 1 MPKu 466 88% 79 77% 11 100% 2 100%
2 MPJBT 17 3% 6 6% 0 0% 0 0%
3 Luar Bandar 45 9% 17 17% 0 0% 0 0%
Jumlah 528 102 11 2

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soalan bertulis APRIL 2016
148

----------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).Bil: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOAlAN-SOAlAN BERTUUS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
BAGI PENGGAl PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 14 APRil 2016 HINGGA 24 APRil 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B104

Nyatakan keluasan setiap kawasan hutan paya bakau untuk Negeri Johor yang
terkini.

JAWAPAN

Negeri Johor mempunyai keluasan hutan bakau (Hutan Paya Laut) seluas 31,914.78
hektar. Jumlah ini meliputi seluas 18,353.78 hektar kawasan yang telah diwartakan
sebagai Hutan Simpanan Kekal (HSK) di bawah Akta Perhutanan Negara, 1984 dan
seluas 13,561 hektar lagi merupakan kawasan Cadangan Hutan Simpanan Kekal
(CHSK) iaitu tanah Kerajaan yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan
Johor untuk dijadikan Hutan Simpanan Kekal yang mana dalam proses pewartaan.
Kesemua kawasan hutan paya laut ini wujud secara semulajadi dan diuruskan
secara terancang terutamanya kawasan yang telah diwartakan sebagai hutan
simpanan kekal menerusi Rancangan Pengurusan Hutan Paya Laut Negeri Johor
yang disediakan setiap 1 0 tahun sekali.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff Soalan bertulis APRIL 2016
149

--------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 14 APRIL 2016 HINGGA 24 APRIL 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 8105

Senaraikan kesemua akaun-akaun media sosial yang diuruskan oleh kerajaan
negeri Johor.

JAWAPAN

Akaun-akaun media sosial yang diuruskan oleh kerajaan negeri Johor sebagaimana
berikut :-

BIL JABATAN JUMLAH
1 Unit Sains Teknologi & ICT Negeri Johor 5
2 Yayasan Warisan Johor 1
3 Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim 1
4 Perlancongan Negeri Johor 3
5 Majlis Sukan Negeri Johor 1
6 Perbadanan Taman Negara 5
7 Jabatan Lanskap Negeri Johor 1

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff{Soalan bertulis)APRIL 2016
150

-----------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/1
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 14 APRIL 2016 HINGGA 24 APRIL 2016

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B106

Senaraikan kesemua butir-butir berkenaan dengan penambakan persisiran laut,
termasuk syarikat yang terlibat, keluasan penambakan dan lokasi penambakan
dalam negeri Johor yang telah dilakukan atau dalam rancangan, dalam jangka
masa terkini.

JAWAPAN

Bagi kawasan perairan yang telah diluluskan dan memerlukan tebus guna
("reclaimation" ), adalah seluas 6,717.84 ekar yang terletak di Selat Johor dan Selat
Tebrau (sekitaran Tanjung Kupang, Sg Melayu, Pantai Lido, Senibong dan
Pengerang.

Namun begitu, keluasan ini belum muktamad kerana akan ada perubahan selaras
dengan ulasan teknikal semasa permohonan Kebenaran Merancang. Daripada
jumlah tersebut hanya lebihkurang 618.51 ekar sahaja yang telah ditambak.

Soalan ini pernah ditanya dalam soalan A169 di mesyuarat kedua penggal ketiga
DUN poda 10.9.2015 (pertambahan keluasan 49 ekor daripada yang dahulu)

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soalan bertulis)APRIL 2016
151

-------------------------------------------------

YB Tan Sri Speaker: Yang Berhormat Pengkalan Rinting, jemput.

YB Encik Cheo Yee How (Pengkalan Rinting) : Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya soalan nombor 4.

Senaraikan kesemua butir-butir berkenaan dengan pertanian kota (urban farming)
termasuk lokasi, syarat serta kaedah pengendalian projek ini dalam negeri Johor?

YB Pengerusi Pertanian dan lndustri Asas Tani : Bismillahjrrahmanirrahim, assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam muafakat Johor. Terima kasih YangBerhormat Tan Sri Speaker, Yang Berhormat Pengkalan Rinting menanyakan soalan senaraikan kesemua butir-butir berkenaan dengan Pertanian Kota, Urban Farming ,dengan izin, terdapat termasuk lokasi, syarat serta kaedah pengendalian projek ini di dalam negeri Johor.

Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan negeri telah mengambil langkah untuk melaksanakan segala strategik ekonomi rakyat untuk menangani isu peningkatan kos sara hidup, meningkatkan pendapatan dan pemilikan kekayaan isi rumah dan sekali gus memperkukuhkan mekanisme penyampaian perkhidmatan sosioekonomi melalui program


M ESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI) BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KETIGA BELAS 371


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pertanian kota. Usaha ini adalah selari dengan RMK Ke-11 yang akan memberi tumpuan terhadap penyampaian, outcome berimpak tinggi yang cepat kepada ekonomi modal dan ekonomi rakyat, dengan kos berpatutan kepada kerajaan. Bagi menjayakan program ini, Pihak 8erkuasa Pembangunan Wilayah Iskandar dan Jabatan Pertanian terlibat. Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah Iskandar dan RTC Johor telah berganding bahu untuk memastikan kejayaan program Pertanian Kota, Iskandar Malaysia Urban Farming Programme ini yang bermatlamatkan membantu warga kota khasnya 840 untuk menangani kos sara hidup melalui konsep Farm To Eat dan Farm To Sell, dengan izin, manakala Jabatan Pertanian Negeri Johor berperanan memberi khidmat nasiha berkaitan penjagaan tanaman dan pengurusan agronomi tanaman bertepatan dengan perkhidmatan teras Jabatan Pertanian Malaysia untuk memberi perkhidmatan pengembangan pertanian dalam mengeluarkan bahan yang mencukupi, berkualiti dan selamat di makan. Iskandar Malaysia Urban Farming Programme ini akan meliputi seluruh kawasan urban dan juga re-urban di Wilayah Iskandar Malaysia. Sebagai permulaan, 4 kawasan telah dikenal pasti untuk menjayakan program ini iaitu Johor Bahru, Kulai, Pasir Gudang dan juga Tebrau. 8agi membantu menjayakan program Urban Farming ini, sebuah identiti pelaksanaan baru iaitu Urban Farming Development Centre (UFDC), beroperasi menggunakan konsep social enterprise di bawah kelolaan Koperasi RTC Johor 8erhad,KOPUTRA telah ditubuhkan. Pendekatan, pelaksanaan urban farming ini melalui UFDC ini adalah bersesuaian dengan objektif menyelaras sistem penyampaian perkhidmatan sosial kerajaan yang bersifat lebih inklusif dan membina masyarakat 840 yang lebih berdikari dan kurang kebergantungan kepada bantuan kerajaan. UFDC bekerjasama dengan semua pihak untuk mengukuhkan sistem rantaian makanan di wilayah ini. Sebagai usaha untuk memudahkan masyarakat berkecimpung dalam program Iskandar Malaysia Urban Farming ini, 5 pusat UFDC, one stop centre telah dirancang di setiap flyship zone iskandar Malaysia iaitu, Johor 8ahru, Iskandar Puteri, Pontian, Pasir Gudang dan juga Pontian. Di bawah Jabatan Pertanian Negeri Johor, kita juga melaksanakan program pertanian bander melalui peruntukan persekutuan di kawasan-kawasan yang digazetkan sebagai bander, pinggir bander dan pekan-pekan besar dengan kerjasama dan penglibatan pelbagai jabatan dan agensi yang berkaitan di peringkat negeri dan persekutuan. Ia dilaksanakan bagi membantu isi rumah bander dan pinggir bander serta pekan besar meringankan kos sara hidup melalui pengeluaran sendiri, sebahagian daripada bahan makanan yang diperlukan di rumah. Program ini juga adalah sebagai pelengkap ke atas pembangunan bander secara keseluruhan. Penyertaan penduduk bander dan pinggir bander serta pekan besar dalam aktiviti pengeluaran bahan makanan pertanian, bahan pertanian makanan boleh menambah pendapatan individu dan isi rumah dan seterusnya mengurangkan kos sara hidup. Syarat permohonan program pertanian bander di bawah Jabatan Pertanian Negeri Johor adalah penyertaan terbuka kepada semua warga negara Malaysia, keutamaan kepada yang telah memulakan projek yang dilihat sebagai komitmen inisiatif sendiri. Kedua, menetapkan kawasan bander, pinggir bander dan pekan-pekan besar, berminat dan berkemampuan untuk melaksanakan projek tanaman dan yang ketiga memilih lokasi projek mestilah dalam kawasan di bawah pentadbiran Dewan, Majlis 8andaraya, Majlis Perbandaran yang digazetkan.


MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI) BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KETIGA BELAS 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment