Sunday 12 November 2017

SUKJ.(DN).BIL: 331/02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN BAGI MESYUARAT KEDUA
Di PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 43 (A143)

Senaraikan keluasan hutan paya bakau yang hasil dari penanaman semula pokok bakau, mengikut lokasi masing-masing, dalam Negeri Johor, dalam tempoh masa terkini.

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Negeri Johor mempunyai kawasan hutan paya bakau atau hutan paya lamut yang
telah diwartakan sebagai hutan sirilpanan kekal seluas 18,353.78 hektar. Kesemua
kawasan hutan paya lout ini wujud secara semula jadi dan diuruskan secara
terancang menerusi Rancangan Pengurusan Hutan Paya Laut Negeri Johor yang
disediakan setiap 10 tahun sekali. Secara umumnya kawasan hutan paya laut
dikelaskan sebagai hutan perlindungan dan hutan pengeluaran. Aktiviti
pengusahasilan atau pembalakan secara tebangan habis hanya dilakukan dalam
kawasan hutan pengeluaran di Hutan Simpan Sungai Pulai dan Hutan Simpan
Sungai Johor dengan kup 400 hektar setahun. Aktiviti penanaman semula pokok
bakau dilakukan di dalam kawasan kup tahunan yang telah di usaha hasil sekiranya
pertumbuhan anak benih semula jadi tidak mencapai 90%.

Sungguhpun begitu, dalam memantapkan lagi pengurusan kawasan Hutan Paya
Laut di Negeri Johor, Kerajaan Pusat menerusi Kementerian Sumber Asli dan Alam
Sekitar telah melancarkan Program Penanaman Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies
Yang Sesuai Ditanam Di Persisiran Pantai Negara pada tahun 2005 di mana
program tanaman ini dijalankan dalam kawasan di dalam dan di luar hutan
simpanan kekal.

Program ini dilancarkan rentetan dari peristiwa Tsunami yang telah melanda
Negara pada tahun tersebut yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta
benda yang teruk. Hasil dari kajian yang dijalankan mendapati bahawa, kawasan
yang terlindung dari kawasan bakau dan kawasan yang terlindung dari angin
taufan dan ribut hanya mengalami kerosakan yang kecil dan tidak terjejas dari
Tsunami. Langkah proaktif ini telah diambil oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung
Malaysia untuk menjayakan program ini di seluruh Negeri Semenanjung Malaysia
serta penglibatan dari Negeri Sabah dan Sarawak. Jabatan Perhutanan Negeri
Johor amat komited dalam menjayakan program ini pada setiap tahun.

Sehingga kini sebanyak 656,234 pokok bakau telah ditanam di kawasan paya lout
di seluruh negeri yang meliputi kawasan seluas 212.62 hektar. Antara spesies yang
ditanam adalah Bakau Kurap dan Bakau Minyak yang menjadi spesies utama
dalam program penanaman pokok bakau di Negeri Johor.

Jumlah keluasan kawasan penanaman pokok bakau bagi seluruh Negeri Johor
ialah seluas 212.65hektar, yang mana 60% daripadanya adalah di Hutan Simpan
Sungai Pulai ( 127.4 hektar) . Yang selebihnya adalah di HS Sg Johor (42 hektar). HS

56
----------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 331/02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN BAGI MESYUARAT KEDUA
Dl PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

Benut ( 22.0 hektar), Sed iii Besar Kota Tinggi ( 10 hektar), Kg Seri Menanti Lout dan Parit Unas Laut di Muar (7 hektar), Parit Besar dan Parit Simen di Batu Pahat (3
hektar) serta di Sungai Sengkuang, Sg Johor ( 1 hektar)

Manakala di persisiran pantai Negeri Johor sebanyak 50,625 pokok telah ditanam di
persisiran pantai Negeri Johor seperti Rhu Pantai, Bintangor laut, Kelat Jambu Lout
dan lain-lain spesies yang sesuai meliputi kawasan seluas 50.5 hektar di 1 0 lokasi
persisiran pantai iaitu di HS Gunung Arong ( 13.4 hektar), HS Tenggaroh ( 12 hektar),
Sedili Kecil (7 hektar), HS Benut (6 hektar), Pasir Gogok di Kota Tinggi (6hektar),
Benteng Lout Sungai Rambah dan Serkat Timbul di Pontian (3 hektar), Teluk
Mahkota, Sed iii Kecil ( 1 .6 hektar) serta Punggur di Batu Pahat ( 1 .5 hektar)

Program seumpama ini bukan sahaja bagi menahan dan menangkis ancaman
Tsunami malah ianya dapat menambahkan nilai estetika bagi sesuatu tempat
seperti penghijauan di kawasan pantai, penahan angin taufan dan ribut,
pengindahan kawasan pantai dan menarik minot pelancong berkunjung ke pantai
di Negeri Johor. Dalam masa yang soma bagi maksud pemeliharaan kepelbagaian
biologi Hutan Paya Lout di negeri ini, satu pelan rancangan mengenai "Biodiversity
Audit And Conservation Plan For The Mangroves Of Johor" juga telah disediakan
agar segala aktiviti yang dijalankan di kawasan Hutan Paya Lout tidak bercanggah
dengan konsep pengurusan Tapak RAMSAR yang menekankan kaedah penggunaan tanah bencah secara bijaksana dan lestari dengan membenarkan aktiviti yang boleh mendatangkan faedah kepada penduduk tempatan.

Kerajaan negeri melalui Jabatan Perhutanan Negeri Johor telah melaksanakan
kaedah yang terbaik dalam mengurus dan memelihara Hutan Paya Laut melalui
strategi dan objektif yang dirangka dalam pelan tindakan Rancangan Pengurusan
Hutan Paya Lout Negeri Johor. Perlaksanaan dan pemantauan kawasan-kawasan
penanaman dibuat secara teliti bagi memastikan objektif pengurusan hutan dan
program penanaman yang ditetapkan tercapai sepenuhnya.
57
-----------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 331/02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN BAGI MESYUARAT KEDUA
Dl PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW {PENGKALAN RINTING)
SOALAN 57 (A140)

Apakah pembangunan atau kegunaan Bangunan Sultan Ibrahim, Bukit Timbalan
untuk masa akan datang?

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Pembangunan atau kegunaan Bangunan Sultan lbrahim,Bukit Timbalan untuk masa akan datang adalah untuk menempatkan jabatan-jabatan berikut:-

1. Jabatan Muzium Negeri Johor
2. Jabatan Pelancongan Negeri Johor
3. Majlis Agama Islam Negeri Johor
4. Jabatan DiRaja Negeri Johor
5. Jabatan Mufti Negeri Johor

71
---------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 331/02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN BAGI MESYUARAT KEDUA
Di PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 96 (A141)

Senaraikan kesemua butir-butir kos termasuk kos aktiviti yang berkenaan yang
digunakan untuk projek Iaman basikal serta laluan basikal di Jolon Ibrahim, Johor
Bahru .

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABD. LATIF BIN HAJI BANDI

MERUJUK KEPADA KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PELANCUNGAN BIL. 5/2014, MESYUARAT TELAH MEMUTUSKAN MENYERAHKAN KIOSK PELANCONGAN, LAMAN TUN SRI LANANG (LTSL) KEPADA SAHAGIAN PENGUATKUASA MBJB UNTUK DIJADIKAN POS BIT ANGGOTA PENGUATKUASA.

PADA 2014, PIHAK MBJB TELAH MENUBUHKAN PASUKAN UNIT PERONDA BERBASIKAL, BANDAR SELAMAT (UPB) UNTUK MEMANTAU DAN MENGAMBIL TINDAKAN PENGUATKUASAAN KHUSUS DISEKITAR KAWASAN PUSAT BANDAR. SEHUBUNGAN DENGAN ITU, KIOSK PELANCONGAN (LTSL) Dl JADIKAN SEBAGAI POS BIT UNIT UPB. PADA MAC 2015, MBJB DENGAN KERJASAMA PIHAK NGO- KELAB BASIKAL JOHOR BAHRU, HAPPY RIDER CONNECTS TELAH MELANCARKAN PROGRAM KAYUHAN YANG
DIJENAMAKAN 'URBAN NIGHT RIDE' (UNR). UNR ADALAH PROGRAM KHIDMAT SOSIAL/KAYUHAN RIADAH BERSAMA WARGAKOTA BAGI TUJUAN MENGANGANI MASALAH KESESAKAN LALULINTAS Dl KAWASAN PUSAT BANDAR SERTA MENANGANI ISU PEMANASAN GLOBAL SERTA PELEPASAN GAS KARBON DIOKSIDA. UNR DIADAKAN PADA SETIAP MALAM JUMAAT BERMULA DARI JAM 9.00 PM HINGGA 12.00AM LOKASI KAYUHAN AKAN DIJADUALKAN DAN JARAK KAYUHAN DIANTARA 10 HINGGA 15 KILOMETER. PADA MASA YANG SAMA WARAGA UNR TELAH MENAMAKAN (LTSL) SEBAGAI JB CYCLISTS HUB. UNTUK ITU KERJA- KERJA MENAMBAHBAIKAN LAMAN DAN  PROGRAM TELAH DILAKUKAN DAN BERIKUT ADALAH PEMBABITAN KOS:-

A. KERJA-KERJA MENAMBAHBAIK LAMAN

I. MENAMBAH 5 UNIT LAMPU LIMPAH Dl SEKELILING LAMAN - DILAKUKAN
SECARA IN-HOUSE OLEH BAHAGIAN ELEKTRIKAL MBJB

II. MENGHIAS LAMAN DENGAN REPLIKA BASIKAL TERPAKAI- BASIKAL TERPAKAI
DIHADIAHKAN OLEH PENGUSAHA BASIKAL TERPAKAI (ICHIBAN) DAN
PEMASANGAN DILAKUKAN SECARA IN-HOUSE OLEH UNIT UTC- MBJB

III. MEMASANG LAMPU HIASAN PADA REPLIKA BASIKAL- DIPASANG SECARA INHOUSE
OLEH SAHAGIAN PENGUATKUASAAN.

IV. MENGECAT DAN MEMASANG PAPAN TANDA DI LALUAN KHAS BASIKAL DI
JALAN IBRAHIM- DILAKUKAN SECARA IN-HOUSE OLEH UNIT UTC-MBJB.

V. PENYELENGGARAN LANDSKAP DILAKUKAN OLEH- JABATAN LANDSKAP MBJB.

VI. KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DILAKUKAN OLEH SWM

112
------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN) .BIL: 331/02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN-SOALAN LISAN BAGI MESYUARAT KEDUA
Dl PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015
B. PERBELANJAAN AKTVITI UNR
HASIL MAKLUMBALAS YANG DITERIMA DAR! PIHAK NGO DAN PESERTA UNR, PIHAK
MBJB DISARANKAN M ENYEDIAKAN JUADAH RINGAN KEPADA PESERTA SETELAH
M ENGHARUNGI JARAK LALUAN KAYUHAN YANG JAUH DAN MENGEMBALIKAN
TENAGA SETELAH RASA PENAT M EREKA.
BAG! M EMASTIKAN KESELAMATAN PESERTA AKTIVITI UNR DALAM KEADAAN YANG
TERKAWAL, PIHAK MBJB TELAH MENGGUNAKAN 2 BUAH KERETA PERONDA BANDAR
SELAMAT DAN 6 BUAH BASIKAL KHAS BERTINDAK SEBAGAI PENGIRING DENGAN
M ELIBATKAN SERAMAI 6 ORANG ANGGOTA PENGUATKUASA DAN PDRM.
PEMBABITAN KOS PERBELANJAAN AKTIVITI UNR BAG! SETIAP MINGG U ADALAH
SEBANYAK RM 1,019.00 UNTUK PENYEDIAAN JUADAH, BAHAN API DAN KERJA LEBIH
MASA ANGGOTA.
113

--------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 331/02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN BAGI MESYUARAT KEDUA
Di PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 97 (A 142)

Apakah rancangan masa panjang pihak berkuasa untuk menambah baik lagi
keadaan Bazar Karat, Johor Bahru, dan sekelilingnya .

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIF BIN HAJI BANDI

PIHAK MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU (MBJB) SENTIASA MENGAMBIL BERAT MENGENAI PENIAGA-PENIAGA BAZAR JB DENGAN MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG SEWAJARNYA DAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH KE ARAH MENAIKTARAF DAN MENJALANKAN AKTIVITI-AKTIVITI BAGI MENARIK LEBIH RAMAl PENGUNJUNG KE BAZAR JB DAN Dl ANTARANY A IALAH SEPERTI BERIKUT:-

I. MENGADAKAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK SEPERTI BROWSER, TELEVISYEN
DAN PAPAN IKLAN ELEKTRONIK;

II. MEMBERIKAN PENCAHAYAAN DENGAN MEMASANG LAMPU JENIS 'HIGHMAST'
DAN LAMPU-LAMPU HIASAN;

Ill. MENGADAKAN KARAOKE SUKA-SUKA KECUALI HARI KHAMIS, PERSEMBAHAN
BAND/ BUSKERS DAN KEBUDAY AAN - DIADAKAN 1 KALI SETIAP MINGGU;

IV. MENGADAKAN TARIAN KEBUDAY AAN DAN KONSERT MINI;

VI . DARI SEGI KEBERSIHAN, DISEDIAKAN TONG SAMPAH KEPADA SETIAP PENIAGA
DENGAN HARAPAN KELESTARIAN ALAM SEKITAR DAPAT DIKEKALKAN;

VII. SUSUNAN PENIAGA-PENIAGA ADALAH MENGIKUT JENIS JUALAN.
PENYUSUNAN AKAN DILAKUKAN SECARA BERPERINGKAT AGAR AKTIVITI
PERNIAGAAN PENIAGA SEDIA ADA TIDAK TERGANGGU;

VIII. TINDAKAN PENGUATKUASAAN YANG LEBIH KETAT DIJALANKAN BAGI
MENGELAKKAN DARIPADA BERLAKU PERNIAGAAN TANPA LESEN DAN TIADA
AKTIVITI SUBLET DILAKUKAN;

X. SELAIN ITU, PERBINCANGAN BERSAMA PENIAGA DAN PIHAK MBJB ADA
DILAKSANAKAN DARI SEMASA KE SEMASA UNTUK MENGETAHUI MASALAHMASALAH
YANG DIHADAPI OLEH PENIAGA DAN MENCARI SATU JALAN YANG
TERBAIK DALAM MERANCANG PEMBANGUNAN BAZAR KARAT.

114
---------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/3/2

DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN-SOALAN BERTULIS
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B107

Senaraikan bilangan pengguna Bas Percuma, JB Dihatiku, mengikut bulanan, sejak mulanya
perkhidmatan ini sehingga kini.

JAWAPAN

Perkhidmatan Bas Bandaraya telah mula beroperasi mulai bulan Ogos 2014 secara percuma
menghubungkan terminal Bas Larkin Sentral dan Pusat Bandaraya Johor Bahru melalui
Hospital Sultanah Aminah . Perkhidmatan bas ini diadakan bertujuan :

i. Menyediakan perkhidmatan percuma bas untuk orang awam dari destinasi luar
Bandaraya seperti Pontian, Ayer Hitam dan lain-lain daerah dari Negeri Johor serta
Bandar lain dari luar Negeri Johor yang sampai ke Terminal Bas Larkin Sentral ke
Pusat Bandaraya;

ii. Mengurangkan kesesakan lalu lintas terutama di Jalan Wong Ah Fook;

iii. Membantu golongan pengguna pengangkutan awam yang berpendapatan
sederhana dan rendah;

Peruntukan perkhidmatan 6 buah bas dari Syarikat Handal dan diberi penjenamaan dan
identiti tersendiri yang mudah dikenal pasti oleh orang awam (nama Bas Bandaraya warna
biru merah).

Dalam tempoh 1 tahun perkhidmatan bas ini telah menarik ramai pengguna di mana pada
bulan Ogos 2014 seramai kira-kira 27,000 pengguna menggunakan perkhidmatan ini.
Sekarang telah meningkat kepada 90,000 pengguna pada bulan Julai 2015.

Perkhidmatan ini adalah merupakan laluan pelengkap kepada perkhidmatan bas laluan
sosial yang disediakan oleh pihak IRDA iaitu Bas Iskandar di mana Bas Iskandar disediakan menghubungkan ke kawasan peru mahan, pusat membeli belah dan jalan utama yang tidak dilalui oleh bas komersial sedia ada .

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ina (Soalan Bertulis sept 2015)
116
----------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B108

Nyatakan status penyelesaian masalah tempat letak kereta untuk PPR Kempas Permai.

JAWAPAN

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pihak SUK Sahagian Perumahan mencadangkan untuk mengeluarkan kereta-kereta buruk ini dari parkir PPR Kempas Permai in i. Setelah
dapat mengeluarkan kereta-kereta ini, kira-kira 20-30 tapak parkir dapat dikosongkan.

Cadangan yang kedua pula, pihak SUK Bahagian Perumahan ingin mencadangkan untuk
menggunakan rizab dewan serbaguna, tetapi mendapat cadangan Parlimen untuk memindahkan gerai yang dibina di lereng bukit itu ke tapak rizab dewan serbaguna.

Cadangan yang ketiga, pihak SUK Sahagian Perumahan mencadangkan untuk menggunakan
tapak rizab STP untuk memindahkan kereta-kereta buruk ini.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ina (SoaLan Bertulis sept 2015)
117
-------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/3/2 DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B109

Nyatakan status penyelesaian penambatan banjir di Permatang Kempas.

JAWAPAN

Permatang Kempas adalah di bawah Penyelenggaraan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Pihak
MBJB memaklumkan bahawa kerja penambakan banjir di Permatang Kempas dilaksanakan
secara berfasa. Fasa pertama ialah bagi kerja-kerja pembersihan mendakan dan fasa kedua ialah cadangan pembinaan kolam takungan. Fasa pertama sedang dalam pelaksanaan di tapak dan fasa kedua adalah dalam peringkat permohonan peruntukan.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULJS DEWAN NEGERI JOHOR
ina (Soalan Bertulis sept 2015)
118
---------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL:331 /02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Di PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING}
SOALAN B110 -

Senaraikan peratus pemilikan rumah (home ownersh ip) mengikut setiap daerah, dalam
Negeri Johor, untuk masa terkini.

JAWAPAN

Jumlah keseluruhan hak milik di Negeri Johor adalah sebanyak 1,319J49 dan peratus
pemili kan rumah ada lah sebanyak· 59.69 % atau 787, ~765 hak milik. Pecahan peratus
pemilikan rumah mengikut daerah adalah seperti berikut: -
.
1 Batu Pahat 180407
2 Johor Bahru 439833
3 Kluang 123402
4 Kota Tinggi 86149
5 Mersing 26924
6 Muar 110554
7 Pontian 69548
8 Segamat 107238
9 Kulaijaya.,. 96398
10 Ledang 79296
JUMLAH 1,319,749

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ina (Soalan bertulis sept 2015)
 119
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.{DN).BJL:331 /02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS
Dl PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015
VB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)

SOALAN B111

Senaraikan kesemua Jokasi jalan mengikut setiap daerah, Negeri Johor, yang lubang jalan telah dibaiki bawah Program/Polisi "Zero Pothole" yang diumumkan pada 16hb November tahun lepas, yang dikatakan pembaikan lubang jalan dalam masa 24 jam selepas aduan diterima.

JAWAPAN

Senarai kesemua lokasi di bawah program "Zero Pothole' adalah seperti Lampiran B111.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ina (Soalan bertulis sept 2015) 120
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN B111

PRESTASI KEWANGAN & FIZIKAL KERJA-KERJA DI BAWAH AKnVm WANG AMANAH MARRRIS
Sehingga 27 JULAI 2015

BIL DAERAH AGIHAN PERUNTUKAN WANG AMANAH MARRIS KE JKR DAERAH BAGI TAHUN(RM) BELANJA HINGGA KINI DI BHG JALAN JKR JOHOR BAKI PERUNTUKAN YANG BELUM DIBELANJAKAN
(BAYARAN SEHINGGA 26 JULAI 2015)

APJ BAKALAN BAHAN SEWAAN JUMLAH (RM) (RM)

1. BATU PAHAT 10370000.00 400000.00 20000 10790000.00 9586779.61 1203220.39
2. JOHOR BAHRU 8000000.00 300000.00 20000 8320000.00 5672439.20 2647560.80
3. KULAIJAYA 2940000.00 200000.00 20000 3160000.00 2867494.59 292505.41
4. KLUANG 13381800.00 350000.00 20000 13751800.00 8011573.20 5740226.80
5. KOTA TINGGI 5942811.00 200000.00 20000 6162811.00 3976681.37 2186129.63
6. MERSING 5153000.00 250000.00 20000 5423000.00 4515075.15 907924.85
7. MUAR 11360000.00 400000.00 20000 11780000.00 11239808.99 540191.01
8. LEDANG 12393000.00 350000.00 20000 12763000.00 5052209.53 7710790.47
9. PONTIAN 20493000.00 300000.00 20000 20813000.00 3305176.67 17507823.33
10. SEGAMAT 7991000.00 400000.00 20000 8411000.00 4127137.28 4283862.72
11 JKR ELEKTRIK 735000.00 735000.00 71995.94 663004.06
12. JKR MEKANIKAL 500000.00 500000.00 187646.66 312353.34
JUMLAH 99259611.00 3150000.00 200000 102609611.00 58614018.19 43995592.81

---------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 331/02/2-1/13/3/2
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN BAGI MESYUARAT KEDUA
Di PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
PADA HARI KHAMIS, 10 SEPTEMBER 2015

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 116 (A139)

Apakah kesan penambakan lout di muara Sungai Segget kepada kawasan sekitar
Sungai Segget terutamanya saliran dan pengaliran air.

JAWAPAN YB DATUK HAJJ AYUB BIN RAHMAT

Projek bercampur R&F Ta njung Puteri di Johor Bahru yang melibatkan penambakan
lout di kedua-dua bahagian Tambak Johor tela h mendapat kelulusan laporan
hidraulik dan laporan EIA (Environmental impact Assessment) pada 13 Oktober 2014
dan pada 13 Januari 2015. Hasil kajian ini mendapati tiada kesan yang ketara
~ (insignificant c hange ) kepada salira n d an pengairan air Sungai Segget dan
seterusnya kepada kawasan sekitar Sungai Segget.

136
----------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment